خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33610   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
68.  زهرا زائررضا خاک ورسیدابوالقاسم محمدیحسین بنازاده باغیداود کولیوند
Physicochemical Characterization of Novel Bacteriophages of Pseudomonas syringe from Northwest Iran
خصوصیات فیزیکوشیمیایی باکتریوفاژهای جدید جدا شده از Pseudomonas syringe از شمالغرب ایران
PHAGE: Therapy, Applications, and Research Issue 5 (2024-06-21PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  فرشته اسماعیل زاده ابوذر قربانیداود کولیوند
First Report of Camellia Oleifera Amalgavirus 1 Associated with Tea Plant in Iran
اولین گزارش از ویروس Camellia Oleifera Amalgavirus 1 همراه با گیاه چای از ایران
PLANT DISEASE Issue 108 (2024-06-14P. 1 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  سارا ابراهیمیداود کولیوند
Development of a polyclonal antibody against the coat protein of Prunus necrotic ring spot virus
تولید آنتی بادی چند همسانه ای علیه پروتئین پوششی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران
iranian journal of genetics and plant breeding Issue 12 (2024-05-21PP. 61-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
65.  میلاد یوسفیداود کولیوندمحمد حاجی زاده
Infection cucurbit fields to most important plant viruses and phylogenetic analysis
آلودگی مزارع کدوئیان به ویروس های مهم و آنالیز فیلوژنتیکی آنها
مطالعات علوم محیط زیست شماره 9 (1402/12/15صفحات 9267-9278 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  کیمیا تخمه چیامید عینی گندمانیAhmed EI Gamalداود کولیوند
Eco-friendly chitosan polymer mitigates disease severity and mediates plant resistance against Beet curly top Iran virus in tomato
نقش پلی مر دوستدار محیط زیست کیتوزان شدت در کاهش شدت بیماری و افزایش بیان ژنهای مرتبط با مقاومت علیه ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در گوجه فرنگی
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY Issue 184 (2024-02-16PP. 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
Co-infection of tomatos brown rugose fruit virus and cucumber mosaic virus in tomato from Iran
آلودگی همزمان گوجه فرنگی با ویروس چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه فرنگی و ویروس موزائیک خیار از ایران
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 12 (1402/11/09صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  فرشته اسماعیل زاده ابوذر قربانیداود کولیوند
Molecular and biological investigating of tea plant necrotic ring blotch virus as a worldwide threat
تعیین خصوصیات مولکولی و بیولوژیکی ویروس سوختگلی حلقوی نکروتیک چای به عنوان یک تهدید جهانی
Scientific Reports Issue 13 (2023-11-04PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  فرشته اسماعیل زاده Adyatma Irawan SantosaAli Çelikداود کولیوند
Revealing an Iranian Isolate of Tomato Brown Rugose Fruit Virus: Complete Genome Analysis and Mechanical Transmission
تشریح یک جدایه ایرانی ویروس چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنگی: تعیین توالی کامل ژنم انتقال مکانیکی
Microorganisms شماره 11 (1402/07/06صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  پرستو پورعزیزمیلاد یوسفیAdyatma Irawan Santosaداود کولیوند
Genetic Variation between Asian and Mediterranean Populations of Cucurbit Aphid-Borne Yellows Virus
تنوع ژنتیکی بین جمعیت هایی آسیایی و مدیترانه ای ویروس زردی شته برد کدوئیان
Viruses-Basel Issue 15 (2023-08-09PP. 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Effect of mycorrhizal fungus Rhizoglomus irregulare on the infection of tomato with Tomato bushy stunt virus
تاثیر قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregular در آلودگی گوجه فرنگی با ویروس کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 12 (1402/05/01صفحات 199-209 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
Co‑infection of tomato brown rugose fruit virus and tomato spotted wilt virus in pepper from Iran
آلودگی مخلوط ویروس چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنگی و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از فلفل در ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 105 (2023-07-04PP. 1-6 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  مهسا محمدلوداود کولیوندمحمد حاجی زادهامید عینی گندمانی
Designing and evaluation of ELISA kit based on preparing antibodies against Apple stem grooving virus coat protein gene expressed in Escherichia coli
طراحی و بررسی کارایی کیت الایزا مبتنی بر آنتی بادی تولید شده علیه پروتئین پوششی ویروس ساقه شیاری سیب در Escherichia coli
بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی شماره 15 (1402/04/03صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  مریم افراشتهداود کولیوندمحمد حاجی زادهناهید مسعودی
Preparation of recombinant polyclonal antibody against Apple chlorotic leaf spot virus and its efficiency
تهیه آنتی‌بادی چند همسانه‌ای نوترکیب علیه ویروس لکه‌برگی کلروتیک سیب و بررسی کارایی آن
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 12 (1402/03/26صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
Tomato brown rogue fruit virus as a serious threat for tomato production in Iran
ویروس چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه فرنگی به عنوان یک تهدید جدی برای تولید گوجه فرنگی در ایران
دانش بیماری شناسی گیاهی شماره 12 (1401/12/28صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  Ali ÇelikSevgi CoşkanAli Ferhan MorcaAdyatma Irawan Santosaداود کولیوند
Insight into Population Structure and Evolutionary Analysis of the Emerging Tomato Brown Rugose Fruit Virus
بررسی ساختار جمعیتی و انالیز تکاملی ویروس نوظهور چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنگی
Plants-Basel شماره 11 (1401/09/07صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
53.  قاسم نصیری نیاسعید نصرالله نژادرحیم احمدوندداود کولیوند
Molecular Screening of some Commercial Tomato Cultivars and their F6 Generation for Resistance against Tomato spotted wilt virus (TSWV)
غربالگری مولکولی برخی ارقام تجاری گوجه‌فرنگی و نتاج F6 آن‌ها از نظر مقاومت به ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی(TSWV)
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 20-2 (1401/07/04صفحات 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  پرستو پورعزیزداود کولیوند
The Effect of Global Warming on Distribution Pattern and Emerging of Plant Pathogens
اثرات عمده گرمایش جهانی بر الگوی پراکنش و بروز بیمارگرهای گیاهی
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 15 (1401/06/29صفحات 19-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوندMark Varrelmann
The Rep and C1 of Beet curly top Iran virus represent pathogenicity factors and induce hypersensitive response in Nicotiana benthamiana plants
ژن های REP و C1 ویروس پیچیدگی ایرانی چغندرقند نماینده فاکتور بیماری زایی و القا کننده پاسخ فوق حساسیت در Nicotiana benthamiana
VIRUS GENES Issue 58 (2022-08-12PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  مهسا محمدلوداود کولیوندمحمد حاجی زاده
Detection, phylogenetic and population genetic analysis of Apple stem grooving virus based on coat protein gene
ردیابی، تحلیل تبارزایی و آنالیز ژنتیک جمعیت ویروس ساقه شیاری سیب بر اساس ژن پروتئین پوششی
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 11 (1401/04/15صفحات 67-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
First report of tomato brown rugose fruit virus infecting bell pepper in Iran
اولین گزارش از ویروس روگوز قهوه ای میوه گوجه فرنگی از فلفل دلمه ای در ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 104 (2022-03-03P. 1 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  سحر سلامیرقیه مرادیمحمد حاجی زادهداود کولیوند
Detection and phylogenetic analysis of four important viroids from vineyards in Zanjan province
ردیابی و آنالیز تبارزایی چهار ویروئید مهم آلوده کننده تاکستانهای استان زنجان
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 10-4 (1400/09/30صفحات 71-80 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
Occurrence of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Iran
وقوع بیماری چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنکی در گوجه فرنگی در ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 103 (2021-11-30P. 1 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
46.  الهه جمالیداود کولیوندرحیم احمدوندامید عینی گندمانی
Phylogenetic and population analysis of Bean yellow mosaic virus isolates from some bean fields of Zanjan province
آنالیز تبارزایی و جمعیتی جدایه‌های ویروس موزاییک زرد لوبیا در برخی از مناطق کشت لوبیا در استان زنجان
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 19-2 (1400/06/30صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  مهسا آباد خواهحسین حمیدی بنایمداود کولیوند
Phylogenetic and Population Analysis of Lettuce mosaic virus Isolates Based on the Coat Protein Gene
آنالیز فیلوژنتیکی و جمعیتی جدایه های ویروس موزاییک کاهو بر اساس ژن پروتئین پوششی
دانشگاه مازندران =Journal Of Genetic Resources Issue 7 (2021-07-23PP. 211-219 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  مریم افراشتهداود کولیوند
The Effect of Biochar on Increasing Plant Resistance to Pathogens
اثر زغال زیستی )بیوچار( در افزایش مقاومت گیاهان نسبت به عوامل بیماریزا
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 14 (1400/04/21صفحات 17-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  کیمیا تخمه چیمهسا آباد خواهداود کولیوند
Emerging and population analysis of Grapevine Pinot gris virus isolates from Iran
ظهور و آنالیز جمعیتی جدایه های GPGV از ایران
3 BIOTECH Issue 11 (2021-07-08PP. 1-11 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
Application of Infectious Clones in Plant Virology
کاربرد همسانه‌های عفونت‌زا در ویروس‌شناسی گیاهی
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 14 (1400/04/02صفحات 19-38 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  فرشته مرتضیسویل نعمت الهیداود کولیوند
Detection and Molecular Characterization of Two Potyvirus Species on Cucurbits from Northwestern of Iran
ردیابی و بررسی خصوصیات مولکولی دو گونه پوتی ویروس از کدوئیان در شمالغرب ایران
دانشگاه مازندران =Journal Of Genetic Resources Issue 8 (2021-06-23PP. 106-115 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  فرشته اسماعیل زاده داود کولیوند
Application of Next Generation Sequencing Technologies in Plant Virology
کاربرد فناوری نسل جدید توالی‌یابی در ویروس‌شناسی گیاهی
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 13-4 (1399/12/12صفحات 95-118 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  سویل نعمت الهیندا پناه برهانیداود کولیوند
Molecular characterization and population evolution analysis of Watermelon mosaic virus isolates on cucurbits of Northwest Iran
خصوصیات مولکولی و آنالیز تکاملی جمعیت ایزوله های ویروس موزاییک هندوانه از شمال غرب ایران
3 BIOTECH Issue 11 (2021-01-20PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوندAntreas PogiatzisJohn N. Klironomosسپیده پاکپور
Differential Response of Mycorrhizal Plants to Tomato bushy stunt virus and Tomato mosaic virus Infection
واکنش گیاهان مایکوریزایی به ویروس های کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی و ویروس موزاییک گوجه فرنگی
Microorganisms شماره 8 (1399/10/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  عباسعلی بهاریایمان شهابی قهفرخیداود کولیوند
Kefiran ameliorates malfunctions in primary and functional immunecell scaused by lipopolysaccharides
کفیران نارسایی های ایجاد شده توسط LPS را در سلول های اولیه و فانکشنال کاهش می دهد.
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Issue 165 (2020-09-15PP. 619-624 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Effect of Rhizoglomus irregulare symbiosis on reducing disease severity in tomato plants infected with Tomato bushy stunt virus with emphasis on the expression of methylation- related genes
تاثیر همزیستی قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregulare بر کاهش شدت آلودگی گیاه گوجه فرنگی به ویروس کوتولگی بوته با تاکید بر بیان ژن‌های دخیل در متیلاسیون
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره 30 (1399/05/15صفحات 43-55 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  ندا اصغریداود کولیوندامید عینی گندمانی
Differential expression of HSP90 ,AGO1 and AGO4 genes in tomato infected by Cucumber mosaic virus
بیان افتراقی ژن‌های HSP90 و AGO1 و AGO4 گوجه فرنگی در مواجهه با ویروس موزاییک خیار
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره 30 (1399/05/15صفحات 31-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  نادیا فتاحیعباسعلی بهاریعلی رمضانیداود کولیوند
In vitro immunobiological assays of methotrexate-stearic acid conjugate in human PBMCs
سنجش ایمنی بیولوژیکی محیط کشت مزدوج متوترکسات-استئاریک اسید در PBMC های انسانی
IMMUNOBIOLOGY Issue 225 (2020-07-25PP. 151984 1-151984 7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Arbuscular mycorrhizal symbiosis enhances virus accumulation and attenuates resistance‑related gene expression in tomato plants infected with Beet curly top Iran virus
همزیستی مایکوریز ویروس بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گوجه فرنگی آلوده به BCTIV را افزایش می دهد
Journal of Plant Diseases and Protection Issue 127 (2020-07-10PP. 341-348 
  علمی-پژوهشی
Scopus
32.  مهسا آباد خواهمحمد حاجی زادهداود کولیوند
Global population genetic structure of Bean common mosaic virus
ساختار ژنتیکی جهانی ویروس موزاییک معمولی لوبیا
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 53 (2020-06-23PP. 265-280 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  ناهید مسعودیمحمدحسن عصارهاحمد روحی بخشرسول مدنیمسعود نادرپورتارا امامیسیدمحمد امینیداود کولیوند
Rapid detection of Potato virus S using antibody-coated gold nanoparticles
ردیابی سریع ویروس اس سیبزمینی با استفاده از نانوذرات طلای پوشش داده شده با آنتیبادی
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 55-2 (1398/10/01صفحات 105-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  کیمیا تخمه چیداود کولیوند
First report of grapevine Pinot gris virus infecting grapevine in Iran
اولین گزارش از grapevine Pinot gris virus h آلوده کننده انگور از ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 2 (2019-10-03P. 1 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  دانیال میرزاییمحمد حاجی زادهعبدالباسط عزیزیداود کولیوند
Cloning and expression of Iranian isolate of Apple chlorotic leaf spot virus coat protein gene in Escherichia coli
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه‌ ایرانی ویروس لکه برگی کلروتیک سیب (ACLSV) در E. coli
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 8-1 (1398/06/01صفحات 51-62 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  یوسف پناهندهمحمد رضا عتیقیIrma Tandingan De Leyابراهیم پورجمMundo-Ovampo ManuelJoaquin Abolafiaداود کولیوندفرحناز جهانشاهی افشارمجید پدرام
An integrative study of Sakia sisanganensis n. sp. (Rhabditida: Tylenchidae) from Sisangan forest, Iran, and new morphological observations for the genus
مطالعه جامع گونه جدید Sakia sisanganensis از جنگل های سیسنگان ایران و مشاهدات مرفولوژیکی جدید برای جنس
FOREST PATHOLOGY Issue 50 (2019-07-09PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  ناهید مسعودیاحمد روحی بخشمحمدحسن عصارهمسعود نادرپورداود کولیوند
Identification of dominant isolate of Potato virus S in Iran and heterologous expression of its coat protein
شناسایی گروه غالب ویروس اس سیب زمینی در ایران و بیان ژن پوشش پروتئینی آن
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 7 (1397/12/01صفحات 153-162 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
A New Distinct Clade for Iranian Tomato spotted wilt virus Isolates Based on the Polymerase, Nucleocapsid, and Non-structural Genes
کلاد جدید برای جدایه های ویروس لکه ای پژمردگی گوجه فرنگی بر اساس ژن های پلی کراز نوکلئوکپسید و NSS
Plant Pathology Journal Issue 34 (2018-12-03PP. 514-531 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  مهسا آباد خواهداود کولیوند
The biosensors and their application in plant pathology
بیوسنسورها و کاربردآنها در بیماری شناسی گیاهی
دانش بیماری شناسی گیاهی شماره 7 (1397/07/01صفحات 47-59 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  زهرا زائراناقزداود کولیوندامید عینی گندمانی
Comparison of Tomato spotted wilt virus nucleocapsid gene expression in two different strains of E. coli
مقایسه بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکهای گوجهفرنگی در E. coli دو سویه باکتری
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 7 (1397/06/30صفحات 91-102 
  علمی-پژوهشی
معتبر
23.  زهرا زائراناقزداود کولیوند
Application of plant viruses as vectors for the production of edible vaccines in plants
کاربرد ویروسهای گیاهی به عنوان ناقل برای تولید واکسنهای خوراکی در گیاه
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 11 (1397/06/19صفحات 99-107 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
Molecular Identification of four important nepovirus from vineyards of Zanjan province
شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستانهای استان زنجان
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 49 (1397/06/06صفحات 99-110 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  مجید پدراممهدی پورهاشمیجعفر حسین زادهداود کولیوند
Comments on taxonomic status and host association of some Laimaphelenchus spp. (Rhabditida: Aphelenchoidea)
اصلاح حالت تاکسونومیکی و میزبانی برخی گونه های Laimaphelenchus spp. (Rhabditida: Aphelenchoidea)
NEMATOLOGY Issue 20 (2018-06-22PP. 483-489 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیربهجت نیا سید علی اکبر
Application of purified IgG by DEAE column to detect Grapevine fan leaf virus
کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین های پوششی وحرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون سلولزی DEAE برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو
زیست شناسی کاربردی(علوم پایه سابق) دانشگاه الزهرا- با همکاری انجمن زیست شناسی Issue 2 (2018-05-22PP. 291-306 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیرشهین صبحیمینا راستگو
Molecular Detection of Three Virus Species in Tomato Fields of Azarbaijan-e-Sharqi Province
شناسایی مولکولی سه گونۀ ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 6 (1396/12/14صفحات 21-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  نعمت سخندان بشیرزهرا کاشیهاداود کولیوندامید عینی گندمانی
DETECTION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF PRUNUS NECROTIC RINGSPOT VIRUS ISOLATES FROM STONE FRUITS IN IRAN
آنالیز فیلوژنتیکی و ردیابی جدایه های ویروس لکه خلقوی نکروتیک درختان هسته دار از ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 99 (2017-11-01PP. 717-723 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
Fig mosaic virus as a pathogen in fig orchards in Iran; molecular aspects.
ویروس موزاییک انجیر به عنوان پاتوژن باغات انجیر در ایران: جنبه های مولکولی
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Issue 56 (2017-10-12P. 307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
Phylogenetic and recombination analysis of the partial silencing suppressor NSs gene of Tomato spotted wilt virus from Iran
آنالیز فیلوژنتیکی و نوترکیبی بخشی از ژن NSS ویروس لکه ای پژمردگی کوجه فرنگی
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Issue 56 (2017-10-12PP. 306-307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
Detection and phylogenetic analysis of Grapevine virus A from important vineyards in Iran
آنالیز فیلوژنتیکی و شناسایی ویروس ای انگور از مناطق مهم انگورکاری ایران
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Issue 56 (2017-10-12P. 305 

14.  مهسا آباد خواهزهرا کاشیهاداود کولیوندامید عینی گندمانی
Simultaneous identification of Cucumber mosaic virus and Tomato spotted wilt virus from tomato fields and their phylogenetic analysis
شناسایی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی و تجزیه و تحلیل تبارزایی آنها
گیاهپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 40 (1396/02/18صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
Phylogenetic analysis of two Iranian grapevine virus A isolates using coat protein gene sequence
آنالیز فیلوژنتیکی دو جدایه ویروس ای انگور بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی
iranian journal of genetics and plant breeding Issue 6 (2017-04-21PP. 48-57 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیرافشین رستمی
Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B13
تهیه آنتی بادی چند همسانه ای در برابر پروتئین پوششی جدایه B13 ویروس موزاییک خیار
Journal of crop protection Issue 6 (2017-01-14PP. 25-34 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  زهرا کاشیهانعمت سخندان بشیرداود کولیوندامید عینی گندمانی
FIRST REPORT OF PRUNUS NECROTIC RINGSPOT VIRUS ON NECTARINE FROM IRAN
اولین گزارش از ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار از درختان شلیل در ایران
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Issue 98 (2016-10-22PP. 1-2 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  کژال محمدیمحمد حاجی زادهداود کولیوند
Detection and identification of four vegetable fruit viruses in west and northwest of Iran
ردیابی و شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم مزارع صیفی‌جات در غرب و شمال‌غرب ایران
بیماریهای گیاهی- انجمن بیماریهای شناسی گیاهی ایران شماره 52 (1395/08/01صفحات 280-288 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیربهجت نیا سید علی اکبررضی اله جعفری جوزانی
Production of Polyclonal Antibody against Grapevine fanleaf virus Movement Protein Expressed in Escherichia coli
تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه پروتئین حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو بیان شده در باکتری E.coli
Plant Pathology Journal Issue 32 (2016-10-01PP. 452-459 
  علمی-پژوهشی
Scopus
8.  فهیمه امیرنیاامید عینی گندمانیداود کولیوند
In silico analysis of microRNA binding to the genome of Beet curly top Iran virus in tomato
بررسی بیوانفورماتیکی میکروار انهای گوجه فرنگی که به ژنوم ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند متصل میشوند
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 49(17) (2016-09-09PP. 434-444 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیرافشین رستمیپرویز پیرنیاکان
Purification and Analysis of the Antigenic Properties of the Expressed Cucumber mosaic virus Coat Protein in Escherichia coli
تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی ژنیک پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار بیان شده در باکتری E.coli
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 5 (1395/06/15صفحات 93-102 

6.  داود کولیوندمهدی داورینعمت سخندان بشیرمهدی ارزنلو
Optimization of double strand RNA extraction from some isolates of Fusarium sp.
بهینه سازی استخراج آران ای دو رشته ای ویروسی از برخی گونه های فوزاریوم
فصلنامه گیاهپزشکی - دانشگاه آزاد شیراز شماره 6 (1394/12/25صفحات 365-375 

5.  افشین رستمینعمت سخندان بشیرداود کولیوندمحمد حاجی زاده
Serological Methods to Confirm Expression of Coat Protein Gene From an Iranian Isolate of Cucumber Mosaic Virus in Escherichia coli
روش های سرولوژیک برای تایید بیان ژن پروتئین پوششی یک جدایه ایرانی ویروس موزاییک خیار در باکتری E.coli
Journal Biotechnology and Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی قزوین Issue 2 (2015-05-01PP. 1-5 

4.  سویل نعمت الهیالناز حق تقیداود کولیوندمحمد حاجی زاده
Molecular detection of Cucumber green mottle mosaic virus variants from cucurbits fi elds in Iran
ردیابی ویروس موزاییک پیسک سبز خیار از مزارع کدوئیان در ایران
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 47 (2015-01-01PP. 1303-1310 

3.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیربهجت نیا سید علی اکبررضی اله جعفری جوزانی
Detection of Grapevine fanleaf virus by immunocapture reverse transcription-polymerase chain reaction (IC-RT-PCR) with recombinant antibody
ردیابی ویروس برگ بادبزنی مو وسط روش IC-RT-PCR با استفاده از آنتی بادی نوترکیب
Archives of Phytopathology and Plant Protection Issue 47 (2015-01-01PP. 2070-2077 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیرجواد مظفری
Molecular Detection of Non-necrogenic Satellite RNA of Cucumber Mosaic Virus
شناسایی مولکولی ستلایت آران ای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 43 (1391/11/01صفحات 223-231 

1.  داود کولیوندنعمت سخندان بشیرسویل نعمت الهی
Molecular Identification and Phylogenetic Analysis of Cucumber Mosaic Virus IB Subgroup from Althaea officinalis
شناسایی مولکولی و تجزیه و تحلیل تبارزایی ویروس موزاییک خیار زیرگروه IB جدا شده از گیاه دارویی ختمی
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی(دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 1 (1391/07/01صفحات 29-40 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 48. فاطمه داداشی گورجقداود کولیوندفرشته اسماعیل زاده
ردیابی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس چروکیدگی قهوه ای میوه گوجه فرنگی بر اساس ژن پروتئین پوششی
Detection and investigating genetic diversity of tomato brown rugose fruit virus isolates based on the coat protein gene
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1401/12/15 - 1401/12/17
بین‌المللی 47. میلاد یوسفیداود کولیوندمحمد حاجی زاده
بررسی تنوع ژنتیکی ویروس موزائیک خیار در مزارع کدوئیان استان زنجان
Investigating the genetic diversity of cucumber mosaic virus fields from Zanjan province
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1401/12/15 - 1401/12/17
بین‌المللی 46. نسا رضوی دیزجیداود کولیوند
شناسایی و آنالیز ژنتیکی ویروس های متعلق به جنس Orthotospovirusدرکدوئیان استان زنجان
Identification and genetic analysis of viruses belonging to the genus Orthotospovirus in Zanjan province
- انجمن ژنتیک ایران, تهران, 2023-03-06 - 2023-03-08
بین‌المللی 45. پرستو پورعزیزداود کولیوندمیلاد یوسفی
ردیابی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس شته- برد زرد کدوئیان از مزارع کدوئیان استان زنجان
Detection and genetic diversity of Cucurbit aphid-borne yellows virus isolates in cucurbit fields from Zanjan
- انجمن ژنتیک ایران, تهران, 2023-03-06 - 2023-03-08
ملی معتبر 44. میلاد یوسفیداود کولیوندمحمد حاجی زاده
شناسایی مولکولی ویروس زردی شته برد کدو Cucurbit aphid-borne yellows virusدر برخی مزارع کدوئیان استان زنجان
Molecular detection of Cucurbit aphid-borne yellows virus from cucrbit fields in Zanjan province
- انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 43. کیمیا تخمه چیداود کولیوندامید عینی گندمانیLuis Vicinte Lopezسحر سلامی
تاثیر کیتوزان در تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز گوجه فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند
Effect of chitosan on the catalase activity in tomato plants infected by Beet curly top Iran virus
- انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 42. سحر سلامیداود کولیوندامید عینی گندمانیرقیه همتیکیمیا تخمه چی
تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز در گوجهفرنگیهای آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در تیمار با T. harzianum
Activity changes in catalase on tomato infected by Beet curly top Iran virus in treated with Trichoderma harzianum
- انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 41. مهسا محمدلوداود کولیوندمحمد حاجی زادهامید عینی گندمانی
ساخت سازه بیانی حاوی ژن پروتئین پوششی ویروس ساقه شیاری سیب در باکتری Escherichia coli
Preparing of the expression construct of Apple stem grooving virus coat protein gene in Escherichia coli
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 40. کیمیا تخمه چیمهسا آباد خواهداود کولیوند
شناسایی و تحلیل تبارزایی جدایه های جدید Grapevine Pinot gris virusدر ایران
Identification and molecular phylogeny of new Grapevine Pinot gris virus isolates from Iran
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 39. سارا ابراهیمیداود کولیوندامید عینی گندمانی
تهیه سازه ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران با استفاده از پلاسمید بیانی pET28در باکتری Escherichia coli
Preparation of an expression construct for Prunus necrotic ring spot virus coat protein gene in Escherichia coli
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 38. سحر سلامیداود کولیوند
تکثیر، همسانه سازی و آنالیز تبارزائی ژن کامل و ناقص NSsویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
Amplification, cloning and phylogenetic analysis of the complete and partial NSs gene of tomato spotted wilt virus
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 37. الهه جمالیداود کولیوندرحیم احمدوندامید عینی گندمانی
ردیابی مولکولی و بررسی فیلوژنتیکی جدایههای ویروس موزائیک زرد لوبیا از مزارع لوبیا
Molecular Identification and phylogenetic analysis of Bean common mosaic virus isolates from bean fields
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 36. سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
ساخت سازه های بیانی از ژنهای ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند( Beet curly top Iran virus با استفاده از Tobacco rattle virus
Production of expression constructs for Beet curly top Iran virus genes using Tobacco rattle virus vector
Iranian plant protection congress موسسه گیاهپزشکی کشور، اتحادیه انجمن های گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 35. ندا خوش خطیامید عینی گندمانیداود کولیوند
پیش بینى in silicoمیکروآران اى هاى تولید شده در گوجه فرنگى علیه جدایه ایرانى ویروس موزائیک گوجه فرنگى
in silico prediction of miRNA produced against tomato mosaic virus
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی کشور, تهران, 1401/04/21 - 1401/04/24
ملی معتبر 34. سحر سلامیداود کولیوندمحمد حاجی زاده
ردیابی ویروئید استرالیایی انگور Australian grapevine viroid از تاکستانهای استان زنجان
Detection of Australian grapevine viroid in vineyards from Zanjan
- دانشگاه تهران, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
ملی معتبر 33. الهه جمالیداود کولیوندرحیم احمدوندامید عینی گندمانی
ردیابی مولکولی و بررسی فیلوژنتیکی جدایههای ویروس موزائیک معمولی لوبیا از مزارع لوبیا استان زنجان
Molecular identification and analysis the phylogenetic isolates the Bean common mosaic virus in of Zanjan province bean fields
- دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
ملی معتبر 32. کیمیا تخمه چیداود کولیوندرقیه مرادی
آنالیز فیلوژنتیکی جدایههای Grapevine Pinot gris virus ردیابی شده از تاکستانهای استان زنجان
Phylogenetic analysis of Grapevine Pinot gris virus isolates in vineyards from Zanjan Province
- دانشگاه تهران, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
ملی معتبر 31. سارا ابراهیمیداود کولیوندحسین حمیدی بنایم
درج ژن پروتئین پوششی ویروس لکه حلقهای بافت مرده درختان هستهدار در پلاسمید بیانی pET28
Ligation of Prunus necrotic ring spot virus coat protein in pET28
- دانشگاه تهران, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
ملی معتبر 30. مهسا محمدلوداود کولیوندحسین حمیدی بنایم
تکثیر و همسانه سازی ژن پروتئین حرکتی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هستهداران در Escherichia coli
Amplification and cloning the movement protein gene of Prunus necrotic ringspot virus in Escherichia coli
- دانشگاه تهران, تهران, 2019-08-31 - 2019-09-01
بین‌المللی 29. حسین حمیدی بنایمداود کولیوندعباسعلی بهاری
تفاوت بیان میکرو آران¬ای¬های تولید¬شده در Arabidopsis thaliana آلوده به Turnip mosaic virus
Differential expression of miRNAs in Arabidopsis thaliana leaves in response to infection with Turnip mosaic virus (TuMV)
IPPC دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 28. رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
شناسایی برخی ویروئیدهای مهم انگور از‌تاکستان¬های استان زنجان
Identification of some important viroids in vineyards from Zanjan
Iranian plant protection congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 27. زهرا زائراناقزداود کولیوندامید عینی گندمانی
بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در دو سویه BL21 و BL21 pLysS باکتری E.coli
Expression of Tomato spotted wilt virus nucleocapsid gene in two strains BL21 (DE3) and BL21 (DE3) pLysS of Escherichia coli
Iranian plant protection congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 26. ندا اصغریداود کولیوندامید عینی گندمانی
بیان برخی ژن های مرتبط با دفاع و متیلاسیون در گوجه فرنگی های آلوده به ویروس موزاییک خیار
Expression of some defense and methylation-related genes in tomato plants infected with Cucumber mosaic virus
Iranian plant protection congress دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
بین‌المللی 25. زهرا زائراناقزداود کولیوندامید عینی گندمانی
ساخت سازه بیانی ژن نوکلوکپسید ویروس پژمردگی لکهای گوجه فرنگی به منظور بیان در باکتری Escherichia.coli
Preparing expression construct of Tomato spotted wilt virus Nuocleocapside Gene to express in Escherichia coli.
- انجمن بیوتکنولوژی, تهران, 2017-08-29 - 2017-08-31
ملی معتبر 24. رقیه مرادیداود کولیوندامید عینی گندمانیمحمد حاجی زاده
شناسایی ویروس بد شکلی انگور از تاکستان های استان زنجان با روش RT-PCR
Identification of Grapevine deformation virus from vineyards in Zanjan by RT-PCR
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 23. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
آنالیز نوترکیبی ژن کامل نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
Recombination analysis of Nucleocapside gene of TSWV
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 22. عباسعلی بهاریمهسا آباد خواهداود کولیوند
آنالیز small RNA non coding به منظور شناسایی جایگاههای اتصال میکرو RNA با منشا BVD بر روی ژن های موجود در QTL های مرتبط با این بیماری
Small non coding RNA anaysis to detectiom miRNA position in BVD QTLs
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 21. سعیده قاسمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
شناسایی مولکولی Grapevine rupestris stem pitting-associated virus دربرخی از تاکستان های استان زنجان با استفاده از روش RT-PCR
molecular identification of Grapevine rupestris stem pitting-associated virus in some veinyards in Zanjan using RT-PCR
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 20. سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوندرقیه همتی
اثر همزیستی مایکوریزایی بر بیان برخی ژن¬های مرتبط با مقاومت در گیاهی گوجه¬فرنگی آلوده به ویروس پیچیدگی بوته چغندر قند
The effects of mycorrhiza on the expression of resistant genes in tomato plants infected with beet curly top Iranian virus
کنگره ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران, تهران, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 19. فهیمه امیرنیاامید عینی گندمانیداود کولیوند
تغییر بیان ژن¬های TCP1,TCP4 در گیاه گوجه¬فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر¬قند
Regulation of TCP1, TCP4 genes in tomato plants infected with by Beet curly top Iran virus (BCTIV)
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 18. سیدحسین میربابایی کرانیعباسعلی بهاریعلی اسکندری داود کولیوند
شناسایی in silico میکروآران ای (miRNA) با استفاده از غربالگری دیتابیس EST در نماتد Heterodera glycines
In Silico identification of miRNA encoded by Heterodera glycines based on database of EST
Iranian plant protection congress پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 17. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
همسانه سازی، آنالیز فیلوژنتیکی و نوترکیبی ژن کامل نوکلئوکپسید و بخشی از ژن پلی مراز ویروس لکه پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
Cloning, phylogenetic and recombination analysis of the entire nucleocapsid and partial polymerase genes of Tomato spotted wilt virus
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, تهران, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 16. زهرا کاشیهاداود کولیوندنعمت سخندان بشیرامید عینی گندمانی
استفاده از روش IC-RT-PCR برای شناسایی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران از غرب و شمالغرب ایران
Use of IC-RT-PCR for identification of Prunus necrotic ring spot virus isolates from west and northwest of Iran
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, تهران, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 15. ندا خوش خطیمهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
وقوع ویروس موزاییک انجیر ) (Fig mosaic virus در درختان انجیر از منطقه طارم استان زنجان
Occurrence of Fig mosaic virus in fig orchards from Tarom region in Zanjan province
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
ملی معتبر 14. سعیده ابراهیمیامید عینی گندمانیداود کولیوند
تاثیر همزیستی مایکوریزایی بر تجمع ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند در گوجهفرنگی
The effect of mycorrhizal symbiosis on the accumulation of Beet Curly Top Iran Virus in tomato
Iranian plant protection congress دانشگاه تهران, کرج, 2016-08-27 - 2016-08-30
بین‌المللی 13. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های جدید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی بر اساس ژن نوکلئوکپسید
PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE NEW ISOLATES OF TOMATO SPOTTED WILT VIRUS BASED ON THE NUCLEOCAPSID GENE FROM IRAN
International Plant Virus Epidemiology Symposium Avignon university and INRA , France, 2016-06-06 - 2016-06-10
بین‌المللی 12. زهرا کاشیهاداود کولیوندنعمت سخندان بشیرامید عینی گندمانی
شناسایی و تجزیه و تحلیل تبارزایی جدایه های ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران از شمالغرب کشور
IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF PRUNUS NECROTIC RING SPOT VIRUS ISOLATED FROM NORTH WEST OF IRAN
International Plant Virus Epidemiology Symposium Avignon university and INRA , France, 2016-06-06 - 2016-06-10
بین‌المللی 11. وحیده شیرزادی نژادامید عینی گندمانیداود کولیوند
شناسایی ویروس Grapevine stem pitting associated virus از ایران
IDENTIFICATION OF GRAPEVINE RUPESTIRS STEM PITTING-ASSOCIATED VIRUS FROM IRAN
International Plant Virus Epidemiology Symposium INRA, France, 2016-06-06 - 2016-06-10
بین‌المللی 10. زهرا کاشیهاداود کولیوندنعمت سخندان بشیرامید عینی گندمانی
آنالیز فیلوژنتیکی ژن پروتئین پوششی جدایه های ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته داران
Phylogenetic Analysis of the Coat Protein of Prunus necrotic ringspot virus isolates
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران و دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/03/01 - 1395/03/03
بین‌المللی 9. مهسا آباد خواهداود کولیوندامید عینی گندمانی
استفاده از بخشی از ژن پلی مراز توسپویروس ها که برای شناسایی اعضای این جنس استفاده شده است
A part of Tospovirus L polymerase gene used to identification the members of tospoviruses
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران و دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/03/01 - 1395/03/03
ملی معتبر 8. میررضا رحیمی انامقداود کولیوندامید عینی گندمانی
تاثیر ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند Beet curly top Iran virus بر برخی ارقام لوبیا
The effect of Beet curly top Iran virus on some bean cultivars
-- دانشگاه تهران، پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست, تهران, 2015-09-23 - 2015-09-26
ملی معتبر 7. داود کولیوندنعمت سخندان بشیرزهرا کاشیها
شناسایی مولکولی و تکثیر ژن کامل پروتئین پوششی Cucumber mosaic virus
Identification and amplification of Cucumber mosaic virus complete coat protein gene
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 6. کژال محمدیمحمد حاجی زادهداود کولیوند
ردیابی ویروس موزاییک زرد کدو از مزارع جالیز استان کردستان با روش RT-PCR
Detection of Zucchini yellow mosaic virus of cucurbit crops in Kurdistan Province by RT-PCR method
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 5. داود کولیوندنعمت سخندان بشیرشهین صبحیمینا راستگو
آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی از شمالغرب کشور بر اساس جداسازی و ترادف یابی بخشی از ژنوم ویروس
Phylogenetic analysis of Tomato spotted wilt virus (TSWV) isolates from North West of Iran based on isolation and sequencing of the virus genomic segment
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-25
ملی معتبر 4. کژال محمدیمحمد حاجی زادهداود کولیوند
شناسایی ویروس موزاییک خیار از مزارع جالیز استان کردستان با روش RT-PCR
Identification of Cucumber mosaic virus of cucurbit crops in Kurdistan Province by RT-PCR method
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-25
ملی معتبر 3. داود کولیوندنعمت سخندان بشیربهجت نیا سید علی اکبررضی اله جعفری جوزانی
خالص سازی پروتئین حرکتی بیان شده ویروس برگ بادبزنی مو در E.coli بعنوان آنتی ژن برای تولید آنتی بادی
Purification f Grapevine fanleaf virus Movement protein expressed in E.coli as antigen for antibody preparation
Iranian plant protection congress دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-23 - 2014-08-25
بین‌المللی 2. نعمت سخندان بشیرداود کولیوندبهجت نیا سید علی اکبررضی اله جعفری جوزانی
تولید آنتی بادی علیه پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو جدایه kh-12 بیان شده در E.coli
Raising antibody against coat protein of Grapevine fanleaf virus isolate Kh12 expressed in E.coli
Australasian Plant Virology Workshop Australasian Plant Pathology Society , Australia, 2014-06-13 - 2014-06-15
بین‌المللی 1. عباسعلی بهاریداود کولیوند
شناسایی پا رامترهای ژنتیکى با منشا ویروس پژمردگی لکهای گوجه فرنگی
Identification of genetically elements from Tomato chromosome spotted wilt virus on genes of QTL's AO۱ in tomato related to TSWV resistance
کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی دانشگاه زاهدان, زاهدان, 1393/01/29 - 1393/01/30