خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24063   بروزرسانی: 02-09-1402

Hassan Ojaghlou

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  حسن اوجاقلومحمدمهدی جعفریمحمد بابااکبری ساریفرهاد اوجاقلوفرهاد میثاقی
Estimating Water Productivity in Vineyards under Surface and Drip Irrigation Systems
برآورد بهره وری آب باغ های انگور در روش های آبیاری سطحی و قطرهای
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 2 (1402/07/01صفحات 207-221 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  حسن اوجاقلوفرهاد اوجاقلومحمدمهدی جعفریفرهاد میثاقیبیژن نظریاسماعیل کرمی دهکردی
Effect of Irrigation Management on Water Productivity Indicators of Alfalfa
اثر مدیریت آبیاری بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول یونجه
آب و خاک شماره 37 (1401/12/13صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  حسن اوجاقلومحمدمهدی جعفریفرهاد اوجاقلوفرهاد میثاقیبیژن نظریاسماعیل کرمی دهکردی
Effect of Irrigation Management on Water Use Efficiency in Tomato Farms
اثر مدیریت آبیاری بر بهره وری مصرف آب در مزارع گوجه فرنگی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره  10.22034/WS.2023.54074.2499 (1401/11/01صفحات 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  حسن اوجاقلوفرهاد اوجاقلومحمد قربانیانفرهاد میثاقیبیژن نظریاسماعیل کرمی دهکردی
Water Use Efficiency in Onion Production and Assessment of Improvement Strategies
بهره وری مصرف آب در محصول پیاز و ارزیابی راهکارهای بهبود آن
مدیریت آب و آبیاری شماره 4 (1401/10/10صفحات 799-820 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  محمد مهدی جعفریحسن اوجاقلوحامد ابراهیمیان
Evaluation of the Performance of Methods for Estimating the Coefficients of Kostiakov Infiltration Equation in Furrow Irrigation with Surge Flow
ارزیابی عملکرد روش های برآورد ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای با جریان موجی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره  10.22034/WS.2021.45458.2411 (1401/10/01صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  فرشید محمدیحسن اوجاقلومحمد قربانیان
Effect of Water Resources Utilization Methods on Olive Water Use Efficiency
اثر شیوه بهره برداری از منابع آبی بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول زیتون
مدیریت آب و آبیاری شماره 10.22059/JWIM.2021.330311.917 (1400/08/06صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  محمد مهدی جعفریحسن اوجاقلومسعود کرباسی
Comparison of the Performance of Artificial Neural Networks and Gene Expression Programming in Estimating the Forest Soil Water Characteristic Curve
مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه ریزی بیان ژن در برآورد منحنی مشخصه آب در خاک های جنگلی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره  10.22059/IJSWR.2021.322879.66 (1400/04/09صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  زینب بیگدلیحسن اوجاقلو
Performance Assessment of Wheel Move and Linear Moving Irrigation Systems in Different Climatic Conditions
ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری ویل مو و آبفشان خطی در شرایط اقلیمی مختلف
علوم و مهندسی آبیاری(مجله علمی کشاورزی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 10.22055/JISE.2021.34738.1928 (1399/12/24صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  آرام زارعیتیمور سهرابیحسن اوجاقلوزینب بیگدلی
Point Estimation of Infiltration in Surge Irrigation Using Surge Infiltrometer Method
برآورد نفوذ در آبیاری موجی با استفاده از روش نقطه ای نفوذسنج موجی
آب و خاک شماره 34-6 (1399/11/20صفحات 1219-1230 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  محمد مهدی جعفریحسن اوجاقلومحمد زارعیGuy Jean-Pierre Schumann
Application of a Novel Hybrid Wavelet-ANFIS/Fuzzy C-Means Clustering Model to Predict Groundwater Fluctuations
کاربرد مدل ترکیبی جدید موجک-سیستم استنتاج فازی بر مبنای خوشه بندی C-mean به منظور پیش بینی نوسانات آب زیرزمینی
Atmosphere Issue 12 (2020-12-23PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  حسن اوجاقلوتیمور سهرابیفریبرز عباسیحمیدرضا جوانی
Development and evaluation of a water flow and solute transport model for furrow fertigation with surge flow*
توسعه و ارزیابی مدل انتقال آب و املاح در آبیاری جویچه ای با جریان موجی
IRRIGATION AND DRAINAGE Issue 69 (2020-10-09PP. 682-695 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  محمد مهدی جعفریحسن اوجاقلومحمد زارعی
Groundwater Level Fluctuation Simulation Using Support Vector Machines and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (Case Study: Maragheh Plain)
شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (مطالعه موردی: دشت مراغه)
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 3-14 (1399/05/31صفحات 942-956 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  پیمان مرادزادهحسن اوجاقلومحمد قبایی سوق
Determination of Land Suitability for Drip Irrigation System Implementation Using AHP Method
تعیین تناسب اراضی از نظر کاربرد سامانه های آبیاری قطرهای با استفاده از روش AHP در دشت زنجان سلطانیه
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 2-14 (1399/04/29صفحات 661-672 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  پیمان مرادزادهحسن اوجاقلومحمد قبایی سوق
Assessment of Sprinkler Irrigation Systems Situation Using Analytical Hierarchy Process Method (Case Study: Zanjan Plain)
ارزیابی موقعیت سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت زنجان)
آب و خاک شماره 33-4 (1398/08/30صفحات 565-578 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  مهران رستملوحسن اوجاقلومسعود کرباسی
Compartion performance of adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and gene expression programming (GEP) to estimate water distribution uniformity coefficient in classic sprinkle irrigation systems.
مقایسة عملکرد سامانة استنتاج فازی - عصبی و برنامه ریزی بیان ژن به منظور تخمین ضریب یکنواختی پخش آب در سامانههای آبیاری بارانی کلاسیک
پژوهش آب ایران- دانشگاه شهرکرد شماره 4 (1397/11/30صفحات 85-94 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  حسن اوجاقلوزینب بیگدلیعظیم شیردلی
Assessment of wind velocity effect on technical performance of semiportable sprinkling irrigation systems in Zanjan province
بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانههای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در استان زنجان
مهندسی آبیاری و آب ایران== شماره 28 (1396/04/08صفحات 97-107 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  حسن اوجاقلوتیمور سهرابیفریبرز عباسی
Uniformity of Water and Nitrate Distribution under Furrow Irrigation through Surge Flow
یکنواختی توزیع آب و نیترات در آبیاری جویچه ای از طریق جریان موجی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره جلد 25 شماره 3 (1394/09/15صفحات 267-279 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  حسن اوجاقلوتیمور سهرابیفریبرز عباسی
Evaluation of Water and Nitrate Losses in Furrow Fertigation with Surge and Fixed Hydrograph
بررسی تلفات آب و نیترات در کودآبیاری جویچه ای با هیدروگراف های ورودی موجی و ثابت
پژوهش آب ایران- دانشگاه شهرکرد شماره 3 (18) (1394/08/01صفحات 169-180 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 12. محمد قبایی سوقحسن اوجاقلومحمدقاسم رزمجویوسف حجتیسید مرتضی موسویرضا مشهدی
بررسی تجارب و تهیه دستورالعمل رهاسازی جریان از سد آیدوغموش با هدف بهرهبرداری توامان از تاسیسات آبی در حوضه آبریز سفیدرود
Investigating the experiences and preparing instructions for releasing the flow from Aydoghmush dam with the aim of Simultaneous operation of water structures in Sefidrood basin
کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1399/11/27 - 1399/11/28
ملی معتبر 11. مجید محمدی ایالوئیحسن اوجاقلو
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVM (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن)
River Flow Forecasting Using Support Vector Machines (A Case Study: Ghezel Ozan River)
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 10. علیرضا حیدریمهدی حاتمیحسن اوجاقلو
پهنه بندی سیلاب رودخانه قزل اوزن با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط Arc GIS (مطالعه موردی: حوضه طارم – خلخال)
Flood zoning of Ghezel ozan river using Hec-RAS hydrolic model in ArcGIS (Case Study: Tarom-Khalkhal Basin)
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 9. پیمان مرادزادهحسن اوجاقلوسعید الماسی
پهنه¬بندی برخی خصوصیات کمی و کیفی خاک در اراضی کشاورزی دشت زنجان
Zoning of soil quantitative and qualitative characteristics in agricultural lands (Case Study: Zanjan plain)
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 8. حسن اوجاقلومحمدقاسم رزمجورضا مشهدی
پایش منابع و مصارف آب در حوضه سفیدرود (بخشی از محدوده مطالعاتی طارم-خلخال)
Monitoring water resources and consumption in sefidroud basin (part of Tarom-Khalkhal area)
-- دانشگاه تهران, کرج, 2018-11-13 - 2018-11-14
ملی معتبر 7. نسرین خدامرادی وطنحسن اوجاقلوسحر ریحانی
مدیریت و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و RDI (مطالعه ی موردی: حوضه آبریز قزل اوزن)
Drought management and zonation Using SPI and RDI Indices (Case study: Ghezel Ozan Basin)
کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد, یزد, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 6. مهران رستملوحسن اوجاقلومسعود کرباسی
ارزیابی عملکرد سامانه¬ی استنجاج فازی- عصبی به منظور تخمین ضریب یکنواختی پخش آب در سامانه¬های آبیاری بارانی کلاسیک
Evaluation performance of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to estimate water distribution uniformity coefficient in classic sprinkle irrigation systems
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1396/08/03 - 1396/08/04
ملی معتبر 5. حسن اوجاقلومحمد مشاهیرمحمدقاسم رزمجو
پایش بهره برداری از سرشاخه¬های فرعی بر کاهش جریان رودخانه قزل اوزن (مطالعه موردی: حوضه طارم – خلخال)
Monitoring Operation of Sub Rivers on Reduction of Ghezel-Ozan Flow (Case Study: Tarom-Khalkhal Basin)
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1396/06/15 - 1396/06/16
ملی معتبر 4. حسن اوجاقلوتیمور سهرابیوحیدرضا وردی نژاد
ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در دستگاه آبفشان خطی (Linear)
Evaluation of Distribution Uniformity and Water Use Efficiency in Linear Moving System
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/03 - 1394/06/05
ملی معتبر 3. آرام زارعیتیمور سهرابیحسن اوجاقلو
بررسی تغییرات نقطه ای نفوذ در آبیاری جویچه ای با جریان موجی
Study of Point Infiltration Changes in Furrow Irrigation with Surge Flow
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/03 - 1394/06/05
بین‌المللی 2. سعید حسنیمهدی پناهیحسن اوجاقلو
بررسی آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از GIS و مدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)
Assessing Groundwater Quality Vulnerability Using GIS and Modified DRASTIC Model (Case Study: Qazvin irrigation network)
= دانشگاه تهران و انجمن مدیریت , تهران, 2015-05-05 - 2015-05-06
ملی معتبر 1. ثنا عزتیمهدی پناهیفرهاد میثاقیحسن اوجاقلو
بررسی روند تغییرات دبی رودخانه قزل اوزن به روش آزمون من کندال
Investigation on Ghezel-Ozan river flow using Mann–Kendall test
= برگزارکننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-05 - 2015-03-05