خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21309   بروزرسانی: 08-08-1400

Hassan Ojaghlou

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی آبیاری و زهکشی , 1392-1388
عنوان رساله : توسعه و ارزیابی مدل کودآبیاری جویچه ای در آبیاری موجی
زمینه رساله : هیدرولیک آبیاری سطحی
استاد راهنما : پروفسور تیمور سهرابی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی آبیاری و زهکشی , 1388-1386
عنوان پایان نامه : بررسي اثر مقدار درصد رس و نسبت جذب سديمي خاک در تعيين نياز به پوشش لوله¬هاي زهکش زيرزميني
زمینه پایان نامه : مهندسی زهکشی
استاد راهنما : پروفسور تیمور سهرابی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی آب , 1386-1382