خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33058   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand
داود کولیوند
دانشیار

پست الکترونيکی
Koolivand@znu.ac.ir      D.koolivand@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/koolivand-davoud

تلفن
   02433052804   +98 (0) 24 3305 2465

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، کدپستی 38791-45371