خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25602   بروزرسانی: 23-11-1401

Seyed Hesamuddin Aliasin

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, آموزش زبان انگلیسی , 1385-1379
عنوان رساله : تأثیر آگاهی از عوامل اتسجام متنی بر مهارت درک مطلب انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی
زمینه رساله : مطالعات ساختار متن انگلیسی
استاد راهنما : دکتر علی اکبر فراهانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, آموزش زبان انگلیسی , 1371-1367
عنوان پایان نامه : بررسی متون اسلامی ترجمه شده به زبان انگلیسی از لحاظ شکل در دقت و رسایی
زمینه پایان نامه : آموزش
استاد راهنما : دکتر منافی

کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, زبان و ادبیات انگلیسی , 1366-1362