خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31354   بروزرسانی: 07-07-1402

Davoud Koolivand

مدیریت

مدیر گروه گیاهپزشکی از مرداد 1400

مدیر عامل شرکت رایا ژن کاوش مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان