خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29148   بروزرسانی: 03-10-1402

Seyed Hesamuddin Aliasin

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  جعفر اسدیسید حسام الدین آل یاسینرسول مرادی جز
A Study of the Research Article Discussion Section Written by Non-native Authors: Hyland’s (2005) Metadiscourse Model in Focus
مطالعه بخش بحث مقاله پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی (غیر انگلیسی زبان) بر اساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005)
Iranian Journal of English for Academic Purposes Issue 12(1) (2023-04-16PP. 31-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  جعفر اسدیسید حسام الدین آل یاسینرسول مرادی جز
A Study of the Research Article Discussion Section Written by Native Authors: Hyland’s (2005) Metadiscourse Model in Focus
مطالعه بخش بحث مقاله پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان بومی بر اساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005)
research in english language pedagogy Issue - (2023-02-12P. - 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  سید حسام الدین آل یاسینرضا کثیرلوایوب جدیری پینه
The Efficacy of Self-regulated Learning Strategies on Learning English Grammar: The Mediating Role of Identity Styles
تأثیر راهبردهای یادگیری خودنظم جویی بر فراگیری دستور زبان انگلیسی: نقش میانجی گر سبکهای هویت
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 115 (1401/07/01صفحات 1359-1374 
  علمی-پژوهشی
Scopus
19.  سمیه نوراذررخساره کاکوندسید حسام الدین آل یاسین
The Impact of Scaffolded Metacognitive Writing Strategy Instruction on Iranian Intermediate EFL Learners’ IELTS Writing Task 2
تاثیر آموزش داربستیاستفاده از راهبرد های فراشناختی بر عملکرد نگارش Task 2 آزمون IELTS توسط فراگیران زبان انگلیسی ایرانی با توانش زبانی سطح متوسط
Education Research International Issue Volume 2022, Aerice ID6297895 (2022-09-05PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
Scopus
18.  رخساره کاکوندسید حسام الدین آل یاسینالهام محمدی
Combined and Differential Effects of Top-down and Bottom-up Reading Processes on Target Vocabulary Learning and Retention by EFL Learners
تاثیر مستقل و ترکیبی فرایند های پایین به بالا و بالا به پایین در مهارت خواندن بر فراگیری و ماندگاری واژگان مورد مطالعه توسط فراگیران زبان انگلیسی
Reading Psychology Issue - (2022-08-29PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
Scopus
17.  بهادر طاهرخانیسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچیسیروس ایزد پناه
The Interface Between Metacognitive Strategy Training and Locus of Control in Developing EFL Learners’ Listening Comprehension Skill
تعامل بین آموزش استفاده از راهبرد ها و مکان کنترل در توسعه مهارت درک شنیداری
Frontiers in Education Issue 7 (2022-07-19PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  فاطمه فغفوریسید حسام الدین آل یاسینالهام محمدی
Computer-Mediated Immediate and Delayed L 1 and L 2 Glosses and Vocabulary Learning and Reading Comprehension of an ESP Text
تاثیر توضیح نویسی آنی و تاخیری کامپیوتری لغات بر روی افزایش دانش لغات و خواندن و درک مطلب متون زبان تخصصی انگلیسی
Computer Assisted Language Learning Electronic Journal Issue 23(1) (2022-03-27PP. 445-465 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  مژده سوزنیسید حسام الدین آل یاسینمهدی نصیری
Foreign Language Vocabulary Learning: Interactive Whiteboard-mediated vs. Conventional Corrective Feedback
یادگیری واژگان زبان بیگانه: بازخورد اصلاحی با استفاده از تابلو هوشمند در مقایسه با روش سنتی
Journal of Language Horizons Issue - (2021-01-18P. - 
  علمی-پژوهشی
Scopus
14.  سید حسام الدین آل یاسینسمیرا عباسی کولق
The Relationship between Iranian EFL Learners’ Emotional Intelligence and Metacognitive Reading Strategies Use
رابطه بین هوش هیجانی و به کار گیری راهبرد های فراشناختی در خواندن و درک مطلب توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران
Journal of Language & Education Issue 6 (2020-06-30PP. 31-43 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  سید حسام الدین آل یاسینزهرا سعیدیایوب جدیری پینه
The relationship between EFL teachers’ perception of task-based language teaching and their dominant teaching style
رابطه بین تصور معلمان زبان انگلیسی از روش تدریس تکلیف محور و سبک تدریس آنها
Cogent Education Issue (1)6 (2019-03-11PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
Scopus
12.  بایزید دانش فرسید حسام الدین آل یاسینعلی هاشمی
The Effect of Dynamic Assessment on Grammar Achievement of Iranian Third Grade Secondary School EFL Learners
تاثیر ارزشیابی پویا بر میزان فراگیری گرامر زبان انگلیسی دانش آموزان سوم راهنمایی
Theory and Practice in Language Studies Issue 3 (2018-03-10PP. 295-305 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  سید حسام الدین آل یاسینمهدی امانلو
The Effect of Alternative Assessment Techniques on EFL Learners' Reading Comprehension Ability and Self -efficacy in Reading: The Case of Iranian Junior High School Students
اثیر روشهای جایگزین ارزشیابی بردرک مطلب و خود کار آمدی در مهارت خواندن فراگیران زبان انگلیسی: مطالعه موردی بر روی دانش آموزان مقطع راهنمایی در ایران
LINGUISTICS AND LITERATURE STUDIES Issue 5(3) (2017-04-28PP. 160-168 
  علمی-پژوهشی
Scopus
10.  رضا توکلیسید حسام الدین آل یاسینفریبا مبینی
The Effect of Structured Academic Controversy on English Proficiency Level within Communicative Language Teaching Context
مطالعه ای در مورد اثرات مباحثه ی آموزشی دارای ساختار بر روی دانش زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی در محیطی که تدریس زبان به صورت ارتباطی ارائه می گردد
Journal of Language Teaching and Research Issue 2 (2017-03-08PP. 349-354 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  سحر ریاحیفریبا مبینیسید حسام الدین آل یاسین
The Relationship between Willingness to Communicate and Critical Thinking
رابطه بین تفکر انتقادی و تمایل برقراری ارتباط
international journal of language learning and applied linguistics world Issue (14)1 (2016-12-31PP. 29-39 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  سپیده حنیفیمهدی نصیریسید حسام الدین آل یاسین
Dynamic Assessment of Incidental Vocabularies: A Case of Iranian ESP Learners
ارزیابی پویا برای یادگیری لغات تصادفی
Advances in Language and Literary Studies Issue 2 (2016-04-01PP. 163-170 
  علمی-پژوهشی
Scopus
7.  فائزه آذرکیاسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچی
The Relationship between Iranian EFL Learners’ Attitudes towards English Language Learning and Their Inferencing Ability in Reading Comprehension
رابطه بین دیدگاه زبان آموزان ایرانی نسبت به یاد گیری زبان انگلیسی و قدرت استنباطی آنها در مهارت خواندن و درک مطلب
Theory and Practice in Language Studies Issue 12 (2015-12-15PP. 2512-2521 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  ملک زیبا مهری نژادسید حسام الدین آل یاسین
The Impact of Task Complexity on Iranian EFL Learners' L2 Reading Comprehension
تتثیر پیچیدگی تکلیف بر خواندن و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی
Journal of Applied Linguistics and Language Research Issue 4 (2015-05-23PP. 285-294 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  سید حسام الدین آل یاسینمهدی نوشادی
The Role of Pre-task Planning in the Complexity and Accuracy of Iranian EFL Learners' L2 Writing Performancein a TBLT Context
بررسی تاثیر برنامه ریزی قبل از تکلیف بر بهبود مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی برای فراگیران ایرانی در روش آموزشی تکلیف محور
the Iranian EFL Journal Issue 10 (2014-06-01PP. 402-418 

4.  سید حسام الدین آل یاسینپریسا پویان
An Investigation into Iranian Students' Views about Who Should Teach ESP Courses: A Specialist-in-the-field Instructor, or an EFL teacher?
بررسی دیدگاه دانشجویان ایران در ومورد مدرس زبان تخصصی: متخصص رشته مربوطه یا متخصص رشته زبان انگلیسی؟
English Language Teaching : دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین Issue 1 (2014-02-01PP. 82-101 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  احسانه خدادوستسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچی
The Relationship between Morphological Awareness and Receptive Vocabulary Knowledge of Iranian EFL Learners
ارتباط بین آگاهی ساخت واژی و دانش واژگان انگلیسی زبان آموزان ایرانی
International Journal of Educational Research & Technology Issue 4(1) (2013-03-15PP. 60-67 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  عباس احمدوندسید حسام الدین آل یاسینسعید طاووسی مسرور
Scholarly Contribution of Jabir ibn Yazid al Ju,fi
فعالیت های علمی جابر جعفی
Journal of shi a Islamic Studies Issue 3 (2010-06-15PP. 261-281 

1.  سیدحسام الدین آل یاسین
The Impact of Metacohesive Awareness on Reading Comprehension of Different Text Genres by Iranian EFL Students
تاثیرآگاهی از عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران
پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهش زبانهای خارجی سابق) - دانشگاه تهران شماره 32 (1385/06/31صفحات 129-143 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 18. سمیه نوراذرسید حسام الدین آل یاسین
گنجاندن مهارتهای نرم در کلاس آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه
Integrating Transversal Skills in the EFL Classroom: Knowledge Beyond Language Learning
18th International TELLSI Conference انجمن تلسی، دانشگاه تربیت مدرس , 2021-12-07 - 2021-12-09
ملی معتبر 17. رخساره کاکوندسید حسام الدین آل یاسینسمیه نوراذر
تاثیر ترکیبی و انفرادی آموزش مجازی همزمان و غیر همزمان بر افزایش توانایی درک شنیداری آزمون آیلتس در دوران کوید 19 و بعد از آن: مورد مطالعه فراگیران زبان انگلیسی سطح پیشرفته در کشور ترکیه
Combined and Differential Effects of Synchronous and Asynchronous Online Teaching on Developing IELTS Listening Techniques in the Age of COVID-19 and Beyond: The Case of Advanced Turkish EFL Learners
Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI-6) دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 2021-05-22 - 2021-05-22
ملی معتبر 16. فاطمه فغفوریسید حسام الدین آل یاسین
: تاثیر توضیح نویسی آنی و تاخیری کامپیوتری لغات به زبان فارسی بر روی افزایش دانش لغات و مفهوم متن زبان فراگیران ایرانی زبان تخصصی انگلیسی
The Effects of Computerized Immediate and Delayed L1 Glosses on Vocabulary Learning and Reading Comprehension Performance of ESP Learners
Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI-6) دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 2021-05-22 - 2021-05-22
بین‌المللی 15. مریم پورنعمتسید حسام الدین آل یاسین
تاثیرات مستقل آگاهی ورودی و خروجی محور نسبت به عناصر فراگفتمان بر خود کارآمدی خواندن و درک مطلب متن انگلیسی تخصصی توسط فراگیران زبان تخصصی در ایران
The Differential Effects of Input-based and Output-based Metadiscourse Awareness on Reading Self-efficacy and Reading Comprehension of Iranian ESP learners
کنفرانس TELSI انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (TELLSI) و دانشگاه آزاد تبریز, تبریز, 1398/08/29 - 1398/08/30
بین‌المللی 14. رخساره کاکوندسید حسام الدین آل یاسینمریم پورنعمت
راهبرد های تدریس لغت زبان انگلیسی: تاثیر فرایند های خواندن بالا به پایین و پایین به بالا بر فراگیری لغات زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی
ٍEFL Vocabulary Teaching Strategies: The Effects of Top-down and Bottom-up Reading Processes on the Acquisition of EFL vocabulary by Iranian EFL Learners
کنفرانس TELSI انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (TELLSI) و دانشگاه آزاد تبریز, تبریز, 1398/08/29 - 1398/08/30
ملی معتبر 13. فاطمه حسینیسید حسام الدین آل یاسین
تاثیر ارزشیابی پویا بر عملکرد فراگیری زبان انگلیسی در عمل عدم قبول درخواست مخاطب: مطالعه موردی بر روی دانش آموزان زبان آموز ایرانی
THE EFFECT OF DYNAMIC ASSESSMENT ON EFL LEARNERS’ PERFORMANCE ON SPEECH ACT OF REFUSAL: A CASE STUDY OF AN IRANIAN EFL CONTEXT
ELT Conference دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 2019-05-01 - 2019-05-01
بین‌المللی 12. لاله زار خانیسید حسام الدین آل یاسین
تاثیر وسیع خوانی بر اگیزه خواندن درفراگیران زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان
The Effect of Extensive Reading on Reading Motivation of Iranian Senior High School EFL Learners
National Conference On English Language Studies Applied Linguistics Perespectives on EFL دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 2018-04-29 - 2018-04-30
ملی معتبر 11. نسرین محمدیسید حسام الدین آل یاسین
تاثیر تقویت ورودی از طریق نرم افزار در مقایسه با روش سنتی بر میزان یاد گیری و حفظ طولانی مدت واژگان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
The Impact of Software-mediated versus Conventional Input Enhancement Techniques on Iranian EFL Learners’ Learning and Retention of L2 vocabulary
Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI-4) دانشگاه تهران, تهران, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 10. سید حسام الدین آل یاسینزهرا سعیدی
رابطه بین درک معلمان زبان انگیسی از روش آموزش تکلیف محور و سبک تدریس آنها
The Relationship between Teachers` Perception of Task-based Language Teaching and Their Dominant Teaching Style: An Iranian EFL Context in Focus
Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI-4) دانشگاه تهران, تهران, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 9. سید حسام الدین آل یاسینسیده زلیخا سجادی
تاثیر تقویت ورودی بر یادگیری و ماندگاری وازگان زبان دوم در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
The Effect of Visual Input Enhancement on the Learning and Retention of L2 Vocabulary by Iranian EFL Learners
کنفرانس سالانه پژوهش های نوین در آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/11/21 - 1395/11/21
بین‌المللی 8. مژده سوزنیسید حسام الدین آل یاسین
تاثیر باز خورد اصلاحی به وسیله ی تابلو هوشمند در مقابل شیوه ی رایج باز خورد اصلاحی بر روی یادگیری لغات زبان دوم به عنوان زبان بیگانه در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط
The Effect of IWB-mediated Corrective Feedback versus Conventional Approach to Corrective Feedback on L2 Vocabulary Learning by Iranian Intermediate EFL Learners
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان مؤسسه آموزش عالی نیکان, تهران, 1395/09/05 - 1395/09/05
بین‌المللی 7. سید حسام الدین آل یاسینمهدی امانلو
تاثیر روش های ارزیابی مستمر بر خود توانمندی فراگیران زبان انگلیسی در خواندن و درک مطلب انگلیسی: مطالعه دانش آموزان مقطع دبیرستان
The Effect of Alternative Assessment Techniques of Reading Comprehension on EFL Learners' Self–efficacy in Reading Comprehension: A Case Study on Iranian Junior High School Students
کنفرانس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه لرستان, خرم آباد, 1394/08/26 - 1394/08/28
ملی معتبر 6. سید حسام الدین آل یاسینسمیرا عباسی کولق
رابطه بین خوش هیجانی فراگیران زبان انگلیسی و استفاده از راهبرد های فراشناختی در مهارت خواندن
The Relationship between EFL Learners’ Emotional Intelligence and Metacognitive Reading Strategies Use
رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان،ادبیات و مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی, مشهد, 1394/07/14 - 1394/07/15
بین‌المللی 5. سید حسام الدین آل یاسینملک زیبا مهری نژاد
تاثیر پیچیدگی تکلیف بر عملکرد زبان آموزان در خواندن و درک مطلب و یادگیری واژگان زبان انگلیسی
The Impact of Task Complexity on EFL lEarners' Performance on Reading Comprehension and Vocabulary Learning
کنفرانس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1393/12/06 - 1393/12/08
بین‌المللی 4. احسانه خدادوستسید حسام الدین آل یاسینرباب خسروی سقزچی
رابطه بین آگاهی واژه شناختی و دانش لغت دانشجویان ایرانی
The Relationship between morphological awareness and vocabulary knowledge of iranian university students
International conferece on discourse studies across disciplines دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-10-30 - 2012-10-31
بین‌المللی 3. سید حسام الدین آل یاسینپریسا پویان
بررسی دیدگاه دانشجویان ایرانی درباره تدریس دروس زبان تخصصی دانشگاهی: آیا باید توسط استاد ......
An investigation on iranian university students views about who should teach esp courses:A specialist-in-the-field....
کنفرانس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1391/07/25 - 1391/07/28
بین‌المللی 2. سیدحسام الدین آل یاسین
بررسی دیدگاه اساتید و دبیران زبان انگلیسی در مورد شروع آزمون زبان انگلیسی از مقطع ابتدایی در مدارس ابتدایی کشور
University and high scool teachers beliefs about teaching english to elementary school children
کنفرانس بین المللی بین رشته ای هنر ، زبان و فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی , مشهد, 1391/04/27 - 1391/04/30
ملی معتبر 1. سیدحسام الدین آل یاسین
آیا آگاهی از رابط های متنی عاملی در درک مطلب دانسجویان زبان انگلیسی در ایران می باشد؟
IS CONJUNCTION AWARENESS A FACTOR IN IRANIAN EFL STUDENTS' COMPREHENSION OF DIFFERENT TEXTS?
Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI-4) دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران, تهران, 2007-07-18 - 2007-07-19