خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33056   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

علایق پژوهشی

 شناسایی و ردیابی ویروس های گیاهی

همسانه سازی ژن ها و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس ها

بیان ژن های ویروسی در سیستم پروکاریوتی و مخمری

تولید و تهیه آنتی بادی های نوترکیب