خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32870   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بیماری های سبزی، صیفی ، جالیز و زینتی ایران و روش های پیشگیری   تالیفدانشگاه زنجان داود کولیوند، مهسا ابادخواه  1399   
دريافت:1488
بیماری شناسی گیاهی ار دیدگاه مولکولی   ترجمهانتشارات عمیدی ام دی کینسون داود کولیوند، مهدی داوری، مونس بخشی خرداد 1393   
دريافت:2007