خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29214   بروزرسانی: 21-10-1401

Davoud Koolivand

علایق پژوهشی

 شناسایی و ردیابی ویروس های گیاهی

همسانه سازی ژن ها و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس ها

بیان ژن های ویروسی در سیستم پروکاریوتی و مخمری

تولید و تهیه آنتی بادی های نوترکیب