خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19643   بروزرسانی: 22-01-1403

Amir Bagheri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی برق-قدرت , 1394-1389
عنوان رساله : برنامه ریزی توسعه دینامیکی شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع انرژی پراکنده
زمینه رساله : برنامه ریزی و بهره برادری سیستم قدرت
استاد راهنما : دکتر حسن منصف - دکتر حمید لسانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی برق-قدرت , 1389-1386
عنوان پایان نامه : برنامه ریزی توسعه توأم پستها و خطوط فوق توزیع با در نظرگرفتن امکان احداث تولیدات پراکنده
زمینه پایان نامه : برنامه ریزی و بهره برادری سیستم قدرت
استاد راهنما : دکتر سید هادی حسینی - دکتر محسن پارسامقدم

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی برق-قدرت , 1386-1382
عنوان پایان نامه : بررسی اثر اشباع ترانسفورماتور جریان بر عملکرد رله دیستانس
زمینه پایان نامه : حفاظت سیستمهای قدرت
استاد راهنما : دکتر حسین کاظمی کارگر