خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29214   بروزرسانی: 21-10-1401

Davoud Koolivand

مدیریت

مدیر گروه گیاهپزشکی از مرداد 1400

مدیر عامل شرکت رایا ژن کاوش مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان