خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15634   بروزرسانی: 12-07-1401

Amir Bagheri

Publications in Journals

International ISI24.  Mohsen Darabian, Amir Bagheri, Saeid Behzadpoor
A UPFC-based robust damping controller for optimal use of renewable energy sources in modern renewable integrated power systems
IET Generation Transmission & Distribution Vol. 16 Issue 20 (2022PP. 4115-4131 DOI: https://doi.org/10.1049/gtd2.12583. 
International ISI23.  M. Darabian, A. Bagheri
Stability improvement of large-scale power systems including offshore wind farms and MTDC grid aiming at compensation of time delay in sending robust damping signals
International Journal of Electrical Power & Energy Systems Vol. 143 (2022)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.10. 
International ISI22.  Mohammad Akhlaghi, Zahra Moravej, Amir Bagheri
Maximizing wind energy utilization in smart power systems using a flexible network-constrained unit commitment through dynamic lines and transformers rating
Energy Vol. 261 Issue Part A (2022P. 124 DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.12. 
International ISI21.  Sadjad Galvani, Amir Bagheri, Mohammad Farhadi-Kangarlu, NazilaNikdel
A multi-objective probabilistic approach for smart voltage control in wind-energy integrated networks considering correlated parameters
Sustainale Cities and Society Vol. 78 (2022PP. 1-23 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.10365.  [Abstract ]
International ISI20.  Meisam Mahdavi, Hassan Haes Alhelou, Amir Bagheri, Sasa Z. Djokic4, Ricardo Alan Verdú Ramos
A Comprehensive Review of Metaheuristic Methods for the Reconfiguration of Electric Power Distribution Systems and Comparison with a Novel Approach Based on Efficient Genetic Algorithm
IEEE Access Vol. 9 (2021PP. 872-906 DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3109247.  [Abstract ]
International ISI19.  Amir Bagheri, Ali Jabbari, Saleh Mobayen
An Intelligent ABC-Based Terminal Sliding Mode Controller for Load-Frequency Control of Islanded Micro-Grids
Sustainable Cities and Society Vol. 18 (2021) . 
International ISC18.  Amir Bagheri, Abbas Rabiee, Sajjad Galvan, Hossein Yassami, Ali Moeini,  
A Practical Approach for Coordinated Transmission Switching and OLTCs’ Tap Adjustment: DIgSILENT-Based Improved PSO Algorithm
Journal of Operation & Automation in Power Engineering  Accepted 2020.  
International ISI17.  Ahmad Bagheri, Mansour Ojaghi, Amir Bagheri
Air-gap eccentricity fault diagnosis and estimation in induction motors using unscented Kalman filter
International Transactions on Electrical Energy Systems (2020)  DOI: https://doi.org/10.1002/2050-7038.12450. 
International ISI16.  M. Darabian, A. Ashouri, A. Bagheri
Hierarchical damping controller design in large‐scale power systems including hybrid renewable energy sources for compensation of time delays
International Transactions on Electrical Energy Systems (2020)  DOI:  https://doi.org/10.1002/2050-7038.12362. 
International ISI15.  M.Darabian, A.Jalilvand, A.Ashouri, A.Bagheri
Stability Improvement of Large-Scale Power Systems in the Presence of Wind Farms by Employing HVDC and STATCOM Based on a Non-linear Controller
International Journal of Electrical Power & Energy Systems Vol. 120 (2020)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2020.10. 
داخلي-ISC14.  امیرباقری، عباس ربیعی، سجاد گلوانی، فرزاد فلاحی
جایابی بهینه ادوات FACTS در شبکه برق منطقه ای گیلان با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبتنی بر DPL نرم افزار DIgSILENT  
مجله مهندسی و مدیریت انرژی (1398) .  [Abstract ]
International ISC13.  A. Bagheri, A. Rabiee, S. Galvani, F. Fallahi
Congestion Management through Optimal Allocation of FACTS Devices Using DigSILENT-Based DPSO Algorithm- A Real Case Study
Journal of Operation and Automation in Power Engineering (2019PP. 1-19 DOI: DOI: 10.22098/joape.2019.6094.1462.  [Abstract ]
International ISI12.  Meisam Mahdavi, Carlos Sabillon, Amir Bagheri , Ruben Romero
Line Maintenance Within Transmission Expansion Planning: A Multistage Framework
IET Generation, Transmission & Distribution  Accepted 2019.   [Abstract ]
International ISI11.  A. Bayat, A. Bagheri
Optimal active and reactive power allocation in distribution networks using a novel heuristic approach
Applied Enegry, Elsevier Vol. 233-234 (2019) .  [Abstract ]
National-ISC10.    سید مهدی مظهری، امیر باقری، حسن منصف، حمید لسانی
رويكردي جديد در برنامه ريزي توسعة شبكة انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعي كفايت مبتني بر كلوني مصنوعي زنبور عسل اصلاح شده
سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق (1390صفحه 15. 
International-ISC9.  A. Bagheri, S. H. Hosseini, S. Jalilzadeh, A. Jalilvand, and M. Parsa Moghaddam
Sub-transmission System Expansion Planning Including Distributed Generation and Considering the Losses by Genetic Algorithm
International Review of Electrical Engineering (IREE) (2010P. 24 DOI: 1. 
International-ISI8.  H. Shayeghi, M. Mahvai, A. Bagheri
Discrete PSO algorithm based optimization of transmission lines loading in TNEP problem
Energy Conversion and Management Issue 112 (2010PP. 121-25 DOI: 1. 
International-ISI7.  H. Shayeghi, M. Mahvai, A. Bagheri
An improved DPSO with mutation based on similarity algorithm for optimization of transmission lines loading
Energy Conversion and Management Issue 2715 (2010PP. 2723-24 DOI: 1. 
International-ISI6.  V. Rashtch, A. Bagheri, A. Shabani and S. Fazli
A Novel PSO-Based Technique for Optimal Design of Protective Current Transformers
COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (2010P. 25 DOI: 1. 
International-ISI5.  H. Shayeghi, A. Bagheri
Dynamic sub-transmission system expansion planning incorporating distributed generation using hybrid DCGA and LP technique
Internatinal Journal of Electrical Power and Energy Systems Issue 111 (2013PP. 122-25 DOI: 1. 
International-ISI4.  A. Bayat, A. Bagheri, R. Norouzian
Optimal Siting and sizing of Distributed Generation Accompanied by Reconfiguration of Distribution Networks for Maximum Loss Reduction by Using A New UVDA-Based Heuristic Method
Internatinal Journal of Electrical Power and Energy Systems Issue 360 (2016PP. 371-26 DOI: 1. 
International-ISI3.  A. Bagheri, H. Monsef, H. Lesani
Integrated distribution network expansion planning incorporating distributed generation considering uncertainties, reliability,and operational conditions
Electrical Power and Energy Systems Issue 56 (2015PP. 70-24 DOI: 1. 
International-ISI2.  A. Bagheri, H. Monsef, H. Lesani
Evaluating the Effects of Renewable and Non-Renewable DGs on DNEP from the Reliability, Uncertainty, and Operational Points of View by Employing Hybrid  GA and OPF
Europian Transactions on Electrical Power (ETEP) (2014P. 24 DOI: 1. 
International-ISI1.  A. Bagheri, H. Monsef, H. Lesani
Renewable Power Generation Employed in an Integrated Distribution Network Expansion Planning
Electric Power Systems Research Issue 280 (2015PP. 296-23 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 28. فرناز کریمی، امیر باقری
جایابی بهینه PST و VSR جهت بهره برداری انعطاف پذیر سیستم قدرت و افزایش بهره وری منابع انرژی بادی

هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران


دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران-ایران, 3 - 4 خرداد 1401.  
National 27. محیا شجاعی، امیرباقری، عباس ربیعی
بهبود عملکرد شبکه های توزیع هوشمند در حضور منابع تولید پراکنده با بهینه سازی هماهنگ بازآرایی و اتوبوسترها

11 امین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 16 - 18 آذر 1400.   [Abstract 
National 26. محمد اخلاقی، زهرا مروج، امیر باقری  
برنامه­ ریزی روزِ پیش­رو برای واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن ظرفیت دینامیکی خطوط و ترانسفورماتورها در حضور تولیدات بادی

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی


دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 9 - 10 شهريور 1399.  [Abstract ]
National 25. امیرباقری، عباس ربیعی، سجاد گلوانی، نسرین اوصالی
کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای زنجان به کمک یک روش بهینه سازی کاربردی مبتنی بر نرم افزار دیگسایلنت

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی


دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 9 - 10 شهريور 1399.  [Abstract ]
National 24. احمد باقری، منصور اوجاقی، امیر باقری
شناسایی و تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی با استفاده از فیلتر کالمن UKBF

بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 14 - 16 مرداد 1399.  
National 23. امیرباقری، عباس ربیعی، سجاد گلوانی، حسین یاسمی، علی معینی  
ارائه روشی کاربردی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در نرم افزار DIgSILENT به منظور تعیین آرایش بهینه خطوط فوق توزیع- مطالعه موردی بر روی شبکه شرکت برق منطقه ای زنجان

بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 14 - 16 مرداد 1399.  
National 22. امیرباقری، عباس ربیعی، سجاد گلوانی، حسین یاسمی، علی معینی
هماهنگی بهینه تپ چنجرهای ترانسفورماتورهای شبکه برق منطقه ای زنجان به منظور گذر از پیک 98 با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات در محیط DPL نرم افزار DIgSILENT

34 امین کنفرانس بین المللی برق


تهران-ایران  1398.  
International 21. مهدی سهیلی، ابوالفضل جلیلوند، امیرباقری، محسن دارابیان
بهبود بهینه قابلیت گذر از خطا و پایداری مزارع بادی مبتنی بر DFIG در شرایط خطای شبکه

24 امین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق


انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان, خرم آباد-ایران  1398.  
International 20. حمیدرضا رسولی، امیر باقری، سعید جلیل زاده
بازآرایی شبکه های توزیع همزمان با مکان‌یابی واحد‌های تولید پراکنده و خازن‌های سوئیچ شونده توسط الگوریتم‌های ژنتیک و جستجوی کلاغ

24امین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق


انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان, خرم آباد-ایران  1398.  
International 19. وحید پیمایی، عباس ربیعی، امیرباقری،
برنامه‌ ریزی چندهدفه تولیدات پراکنده و خازن همراه با محدود کننده جریان خطا

24 امین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق


انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان, خرم آباد-ایران  1398.  
National 18. احمد باقری، منصور اوجاقی، امیر باقری
شخیص و تخمین شدت عیب ناهم محوری استاتیکی در موتورهای القایی با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران


دانشگاه یزد, یزد-ایران, 11 - 12 ارديبهشت 1398.  
International 17.  جابر عظیمی، ابوالفضل جلیلوند ، امیر باقری
طراحی و بهره برداری همزمان و بهینه ی ریزشبکه ی متصل به شبکه توزیع
پنجمین کنفرانس انرژی‏های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
University Gilan, Gilan-Iran, 18 - 19 اسفند 1395.  
International 16. سعید جلیل زاده، یداله کردلو، امیر باقری
بررسی اثر ورود و خروج نیروگاه بادی بر روی فرکانس شبکه

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران


Zanjan-Iran  1388.  
International 15.   امیر باقری، میثم محمد طاهری، مرتضی بیگلی، حسام الدین یوسفیان
تعيين حد توسعه توليد شبکه برق ايران
سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
Tehran-Iran  1389.  
National 14.  A. Bagheri, H. Yousefian, M. Beigli
Integration of Distributed Generation in Simultaneous Expansion Planning of Subtransmission Lines and Substations
13th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
Tehran-Iran  2010.  
International 13.  وحید رشتچی، امیر باقری، آرش شعبانی
ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم PSO برای طراحی بهینه ترانسفورماتور جریان حفاظتی
بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
Tehran-Iran  1388.  
International 12.  A. Jalilvand, A. Bagheri, M. N. Hassanzadeh
Coordinated design of PSS and STATCOM based stabilizer by using PSO algorithm
6th International Conference on Technical and Physical Problems of Engineering
Tabriz-Iran, 14 - 16 September 2010.    
International 11.  وحید خلیق، حسن منصف، امیر باقری
ارائه روشي جديد براي مدلسازي شبكه قابليت اطمينان واحد فتوولتاييك
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
Tehran-Iran, 22 - 24 آبان 1391.  
International 10.   احمد عاشوری، ابولفضل جلیلوند، امیر باقری
مقايسه دو روش شبكه پتري و شبكه عصبي مصنوعي براي تخمين بخش خطاديده در سيستمهاي قدرت
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
Tehran-Iran  1390.  
National 9.  امیر باقری، مرتضی بیگلی، سید هادی حسینی، محسن پارسا مقدم
استفاده از منابع توليد پراکنده در برنامه ریزی توسعه سیستم فوق توزیع
 اولین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
Birjand-Iran  1389.  
National 8.  امیر باقری، سید هادی حسینی، محسن پارسا مقدم
برنامه ريزي توسعه توأم سيستم فوق توزيع با امکان کانديديابی پستهای فوق توزيع و احداث منابع توليد پراکنده
"، اولین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
Birjand-Iran  1389.  
International 7.  امیر باقری، سید هادی حسینی، محسن پارسا مقدم
 برنامه ريزي توسعه توأم پستها و خطوط فوق توزيع با در نظرگرفتن امكان احداث منابع توليد پراكنده در پستهاي فوق توزیع  
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
Tehran-Iran  1388.  
International 6.  امیر باقری، حسین شایقی، حیدر علی شایانفر
برنامه ريزي توسعه دینامیکی سیستم فوق توزيع با در نظرگرفتن توليدات پراكنده
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
Tehran-Iran, 17 - 19 آبان 1389.  
International 5.  امیرباقری، حسن منصف، حمید لسانی
برنامه‌ریزی توسعه جامع شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده، قابلیت اطمینان و ملاحظات بهره‌برداری
"، نوزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق
Tehran-Iran, 16 - 17 ارديبهشت 1393.  
International 4.  A. Jalilvand, A. Safari and A. Bagheri
Damping Controller-Based UPFC Design Using Chaotic Optimization Algorithm
IEEE ECTI-CON 2009 Conference
Pattaya-Thailand, 6 - 9 May 2009.  
International 3.  Mansour Ojaghi, Amir Bagheri
Application of Chaotic Optimization Algorithm for Current Transformer Design
13th IEEE INMIC 2009 Conference
14 - 15 December 2009.    
International 2.  V. Rashtch, A. Bagheri, A. Shabani
Optimal design of measurement-type current transformer using particle swarm optimization
4th International Conference on Emerging Technologies
Pakistan, 18 - 19 October 2008.    
International 1.  A. Bagheri, H. Monsef, H. Lesani,
Comprehensive Distribution Network Expansion Planning: a Dynamic Approach
20th Electric Power Distribution Conference
Karaj-Iran, 28 - 29 April 2015.