خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21312   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

عضو انجمن هیدرولیک ایران

عضو انجمن مهندسین رودخانه ایران