خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32877   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

مدیریت

مدیر گروه گیاهپزشکی مرداد 1400- اسفندماه 1402

معاون پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی از اسفندماه 1402

عضوهیات مدیره انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

مدیر عامل شرکت رایا ژن کاوش مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان