خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32877   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

شرکت در کارگاههای آموزشی

 SDS-PAGE and Western Blotting, Institute Pasture of Iran, July 20th-August 5th, 2010

 Virus Titration Methods, Institute Pasture of IRAN, July 20th- August 5th, 2010

Gene Cloning and DNA Technology, Institute Pasture of Iran, July 20th- August 5th, 2010

Participate in the first summer school that held on July to August by Influenza Unit, Institute Pasture of Iran 

Optimization and Purification of Recombinant Protein from E.coli, Iranian molecular medicine Network, Feb 28th- Mar 2th, 2011

Expression and Optimization of Recombinant protein in Prokaryotic system, Iranian Molecular Medicine Network, 2-6th Mar, 2011

آشنایی با روشهای کروماتوگرافی مایع و الکتروفورز در تخلیص پروتئین های نوترکیب، بخش بیوشیمی انستیتو پاستور ایران، چهاردهم الی هیجدهم بهمن ماه 1391 

  آموزش تخصصی برنامه رفرنس دهی اندنوت ، دانشکاه تبریز، دی ماه 1391

اصول نگارش علمی و مقاله نویسی، شبکه پزشکی مولکولی کشور، بهمن ماه 1391

آموزش تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی جهت تهیه آنتی بادی، بخش علوم حیوانات و بخش فیزیولوژی و فارماکولوژی انستیتو پاستور ایران اسفند ماه 1391