خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21309   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعه میدانی راهکارهای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در سطوح مختلف (مطالعه موردی: استان زنجان)  
[  خلاصه طرح] 
مجريفروردين 1398در دست اجراسازمان جهاد و کشاورزی استان زنجان
ارزیابی راندمان کاربرد آب در دشت قزوین 
[  خلاصه طرح] 
همكارارديبهشت 1388مهر  1388ملی - کاربردیمعاونت آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی