خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33071   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 ندا خوش خطی   1399بیماری شناسی گیاهی ارزیابی تاثیر همزیستی مایکوریزا بر تجمع ویروس موزائیک گوجه فرنگی و ویروس کوتولگی بوته انبوهی در گوجه فرنگی و بررسی بیان برخی از ژنهای گیاهی در این بر همکنش   استاد راهنما
1 ناهید مسعودی   1398بیماری شناسی گیاهی بیان و تخلیص پوششی استرین غالب ویروس sسیب زمینی(pvs) در Escherichia coli وتولید آنتی بادی چند همسانه ای نو ترکیب   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
19 کژال محمدی اسفند  1393بیماری شناسی گیاهی ردیابی برخی ویروس¬های مهم در جالیزکاری¬های استان کردستان با روش RT-PCR   استاد مشاور
18 زهرا کاشی ها بهمن  1394بیماری شناسی گیاهی ردیابی و بررسی تنوع ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار از برخی مناطق استان¬های آذربایجان شرقی و زنجان    استاد راهنما
17 مهسا آباد خواه دي  1395بیماری شناسی گیاهی ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگیTomato spotted wilt virus از استان زنجان و همسانه سازی ژن نوکلئوکپسید آن در باکتری Escherichia coli   استاد راهنما
16 رقیه مرادی شهريور  1396بیماری شناسی گیاهی شناسایی برخی ویروس های خانواده Secoviridae از مناطق انگور کاری عمده استان زنجان   استاد راهنما
15 زهرا زائر بهمن  1396بیماری شناسی گیاهی بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در باکتری Escherchia coli و تخلیص آن با روش کروماتوگرافی   استاد راهنما
14 سعیده قاسمی دي  1396بیماری شناسی گیاهی شناسایی مولکولی Grapevine rupestris stem pitting-associated virus دربرخی از تاکستان¬های استان زنجان با استفاده از روش RT-PCR   استاد مشاور
13 اله عبداله زاده   1396بیماری شناسی گیاهی بهینه سازی تلقیح ویروس کوتولگی گندم توسط اگروباکتریوم و واکنش برخی ارقام گندم به این ویروس   استاد مشاور
12 فهیمه امیرنیا بهمن  1395بیماری شناسی گیاهی آنالیز بیوانفورماتیکی اتصال میکرو­آر­ان­ای­های گوجه­فرنگی به ژنوم ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر­قند و بررسی میزان بیان ژن­های هدف آن­ها در گوجه­فرنگی   استاد مشاور
11 سعیده ابراهیمی بهمن  1395بیماری شناسی گیاهی تاثیرهمزیستی مایکوریزایی بر تجمع ویروس پیچیدگیبوته چغندرقند در گوجه¬فرنگی   استاد مشاور
10 مریم افراشته   1400بیماری شناسی گیاهی تولید آنتی‌بادی نوترکیب و طراحی کیت الایزا به منظور ردیابی ویروس لکه‌برگی کلروتیک سیب   استاد راهنما
9 کیمیا تخمه چی   1399بیماری شناسی گیاهی تاثیر کیتوزان در تغییرات بیان برخی ژن های دفاعی گوجه فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند   استاد راهنما
8 سحر سلامی   1399بیماری شناسی گیاهی تاثیر Trichoderma harzianum بر بیان برخی ژن¬های دفاعی گوجه¬فرنگی آلوده به ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند   استاد راهنما
7 مهسا محمدلو   1399بیماری شناسی گیاهی بیان ژن پروتئین پوششی ویروس ساقه شیاری سیب در باکتری Escherichia coli   استاد راهنما
6 سارا ابراهیمی   1399بیماری شناسی گیاهی همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته¬داران در باکتری Escherichia coli   استاد راهنما
5 میلاد یوسفی   1399بیماری شناسی گیاهی شناسایی مولکولی ویروسهای مهم مزارع کدوییان در برخی مزارع استان زنجان   استاد راهنما
4 الهه جمالی   1398بیماری شناسی گیاهی شناسایی پوتی ویروس های مهم آلوده کننده حبوبات در برخی از مناطق استان زنجان   استاد راهنما
3 دانیال میرزایی   1398بیماری شناسی گیاهی همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه ی ایرانی ویروس لکه سبزرد برگ سیب در باکتری اشریشیا کلی   استاد مشاور
2 ندا اصغری   1397بیماری شناسی گیاهی تاثیر ویروس موزائیک خیار روی بیان برخی از ژن‏های مرتبط با رشد و نمو و متیلاسیون در گوجه‏فرنگی   استاد راهنما
1 رعنا احمدزاده   1397بیماری شناسی گیاهی تغییرات بیان ژن های مرتبط با متیلاسیون در گیاهان گوجه فرنگی آلوده به بتاستلایت ویروس پیچیدگی برگ گوجه¬فرنگی   استاد راهنما