خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20093   بروزرسانی: 22-01-1403

Amir Bagheri

ساير فعاليتهاي پژوهشي

♦ مشاور شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده

♦ داوری طرح های زیر:

1- طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 6 مگاواتی تأمین انرژی ابهر

2- طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 6 مگاواتی نساجی رازی

3- طرح اتصال به شبکه نیروگاه 3 مگاواتی قدرت برق آسیا

4- طرح اتصال به شبکه نیروگاه 4 مگاواتی فولاد گستر

5- طرح اتصال به شبکه نیروگاه 2مگاواتی شمش سازان

6- طرح اتصال به شبکه نیروگاه 3.6 مگاواتی خالص سازان

7- طرح اتصال به شبکه نیروگاه 4 مگاواتی رهاوردگستر

8- طرح اتصال به شبکه نیروگاه بادی 2.5 مگاواتی شرکت علوم و فناوری طرشت

9- طرح اتصال به شبکه نیروگاه گازی 4 مگاواتی آذرخش

10- طرح اتصال به شبکه نیروگاه بادی 2 مگاواتی پژوهشگاه نیرو واقع در علی آباد ابهر

11- طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 1.5 مگاواتی مزرعه خورشیدی زنجان

12- طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 2 مگاواتی نورسان سولار پاک

13- طرح اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی  6.9 مگاواتی رازی