خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29215   بروزرسانی: 21-10-1401

Davoud Koolivand

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن ویروس شناسی ایران

عضو انجمن بیماری شناسی ایران

عضو هیات مدیره انجمن بیماری شناسی ایران (1401 ادامه دارد)