خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33509   بروزرسانی: 19-12-1402

Davoud Koolivand

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی , 1392-1388
عنوان رساله : تهیه آنتی بادی نوترکیب در برابر ویروس برگ بادبزنی مو و بررسی کارایی آن در آزمون های سرلوژیک و سرومولکولی
زمینه رساله : ویروس شناسی گیاهی و بیوتکنولوژی
استاد راهنما : دکتر نعمت سخندان بشیر

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, بیماری شناسی گیاهی , 1388-1386
عنوان پایان نامه : بررسی وجود آران ای ماهواره ای (Satellite RNA) در جدایه های ویروس موزاییک خیار از شمالغرب کشور
زمینه پایان نامه : ویروس شناسی گیاهی
استاد راهنما : دکتر نعمت سخندان بشیر

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, گیاهپزشکی , 1386-1382