خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23757   بروزرسانی: 12-02-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فرانسه (آشنایی محدود)

      - ترکی آذری

      - فارسی

      - عربی

      - انگلیسی