خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21309   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آبیاری بارانی تکمیلی2. طراحی سیستم های آبیاری فشار3. سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)4. محاسبات عددی5. روش تحقیق6. مساحی و نقشه برداری