خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31452   بروزرسانی: 07-07-1402

Davoud Koolivand

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بیماری های سبزی، صیفی ، جالیز و زینتی ایران و روش های پیشگیری   تالیفدانشگاه زنجان داود کولیوند، مهسا ابادخواه  1399   
دريافت:875
بیماری شناسی گیاهی ار دیدگاه مولکولی   ترجمهانتشارات عمیدی ام دی کینسون داود کولیوند، مهدی داوری، مونس بخشی خرداد 1393   
دريافت:1863