خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26745   بروزرسانی: 01-03-1402

Seyed Hesamuddin Aliasin
سیدحسام الدین آل یاسین
دانشیار

پست الکترونيکی
hesamaliasin@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aliasin-hesam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4162

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده ی علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات انگلیسی