خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27966   بروزرسانی: 24-05-1395

Majid Adib

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي روشهاي ABSگونه براي حل دستگاههاي خطي و تعميم بلوك بندي شده آنها   مجريخرداد 1383بهمن  1383بنيادي و كاربردي