خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32961   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
162.  علیرضا واعظیناصر فکوری ایوندفرشته اذری فام مراغه
Investigation Temporal Variation of Surface Runoff and Its Relation with Soil Properties in Semi-Arid Soils
بررسی تغییرات زمانی جریان سطحی و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در خاک‌های منطقه نیمه خشک
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 6(17) (1402/12/22صفحات 1173-1182 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
161.  اولدوز بخشی رادعلیرضا واعظیرحمان خطیبی
Critical View of Overland Flow Estimation in Semi-arid Catchments Under Land Subsidence with Long-term Field Measurements
دیدگاه انتقادی از برآورد جریان روزمینی در حوزه های آبخیز منطقه نیمه خشک تحت فرونشست زمین با اندازه گیری های صحرایی بلند مدت
WATER RESOURCES MANAGEMENT Issue 14 (2024-02-14PP. 1-23 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
160.  علیرضا واعظیسمیرا رضایی پورمحمد بابااکبری ساریفرشته اذری فام مراغه
Short-Term Effects of Tillage Direction and Amount of Mulch Consumption on Soil Physical Properties in a Wheat Rainfed Land
تأثیر کوتاه مدت جهت خاکورزی و مقدار مصرف مالچ بر ویژگیهای فیزیکی خاک در کشتزار دیم گندم
علوم آب و خاک شماره (3)27 (1402/09/28صفحات 201-214 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
159.  علیرضا واعظیرعنا بیگدلی
The Effect of Raindrop Impact on Runoff and Soil Loss from Rills under Different Rainfall Intensities
تأثیر ضربه قطرات باران بر تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارهای شخم تحت شدتهای مختلف باران
آب و خاک شماره 37(3) (1402/06/03صفحات 383-396 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
158.  اولدوز بخشی رادمحمد صادق عسکریعلیرضا واعظیعلی افشاری
Quantitative Estimation of Zn and Pb in Soil Using Multivariate Analysis and Remote Sensing Technique
برآورد کمی فلزات روی و سرب در خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره و فن سنجش از راه دور
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 1 (1402/01/15صفحات 79-92 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
157.  علیرضا واعظیاولدوز بخشی راد
Investigating the effect of soil properties on runoff production in three sub-basins in northwest of Iran
بررسی تاثیر ویژگیهای خاک بر تولید رواناب در سه زیرحوضه شمال غرب ایران
مهندسی و مدیریت آبخیز شماره (4)14 (1401/10/20صفحات 450-464 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
156.  عادله علی جانپورشلمانیعلیرضا واعظیمحمودرضا طباطبایی
Prediction of daily suspended sediment load using the Genetic Expression Programming and Artificial Neural Network models
پیش بینی عملکرد بار معلق روزانه با استفاده از برنامه سازی بیان ژن و مدلهای شبکه عصبی مصنوعی
environmental resources research شماره 10(1) (1401/05/10صفحات 115-132 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
155.  جعفر نیکبختامیر طالعی قره قشلاقیعلیرضا واعظی
Combined Effect of Tape Drip Irrigation System Looping and Magnetic Water on Hydraulic Performance of Irrigation System and Water Use Efficiency in Maize
اثر توأم حلقوی کردن سامانه آبیاری قطره‌ای-نواری و آب مغناطیسی بر عملکرد هیدرولیکی سامانه آبیاری و کارایی مصرف آب ذرت
محیط زیست و مهندسی آب شماره 8(2) (1401/04/03صفحات 440-452 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
154.  علیرضا واعظیاولدوز بخشی راد
Assessment and Calibration of the Curve Number Method (SCS-CN) for Estimating Runoff in the Aras Sub-basins, North West of Iran
ارزیابی و واسنجی روش شماره منحنی )CN-SCS )برای برآورد رواناب در برخی زیرحوضههای ارس در شمال غرب ایران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 16(56) (1401/03/31صفحات 22-31 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
153.  مجید فرومدیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Investigating The Susceptibility of Semi-arid Soils with Different Texture to Interrill Erosion in Relation to Slope Sharpness in Zanjan Province
بررسی حساسیت خاک‌های با بافت مختلف منطقه نیمه‌خشک به فرسایش بین‌شیاری تحت تأثیر تندی شیب سطح در استان زنجان
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 10(1) (1401/03/01صفحات 15-28 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
152.  علیرضا واعظیالهام محمدی
Temporal Variation Pattern of Runoff Generation and Rill Erosion in Different Soils and Slope Gradients
الگوی تغییرات زمانی تولید رواناب و فرسایش شیاری در خاکها و درجات مختلف شیب
علوم آب و خاک شماره 25(4) (1400/12/28صفحات 19-31 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
151.  الهام زنگارکی فراهانیعلیرضا واعظیمحمد صادق عسکری
Runoff Production under the Influence of Slope and Soil Characteristics in Pastures without Vegetation Cover in Semi-Arid Region
بررسی تولید رواناب تحت تأثیر درجه شیب و ویژگیهای خاک در دامنههای مرتعی بدون پوشش گیاهی در منطقه نیمه خشک
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 9(4) (1400/12/27صفحات 15-26 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
150.  علیرضا واعظیلیلا ورقائی
The Selectivity of Soil Particles in Relation to Flow Characteristics in Rill Erosion
انتخاب پذیری ذرات خاک تحت تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش شیاری
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (12)52 (1400/12/27صفحات 3073-3082 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
149.  کامبیز رستمی مانگ هلاتیعلیرضا واعظیسید حمید رضا صادقی
The Effect of Gabion and Masonry Check Dams on Aggregation of Deposited Sediments in Razin Watershed, Kermanshah, Iran
تأثیر بندهای سنگیتوری و سنگیمالتی بر دانهبندی رسوبات انباشته درحوزه آبخیز رزین کرمانشاه
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 15(55) (1400/12/12صفحات 22-30 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
148.  علیرضا واعظیکامبیز رستمی مانگ هلاتیسید حمید رضا صادقی
Investigating the Role of Loose Stone Dams in Controlling the Sedimentation of Oak Forest Area in the West of Iran
نقش بندهای خشکه چین متوالی در مهار رسوب در حوزه آبخیز جنگلی بلوط در غرب ایران
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 9(4) (1400/12/12صفحات 27-36 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
147.  جلال حیدریعلیرضا واعظیمحمد امیر دلاور
Temporal changes of runoff and soil loss under different flow discharges in furrows of rainfed wheat
تغییرات زمانی رواناب و هدررفت خاک تحت دبیهای مختلف جریان در شیارهای کشت گندم دیم
مهندسی و مدیریت آبخیز شماره 13(4) (1400/10/01صفحات 732-745 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
146.  جلال حیدریعلیرضا واعظیمحمد امیر دلاور
Quantifying the Effects of Physicochemical Soil Properties on Runoff and Soil Loss in Rainfed Wheat Cultivation Strips
کمّی سازی تأثیر ویژگیهای خاک بر رواناب و هدررفت خاک از نوارهای کشت گندم دیم
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 9(3) (1400/09/25صفحات 19-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
145.  نسرین صادقیانعلیرضا واعظیابوالفضل مجنونی هریسArtemi Cerdà
Soil physical degradation and rill detachment by raindrop impact in semi-arid region
تخریب فیزیکی خاک و جداشدن شیار به وسیله قطرات بران در منطقه نیمه خشک
CATENA Issue 207 (2021-12-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
144.  علیرضا واعظیاحسان زرین آبادییاسین صالحی
Rain Water Use Efficiency of Rainfed Wheat (Triticum aestivum L.) as Affected by Tillage Direction in Slope
کارآیی بهره مندی از آب باران گندم تحت تأثیر جهت خاکورزی در کشتزارهای دیم شیبدار
علوم آب و خاک شماره 25(3) (1400/09/10صفحات 289-304 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
143.  رسول میرخانیعلیرضا واعظیحامد رضایی
Spatial Distribution of Soil Quality in Savojbolagh Fields in Alborz Province
توزیع مکانی کیفیت خاک در اراضی زراعی منطقه ساوجبالغ استان البرز
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 9(2) (1400/07/01صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
142.  زهرا ناجیمحمد بابااکبری ساریعلیرضا واعظیشروین احمدی
The Effect of Different Levels of Polyacrylic and Humic Acid on Aggregates Stability and Soil Moisture Content of Saline and Sodic Soils
اثر سطوح مختلف پلی‌آکریلیک و هیومیک اسید بر پایداری خاکدانه‌ها و رطوبت ظرفیت مزرعه‌ای خاک‌های شور و سدیمی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1 (1400/04/05صفحات 15-24 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
141.  علیرضا واعظیزهرا حقانی
Effect of Soil Water Content on Runoff Production and Soil Loss from Rills in Field Experimental Plots in Different Slopes
تأثیر محتوای رطوبتی خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارها در کرت های آزمایشی صحرایی در دامنه های با شیب مختلف
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره (1)31 (1400/04/05صفحات 31-43 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
140.  علیرضا واعظیالهام محمدینسرین صادقیان
Efficiency of the Volumetric Replacement Method in Estimating Rill Erosion under Different Slopes and Soil Textures in Semi-Arid Region, Zanjan Province
کارایی روش جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شیاری در شیبها و خاکهای با بافت مختلف در منطقه نیمهخشک، استان زنجان
آب و خاک شماره (1)35 (1400/04/03صفحات 19-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
139.  نادیا امامیاکبر حسنیعلیرضا واعظیمحمد بابااکبری ساری
Effects of lawn plant and biofertilizers on some quality characteristics of soil
بررسی تأثیر کشت چمن و کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های کیفی خاک
زیست شناسی خاک- انجمن علوم خاک ایران شماره 9-1 (1400/04/01صفحات 61-72 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
138.  مجید فرومدیعلیرضا واعظی
Temporal Variation of Interrill Erosion Affected by Slope Gradient in Soils with Different Texture
تغییرات زمانی فرسایش بین شیاری تحت تأثیر درجه شیب در خا کهای با بافت مختلف
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 15(52) (1400/04/01صفحات 24-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
137.  نادیا امامیاکبر حسنیعلیرضا واعظیمحمد بابااکبری ساری
The effect of application of bio-fertilizer containing Pantoea agglomerans compared ‎to urea fertilizer on growth and quality of turfgrass
تأثیر کاربرد کود زیستی حاوی باکتری ‏Pantoea agglomerans‏ در مقایسه با کود اوره بر رشد و ‏کیفیت چمن
علوم باغبانی ایران شماره 52-1 (1400/04/01صفحات 341-351 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
136.  علیرضا واعظیسمیرا رضایی پوراولدوز بخشی راد
Effect of Wheat Straw Mulch on Flow Characteristics in Wheat Furrows under Rainfed Condition
تأثیر مصرف کاه و کلش گندم بر خصوصیات جریان در نوارهای کشت گندم در شرایط دیم
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 8(4) (1399/12/26صفحات 14-27 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
135.  علیرضا واعظییاسین صالحی
The Role of Physicochemical Soil Properties in the Gully Formation in Rainfed Wheat Lands, North West of Iran
نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل آبکندها در اراضی گندم دیم شمال غرب ایران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره (51)14 (1399/12/25صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
134.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهاردوان قربانیD. SauretteAsim Biswas
Effect of multi-temporal satellite images on soil moisture prediction using a digital soil mapping approach
اثر تصاویر ماهواره ای چند زمانی بر پیش بینی خاک با استفاده از دیدگاه نقشه برداری رقومی خاک
GEODERMA Issue 385 (2021-03-14PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
133.  علیرضا واعظیرعنا بیگدلی
The Effect of Raindrops Impact on Soil Loss from Cultivated Farrows in Different Soils
تأثیر ضربه قطرات باران بر هدررفت خاک از نوارهای کشت در خاکهای با بافت مختلف
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (11)51 (1399/11/25صفحات 2815-2825 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
132.  علیرضا واعظیکامبیز رستمی مانگ هلاتیسید حمید رضا صادقی
Investigation on the effectiveness of gabion check dams in amount and grain size of sedimentation in the razin watershed, west of Iran
بررسی عملکرد بندهای سنگیتوری در مقدار و دانهبندی رسوبات در حوزه آبخیز رزین در غرب ایران
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره (5)27 (1399/10/30صفحات 201-216 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
131.  رسول میرخانیعلیرضا واعظیحامد رضایی
Investigation of the Soil Quality Indices in Irrigated Wheat Farms of Nazarabad Region in West of Alborz Province
بررسی شاخصهای کیفیت خاک در کشتزارهای گندم آبی در منطقه نظرآباد در غرب استان البرز
آب و خاک شماره (5)34 (1399/10/20صفحات 1125-1139 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
130.  علیرضا واعظیفریباالسادات حسینی
Effect of Slope Steepness Factor on Soil Loss Estimation Accuracy of the USLE Model Versions in Semi-arid Rainfed Lands, Zanjan Province
تأثیر عامل تندی شیب در دقت برآورد هدررفت خاک با نسخه‌های مدل USLE در کشت‌زارهای دیم منطقه نیمه¬خشک زنجان
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 30(3) (1399/10/01صفحات 31-44 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
129.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهاردوان قربانی
Modeling Soil Organic Carbon Variations Using Remote Sensing Indices in Ardabil Balikhli Chay Watershed
مدلسازی تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخصهای سنجش از دور در حوضه آبخیز بالیخلیچای اردبیل
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (9)51 (1399/09/25صفحات 2417-2429 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
128.  علیرضا واعظیمژگان نوقان
Evaluating the Efficiency of the USLE, RUSLE, USLE-M and AUSLE Models in Estimation of Soil Loss at Plot Scale in a Semi-Arid Region
ارزیابی کارایی مدلهای ،RUSLE، USLE M-USLE و AUSLE در برآورد هدررفت خاک در ابعاد کرت در منطقهی نیمهخشک
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره (50)14 (1399/09/15صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
127.  علیرضا واعظیکامبیز رستمی مانگ هلاتیسید حمید رضا صادقی
Investigation on the effectiveness of gabion check dams in amount and grain size of sedimentation in the razin watershed, west of Iran
بررسی عملکرد بندهای سنگیتوری در مقدار و دانهبندی رسوبات در حوزه آبخیز رزین در غرب ایران
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره (5)27 (1399/09/05صفحات 201-216 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
126.  علیرضا واعظیرسول میرخانیحامد رضاییلیلا اسماعیل نژاد
Investigating Spatial Variability of Soil Quality Indices in Nazar Abad Fields, West of Alborz Province
بررسی تغییرپذیری مکانی شاخصهای کیفیت خاک در کشتزارهای منطقه نظرآباد در غرب استان البرز
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (7)51 (1399/07/19صفحات 1755-1768 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
125.  مجتبی کردعلیرضا واعظیمحمد حسین مهدیان
Study of Changes in Sediment Concentration and Soil Loss and Its Temporal Variation in Different Conditions of Slope and Rainfall Intensity
تغییرات غلظت رسوب و هدررفت خا کهای مختلف و تغییرات زمانی آ نها تحت شرای ط متفاوت شیب سطح و شد ت بارندگی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره (2)30 (1399/07/09صفحات 59-73 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
124.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهاردوان قربانی
Modeling the effect of biophysical and topographyical characteristics of soil surface on spatial distribution of soil moisture in the balekhlichai catchment during summer
مدل سازی تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بر توزیع مکانی رطوبت خاک در تابستان )مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز بالخلی چای(
اکوهیدرولوژی شماره 7(3) (1399/07/02صفحات 563-581 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
123.  علیرضا واعظینسرین صادقیانArtemi Cerdà
Particle size distribution of sediment detached from rills under raindrop impact in semi-arid soils
توزیع اندازه ذرات رسوب جدا شده از شیارها تحت ضربه قطره باران در خاکهای منطقه نیمه خشک
JOURNAL OF HYDROLOGY Issue 590 (2020-09-23PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
122.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهC. Montzkaاردوان قربانیAsim Biswas
Soil temperature modeling using machine learning techniques
مدل سازی دمای خاک با استفاده از فن یادگیری ماشین
Desert تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران == شماره (2)25 (1399/07/01صفحات 185-199 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
121.  مجید فرومدیعلیرضا واعظی
Effect of Surface Slope on the Selectivity of Particles in Splash Erosion in Different Soils
تأثیر شیب سطح بر انتخابپذیری ذرات در فرسایش پاشمانی در خاکهای مختلف
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 8(2) (1399/07/01صفحات 99-111 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
120.  علیرضا واعظیزهرا حقانی
Effect of Slope Gradient and Soil Physical Properties on Soil Loss in Furrows of Rainfed Farms
تأثیر درجه شیب و ویژگ یهای فیزیکی خاک بر هدررفت خاک از نوارهای کشت دیم
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 14(49) (1399/06/25صفحات 93-97 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
119.  جعفر نیکبختوحید عشقیطاهر برزگر ساربانقلیعلیرضا واعظی
Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)
برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)
آب و خاک شماره 34-3 (1399/06/25صفحات 675-688 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
118.  علیرضا واعظیاولدوز بخشی راد
Study of Morphometric Characteristics of Gullies and Factors Affecting Gully Development in Dryland Farming Area in South of East-Azarbaijan Province
بررسی ویژگیهای مورفومتری آبکندها و عوامل مؤثر بر گسترش آنها در کاربری زراعت دیم در جنوب استان آذربایجانشرقی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (6)51 (1399/06/15صفحات 1373-1384 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
117.  علیرضا واعظیخدیجه سهندینسرین صادقیان
Determination of Susceptibility to Rill and Interrill Erosion of some Semi-Arid Soils using Rainfall Simulator in Laboratory Conditions
تعیین حساسیت برخی خاکهای منطقه نیمهخشک به فرسایش شیاری و بین شیاری با استفاده از شبیهساز باران در شرایط آزمایشگاهی
علوم آب و خاک شماره (2)24 (1399/06/05صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
116.  خالد حاجی ملکیعلیرضا واعظیسرمدیان فریدونوید کراوLuca Brocca
Validation of SMAP Satellite-Based Soil Moisture in Different Land Uses of Simineh-Zarrineh (Bokan) Basin
اعتبارسنجی دادههای رطوبت خاک سطحی ماهواره SMAP در کاربریهای مختلف در حوضه سیمینه-زرینه )بوکان(
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (51)5 (1399/05/31صفحات 1317-1329 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
115.  علیرضا واعظییاسین صالحی
The Efficiency of Water Infiltration Models in Different Land Uses of the Tahamchai Catchment
کارآیی مدلهای نفوذ آب به خاک در کاربریهای مختلف زمین در حوزه آبخیز تهمچای
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (51)5 (1399/05/31صفحات 1281-1291 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
114.  رسول میرخانیعلیرضا واعظیحامد رضایی
Using Soil Properties to Estimate the Irrigated Wheat Yield in Agricultural Lands of Nazarabad Region in Alborz Province
استفاده از ویژگیهای خاک برای برآورد عملکرد گندم آبی در کشتزارهای نظرآباد استان البرز
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (51)5 (1399/05/31صفحات 1227-1237 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
113.  نسرین صادقیانعلیرضا واعظیابوالفضل مجنونی هریس
Effect of Raindrops Impact on Hydraulic Properties of the Rill Flow under Slope Gradients
اثر ضربه قطرات باران بر ویژگیهای هیدرولیکی جریان شیاری تحت تأثیر درجه شیب
علوم آب و خاک شماره (1)24 (1399/03/31صفحات 83-94 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
112.  علیرضا واعظیخدیجه سهندی
Effect of Soil Structure Breakdown on Splash Erosion in Different Soil Textures
تأثیر تخریب ساختمان خاک بر فرسایش پاشمانی در خاکهای با بافت مختلف
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 14(48) (1399/03/31صفحات 11-20 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
111.  نسرین صادقیانعلیرضا واعظیابوالفضل مجنونی هریس
Effect of Raindrop Impact on Homogeneity of Sediments in Rill Erosion of Soils with Different Textures
اثر ضربه قطرات باران بر همگنی رسوبات فرسایش شیاری در خاکهای با بافتمتفاوت
پژوهش های خاک شماره (1)34 (1399/03/31صفحات 127-142 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
110.  مجید فرومدیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Temporal Variation of Interrill Erosion under Different Rainfall Intensities in Semiarid Soils
تغییرات زمانی فرسایش بین شیاری تحت تأثیر شدت باران در خاکهای منطقه نیمه خشک
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 14(48) (1399/03/31صفحات 59-67 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
109.  علیرضا واعظیمجید باقریعلیرضا خانجانی صفدر
Effect of Row Spacing and Tillage Direction on Water and Soil Loss in Rainfed Land
تأثیر فاصله ردیف کشت و جهت خاکورزی بر هدررفت آب و خاک در اراضی دیم
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره (1)8 (1399/03/29صفحات 79-91 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
108.  مجید فرومدیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Effect of surface slope on the selectivity of particles in splash erosion in different soil textures
تأثیر شیب سطح بر انتخابپذیری ذرات در فرسایش پاشمانی در خاکهای مختلف
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره (1)13 (1399/02/25صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
107.  محمد کریمی فیروزجاییسولماز فتح العلومیسیدکاظم علوی پناهمجید کیاورزعلیرضا واعظیAsim Biswas
A new approach for modeling near surface temperature lapse rate based on normalized land surface temperature data
دیدگاهی نو برای مدلسازی میزان افت دمای نزدیکی سطح بر اساس داده های نرمال شده دمای سطح
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT Issue 242 (2020-05-13PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
106.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیمحمد کریمی فیروزجاییAsim Biswas
Quantifying the effect of surface heterogeneity on soil moisture across regions and surface characteristic
کمی سازی اثر ناهمگنی بر نواحی رطوبتی خاک و ویژگی های سطح
JOURNAL OF HYDROLOGY Issue 596 (2020-05-07PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
105.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهاردوان قربانیAsim Biswas
Comparison of spectral and spatial-based approaches for mapping the local variation of soil moisture in a semi-arid mountainous area
مقایسه رویکردهای طیفی و مبتنی بر مکان برای نقشه برداری تغییر مکانی رطوبت خاک در یک منطقه کوهستانی نیمه خشک
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Issue 724 (2020-05-05PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
104.  سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهاردوان قربانیD. SauretteAsim Biswas
Improved digital soil mapping with multitemporal remotely sensed satellite data fusion: A case study in Iran
بهبود نقشه برداری رقومی خاک با استفاده داده های سنجش از دور چندزمانی: مطالعه مورد در ایران
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Issue 721 (2020-05-05PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
103.  علیرضا واعظیمجید باقریعلیرضا خانجانی صفدر
Temporal Variability of the USLE Cover Management Factor (C) in Event Scale and Growth Stages of Rainfed Wheat
تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی مدل USLE در ابعاد رخداد و مراحل رشد در گندم دیم
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (1)51 (1399/01/25صفحات 231-243 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
102.  عادله علی جانپورشلمانیعلیرضا واعظیمحمودرضا طباطبایی
Optimal combinations of hydrological variables for modeling of daily suspended sediment load in Karaj Watershed
ترکیبهای بهینه متغیرهای هیدرولوژی برای مدلسازی بار رسوب معلق روزانه در حوزه آبخیز کرج
مهندسی و مدیریت آبخیز شماره (1)12 (1399/01/15صفحات 228-243 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
101.  علیرضا واعظیزهرا بیاتمجید فرومدیعلی شاهبایی کوتنایی
Variability of Particle Size Distribution in North and South Hillslopes in A Semi-Arid Region in West of Zanjan
تغییرپذیری توزیع اندازه ذرات خاک در دامنههای شمالی و جنوبی منطقه نیمهخشک غرب زنجان
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 7(4) (1398/12/28صفحات 86-98 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
100.  علیرضا واعظیمجید باقریعلیرضا خانجانی صفدر
Effect of seed density and row spacing of rainfed wheat on the USLE C-factor in a semi-arid region, Zanjan province
تأثیر تراکم و ردیف کشت گندم دیم بر عامل پوشش گیاهی معادله جهانی هدررفت خاک در منطقه نیمه خشک در استان زنجان
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره (6)26 (1398/12/20صفحات 263-276 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
99.  عادله علی جانپورشلمانیعلیرضا واعظیمحمودرضا طباطبایی
Investigating the Role of Precipitation Variable in the Performance of daily Suspended Sediment Load Modeling (case study: Saied Abad Chai watershed(
بررسی نقش متغیر بارندگی در عملکرد مدلسازی بار رسوب معلق روزانه )مطالعه موردی: حوزه آبخیز سعید آباد چای(
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره (6)13 (1398/12/12صفحات 1638-1650 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
98.  لیدا پیری مقدمعلیرضا واعظی
Nitrogen and Phosphorous Loss as Affected by Plough Direction in Rainfed Wheat Land of a Semi- Arid Region
اثرات جهت خاکورزی بر هدررفت نیتروژن و فسفر از خاک و جذب آنها توسط گندم در شرایط دیم
علوم آب و خاک شماره (4)23 (1398/11/12صفحات 69-82 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
97.  نسرین صادقیانعلیرضا واعظیابوالفضل مجنونی هریس
Investigating Effect of Sediment Load and Soil Texture on Flow Hydraulic characteristics of a Simulated Rill Erosion
بررسی اثر بار رسو ب و بافت خاک بر خصوصیات هیدرولیکی جریا ن در فرسایش شیاری شبیهساز ی شد ه
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 29(3) (1398/10/25صفحات 151-164 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
96.  علیرضا واعظیشکوه کریمیمجید فرومدی
The Effects of Land Use Change on the Rainfall Erosion Processes in a Marl Soil under Simulated Rainfalls in the West of Zanjan
اثرات کاربری زمین بر فرایندهای فرسایش بارانی در یک خاک مارنی تحت باران شبیهسازی شده در غرب زنجان
علوم آب و خاک شماره 23 (1398/10/12صفحات 227-241 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
95.  علیرضا واعظیسمیرا رضایی پورمحمد بابااکبری ساری
Dryland Wheat Grain Yield and Yield Components as Affected by Slope Direction and Residue Rates
عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم تحت تأثیر شیب زمین و مقادیر مصرف بقایای گیاهی
علوم آب و خاک شماره (3)23 (1398/09/30صفحات 15-26 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
94.  علیرضا واعظیمهران بهتریمجید فرومدی
Evaluation of water infiltration models in soil textures under different initial water contents
ارزیابی مدل ‏های نفوذ آب در خاک‏ های با بافت مختلف تحت مقادیر متفاوت محتوای رطوبت اولیه
اکوهیدرولوژی شماره 6-3 (1398/07/25صفحات 707-717 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
93.  نسرین صادقیانعلیرضا واعظی
Selectivity of Particles through Rill Erosion in Different Soil Textures
انتخابپذیری ذرات رسوب در اثر فرسایش شیاری در خاکهای با بافت مختلف
علوم آب و خاک شماره 23-2 (1398/07/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
92.  مجید فرومدیعلیرضا واعظی
Investigating Temporal Variation of Rill Erosion in an Erosion-Susceptible Soil under Different Rainfall Intensities
بررسی تغییرات زمانی فرسایش شیاری در خاک حساس به فرسایش تحت بارانهای با شدت متفاوت
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 7-2 (1398/06/29صفحات 135-147 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
91.  علیرضا واعظیمهران بهتریمجید فرومدی
Time Variations of Rainfall Infiltration into the Soil under the Influence of Soil initial Moisture
تغییرات زمانی نفوذ آب باران به خاک تحت تأثیر محتوای رطوبت اولیه خاک
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 3-13 (1398/06/25صفحات 575-587 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
90.  عادله علی جانپورشلمانیعلیرضا واعظیمحمودرضا طباطبایی
Evaluation of genetic expression programming model for suspended sediment load estimation based on data preprocessing using gamma test method (case study: Rood Zard Watershed)
ارزیابی مدل برنامهریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیشپردازش دادهها با روش آزمون گاما )مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد(
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 8-4 (1398/05/21صفحات 37-48 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
89.  یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
The Role of Soil Management Using Straw Mulch Application in Rainfed Wheat Production under Various Climatic Condition in a Semi-arid Area
نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در تولید گندم دیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نیمه خشک
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 13(2) (1398/04/25صفحات 552-564 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
88.  علیرضا واعظیمحدثه حیدری
Investigating the Effect of Wheat Straw on Soil Loss by Rill Erosion in Furrows in Different Growth Stages of Rainfed Wheat
بررسی تأثیر کاه و کلش گندم بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری در ردیفهای کشت در مراحل مختلف رشد گندم دیم
پژوهش های خاک شماره 33-2 (1398/04/25صفحات 127-140 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
87.  سعید رحمتیعلیرضا واعظیحسین بیات
Study of Saturated Hydraulic Conductivity Variations in Different Aggregate Size Distributions in an Agricultural Soil
بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع در توزیعهای مختلف اندازه خاکدانه در خاک کشاورزی
علوم آب و خاک شماره (1)23 (1398/03/31صفحات 31-42 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
86.  علیرضا واعظییونس مظلوم علی ابادیارمان ذبیحی
Determining Supplemental Irrigation Time for Rainfed Wheat by Monitoring Variations of Soil Water Content during Growth Period
تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 33-1 (1398/03/25صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
85.  یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Effect of straw mulch and tillage direction on temporal variation of soil moisture in wheat rain-fed system
اثر کاه و کلش و جهت خاکورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 26(1) (1398/02/20صفحات 71-89 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  علیرضا واعظیمحدثه حیدری
The Effect of Wheat Straw on Flow Characteristics and Rill Erosion in Wheat Rainfed Field
تأثیر کاه و کلش گندم بر ویژگی های جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 50-1 (1398/02/05صفحات 53-63 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
83.  علیرضا واعظیشکوه کریمیمجید فرومدی
The Effects of Antecedent Rainfall on Splash Erosion in a Marl Soil under Rainfall Simulator
اثرات بارندگی پیشین بر فرسایش پاشمانی در یک خاک مارنی تحت شبیهساز باران
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 7-1 (1398/02/02صفحات 83-94 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
82.  مجید فرومدیعلیرضا واعظی
Flow Characteristics and Rill Erodibility in Relation to the Rainfall Intensity in a Marl Soil
تغییرات شاخصهای جریان و فرسایش پذیری شیاری تحت تأثیر شدت باران در خاک مارنی
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 40 (1397/12/01صفحات 11-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
81.  یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Temporal variations of soil moisture in relation to precipitation and temperature under fallow and planted conditions in rainfed land
تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 8(2) (1397/11/20صفحات 135-148 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
80.  علیرضا واعظیمجید باقریکامران افصحی
Effects of Tillage Direction and Plant Density on soil and water Loss in a Rainfed Land of a Semi-arid Region
اثرات جهت شخم و تراکم کشت بر هدررفت آب و خاک در کشتزار دیم در منطقه نیمه خشک
علوم آب و خاک شماره (3)22 (1397/09/29صفحات 29-41 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
79.  سمیرا رضایی پورعلیرضا واعظیمحمد بابااکبری ساری
Investigating the Effect of Wheat Straw Mulch on Soil Water Retention in Rainfed Condition
مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (5)49 (1397/09/25صفحات 955-964 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
78.  علی بلیانیعلیرضا واعظی
Investigation of the Relationships between Rainfall Erosion Processes, Slope and Antecedent Water Content in Semi-Arid Soils
بررسی ارتباط فرآیندهای فرسایشبارانی با درصد شیب و محتوای رطوبتی پیشین در خاکهای منطقه نیمه خشک
آب و خاک شماره (5)32 (1397/09/05صفحات 943-959 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
77.  مهسا کاظمی پوراسفهلانمحمد حسین محمدیعلیرضا واعظی
Point Estimation of Soil Moisture Characteristics Curve Using Some Soil Physical and Mechanical Properties
تخمین نقطهای منحنی رطوبتی خاک با استفاده از برخی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره (2)6 (1397/06/25صفحات 84-95 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
76.  علی بلیانیعلیرضا واعظیهادی امامی
Variability of Splash Erosion from Slope Gradient and Soil Properties
تغییرپذیری فرسایش پاشمانی از تندی شیب و ویژگ یهای خاک
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره (41)12 (1397/06/21صفحات 95-104 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
75.  علیرضا واعظیزهرا بیاتمجید فرومدی
Investigating indices of soil surface erosion and their relations to slope characteristics in semi-arid rangelands
بررسی شاخص های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه خشک
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره (4)7 (1397/05/27صفحات 25-37 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  علیرضا واعظیسیده فاطمه اسلامیSaskia Keesstra
ارتباط بین فرسایش پذیری بین شیاری و کلاس اندازه خاکدانه در خاک منطقه نیمه خشک تحت باران های شبیه سازی شده
Interrill erodibility in relation to aggregate size class in a semi-arid soil under simulated rainfalls
CATENA Issue 167 (2018-07-16PP. 385-398 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
73.  علیرضا واعظیزهرا بیاتمجید فرومدی
Variability of Surface Erosion and Particle Size Distribution in Relation to Slope Aspect and Gradient in a Semi-Arid Region in West of Zanjan
تغییرپذیری فرسایش سطحی و دانهبندی ذرات خاک نسبت به جهت و درجه شیب دامنه در منطقه نیمهخشک در غرب زنجان
علوم آب و خاک شماره 22-2 (1397/04/10صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  Artemi CerdàJesus Rodrigo-CominoAgata NovaraEric Charles Brevikعلیرضا واعظیManuel PulidoAntonio Gimenez-MoreraSaskia Keesstra
Long-term impact of rainfed agricultural land abandonment on soil erosion in the Western Mediterranean basin
اثر درازمدت رهاسازی زمین کشاورزی دیم بر فرسایش خاک در حوزه آبریز مدیترانه غربی
PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY Issue (2)42 (2018-06-25PP. 202-219 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
71.  علیرضا واعظییونس مظلوم علی ابادی
Temporal Variations of Stream Discharge and Nutrients Loss in the TahamChai Catchment, North-Western Iran
تغییرات زمانی دبی جریان و هدررفت عناصر غذایی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز تهمچای
علوم آب و خاک شماره 22-1 (1397/03/31صفحات 29-44 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
70.  علیرضا واعظیسعید رحمتیحسین بیات
Evaluating the susceptibility of aggregate sizes to interrill erosion based on aggregate stability indices
ارزیابی حساسیت اندازه های خاکدانه به فرسایش بین شیاری بر اساس شاخص های پایداری خاکدانه
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره  25-2 (1397/02/10صفحات 169-185 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
69.  علیرضا واعظیحسین بیاتسعید رحمتی
Analyzing the effect of sequence rainfalls on soil properties, runoff production and soil loss in soils with different stability at the small plots
تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک¬های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره (2)7 (1396/12/24صفحات 53-66 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
68.  علی بلیانیعلیرضا واعظی
The susceptibility of different texture soils to splash erosion under different rainfall intensity and antecedent water content
حساسیت خاک ها با بافت متفاوت به فرسایش پاشمانی تحت تأثیر شدت باران و محتوای رطوبتی پیشین
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 24-2 (1396/12/24صفحات 67-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
67.  مهران بهتریعلیرضا واعظی
Effect of Initial Moisture on Runoff Generation and Soil Loss in Different Soil Textures under Simulated Rainfall Condition
تاثیر مقدار رطوبت اولیه خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک در بافت¬های مختلف، تحت باران شبیه¬سازی شده
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره (39)11 (1396/12/21صفحات 11-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
66.  علیرضا واعظیمحمد عباسیخالد حاجی ملکی
Assessment of the RUSLE model integrated with RS and GIS in semi-arid small drainage areas, NW Iran
ارزیابی مدل RUSLE همراه شده با سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در عرصه های زه کش کوچک در منطقه نیمه خشک، شما لغربی ایران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 38 (1396/09/29صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
65.  علیرضا واعظیمژگان نوقانمجید فرومدی
Dependency of runoff characteristics on the plot scale in rainfed land under semi-arid rainfalls
وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران‌های منطقه نیمه‌خشک
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره (1)7 (1396/09/26صفحات 15-29 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
64.  عادله علی جانپورشلمانیعلیرضا واعظی
Physical Factors Determining Runoff Coefficient in the Watersheds of Ardabil Province
عوامل فیزیکی تعیین کننده ضریب رواناب در حوزههای آبخیز استان اردبیل
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره (3)27 (1396/09/25صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
63.  علیرضا واعظیمروارید احمدی
Evaluation and Modification of the MUSLE in Predicting Soil Loss in Micro Plots using Simulated Rainfalls
ارزیابی و بازنگری مدل MUSLE در پیش‌بینی هدر رفت خاک در کرت‌های کوچک با استفاده از باران‌های شبیه‌سازی شده
علوم آب و خاک شماره (3)21 (1396/09/21صفحات 27-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
62.  فریباالسادات حسینیعلیرضا واعظی
Effect of slope and soil properties on soil moisture in some rainfed lands, north west of Iran
بررسی اثر شیب و ویژگیهای خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره (2)31 (1396/09/11صفحات 245-257 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  زهرا رمضانیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیفاطمه بابائی
Effect of crust formation and surface craks on soil saturated hydraulic conductivity
اثر توأم تشکیل سله و درز و شکاف سطحی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره (3)48 (1396/08/17صفحات 565-572 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
60.  علی بلیانیعلیرضا واعظی
The suceptibility of different texture soils to splash erosion under different rainfall intensity and antecedent water content
حساسیت خاکهای با بافت متفاوت به فرسایش پاشمانی تحت تاثیر شدت باران و محتوای رطوبتی پیشین
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره (2)24 (1396/06/15صفحات 67-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
59.  علیرضا واعظیمجید فرومدی
فTemporal variation of runoff production and rill erosion in a marl soil under different rainfall intensities
تغییرات زمانی تولید جریان و فرسایش شیاری در خاک مارنی تحت شدت های مختلف باران
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره (1)24 (1396/05/20صفحات 303-309 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  علیرضا واعظیمروارید احمدیArtemi Cerdà
Contribution of raindrop impact to the change of soil physical properies and water erosion under semi-arid rainfalls
سهم ضربه قطره باران در تغییر ویژگیهای فیزیکی خاک و فرسایش آبی تحت بارانهای منطقه نیمه خشک
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Issue 583 (2017-07-21PP. 382-392 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
57.  مجید فرومدیعلیرضا واعظی
Physical Degradation and Particle Detachment Capacity of Rill in Relation to Rainfall Intensity and Raindrop Impact in a Marl Soil
تخریب فیزیکی و ظرفیت جدا شدن ذره از شیار تحت تأثیر شدت و ضربه قطرات باران در خاک مارنی
علوم آب و خاک شماره 21-2 (1396/04/20صفحات 263-277 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  علیرضا واعظیمحمد عباسیGianbattista BussiSaskia Keesstra
MODELING SEDIMENT YIELD IN SEMI-ARID PASTURE MICRO-CATCHMENTS, NW IRAN
مدل سازی عملکرد رسوب در حوزه های آبخیز کوچک منطقه نیمه خشک در شمال غرب ایران
LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Issue 28 (2017-06-15PP. 1274-1286 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  علیرضا واعظیمحمد عباسیSaskia KeesstraArtemi Cerdà
Assessment of soil particle erodibility and sediment trapping using check dams in small semi-arid catchments
ارزیابی فرسایش پذیری ذره خاک و نگهداشت رسوب با استفاده از بندهای اصلاحی در حوزه های آبخیز کوچک در منطقه نیمه خشک
CATENA Issue 157 (2017-05-29PP. 227-240 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
54.  علیرضا واعظیمهدی عبادی
Particle Size Distribution of Surface-Eroded Soil in Different Rainfall Intensities and Slope Gradients
توزیع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسایش سطحی در شد تهای مختلف باران و درجات شیب
آب و خاک شماره 31(1) (1396/02/23صفحات 216-229 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  علیرضا واعظیاحسان زرین آبادیKarl Auerswald
Interaction of land use, slope gradient and rain sequence on runoff and soil loss from weakly aggregated semi-arid soils
برهمکنش کاربری زمین، درجه شیب و توالی باران بر رواناب و هدررفت خاک در خاکهای با ساختمان ضعیف در منطقه نیمه خشک
SOIL & TILLAGE RESEARCH Issue 172 (2017-04-14PP. 22-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
52.  علیرضا واعظیمجتبی کردمحمد حسین مهدیان
Temporal variability of runoff production under slope gradients in different soil textures
تغییرپذیری زمانی تولید رواناب تحت تأثیر شیب در خاک های با بافت مختلف
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 48 (1396/01/18صفحات 77-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  علیرضا واعظیمحمد عباسیجلال حیدری
Soil Infiltration Rate and its Controlling Factors of Different Land Uses in the TahamChai Catchment, Zanjan
نفوذپذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در کاربری¬های مختلف در حوزه آبخیز تهم¬چای، زنجان
آب و خاک شماره 30(6) (1395/12/21صفحات 2019-2031 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  علیرضا واعظیساناز توحیدلوسعیده مرزوان
Comparing the Influence of Polyacrylamide and Polyvinyle Acetate on Improving Soil Physical Properties and Wheat Germination in Marl Formations
مقایسه اثر پلی¬اکریل¬آمید و پلی¬وینیل¬استات بر اصلاح ویژگی¬های فیزیکی خاک و بهبود جوانه¬زنی گندم در سازندهای مارنی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 26(4/1) (1395/11/13صفحات 91-104 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  علیرضا واعظیحکیمه قره داغلیسعیده مرزوان
The role of slope steepness and soil properties in rill erosion in the hillslopes (A case study: Taham Chai catchment, NW Zanjan)
بررسی نقش شیب و ویژگی های خاک در ایجاد فرسایش شیاری در دامنه ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تهم چای، شمال غرب زنجان)
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 23(4) (1395/11/10صفحات 83-100 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
48.  علیرضا واعظییونس رستمی
Developing rainfall erosivity index based on field soil loss measurements at the small plots in a semi-arid region
ارائه شاخص فرسایندگی باران بر اساس اندازه گیری های صحرایی هدررفت خاک در کرت های کوچک در منطقه ی نیمه خشک
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 10(35) (1395/10/18صفحات 9-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  علیرضا واعظیلیدا پیری مقدم
Water retention and wheat grain yield as affected by plough direction in a semi-arid rainfed land in west of Zanjan
نگهداشت آب و عملکرد دانه گندم تحت تأثیر جهت شخم در کشتزار دیم منطقه نیمه خشک در غرب زنجان
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 23 (1395/10/15صفحات 285-299 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  فاطمه بابائیعلیرضا واعظیمهدی طاهری
Modeling of soil organic carbon content using topographic indices and soil characteristics in rainfed wheat lands
مدل سازی محتوای کربن آلی خاک بر اساس شاخص های توپوگرافی و ویژگی های خاک کشت زارهای دیم گندم
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 3 (1395/06/25صفحات 111-129 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  علیرضا واعظیحیدر حسن زاده
Investigation of Soil loss from Small Plots with Different Soil Textures in Sequential Simulated Rainfall Events
بررسی هدررفت خاک در کرت¬های حاوی بافت¬های مختلف خاک در رخدادهای پیاپی باران شبیه¬سازی¬شده
علوم آب و خاک شماره 20(75) (1395/03/27صفحات 201-212 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  احسان زرین آبادیعلیرضا واعظی
Runoff and soil loss as affected by land use change and plough direction in poor vegetation cover pastures
تولید روانآب و هدررفت خاک در مراتع با پوشش ضعیف تحت تأثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 47(1) (1395/02/05صفحات 87-98 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  علیرضا واعظیحیدر حسن زادهArtemi Cerdà
Developing an erodibility triangle for soil textures in semi-arid regions, NW Iran
ارائه مثلث فرسایش پذیری خاک برای خاکهای منطقه نیمه خشک، شمال غرب ایران
CATENA Issue 142 (2016-04-13PP. 221-232 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  سیده فاطمه اسلامیعلیرضا واعظی
Runoff and Sediment Production under the Similar Rainfall Events in Different Aggregate Sizes of an Agricultural Soil
بررسی تولید رواناب و رسوب تحت رخدادهای یکسان بارندگی در خاک کشاورزی با اندازه متفاوت خاکدانه
آب و خاک شماره 29(6) (1394/12/18صفحات 1590-1600 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  فاطمه بابائیعلیرضا واعظیمهدی طاهریاحسان زرین آبادیسیده فاطمه اسلامی
Developing a regression relationship between rainfed wheat yield and soil properties in a semi-arid region, in Zanjan province.
ارائة رابطة رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی های خاک در منطقه ای نیمه خشک در استان زنجان
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 46(4) (1394/10/28صفحات 715-725 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  سعیده اکبریعلیرضا واعظی
Investigating Aggregates Stability Against Raindrops Impact in Some Soils of a Semi-Arid Region, North West of Zanjan
بررسی پایداری خاکدانه ها در برابر ضربه قطرات باران در برخی خاکهای ناحیه نیمه خشک در شمال غرب زنجان
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 2 (1394/08/10صفحات 65-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  فرزاد بشارتعلیرضا واعظی
Effect of Temporal Distribution Pattern of Rainfall during Events on Runoff and Soil Loss under simulated rainfalls
تأثیر الگوی توزیع زمانی بارندگی طی رخداد بر روان‌آب و هدررفت خاک تحت باران های شبیه سازی شده
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 9(29) (1394/05/19صفحات 9-19 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  فرخ اسدزادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظیمیرزایی سلمان
Variablity of measured runoff and soil loss from field plots
بررسی تغییرپذیری رواناب و تلفات خاک اندازه گیری شده در کرت های صحرایی
آب و خاک شماره 29(3) (1394/05/08صفحات 638-647 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  علیرضا واعظیامین وطنی
Determining rill erodibility in some soils in Zanjan province under simulated rainfall
تعیین فرسایش پذیری شیاری در برخی خاکهای استان زنجان تحت باران
علوم آب و خاک شماره 19(71) (1394/03/24صفحات 59-67 

36.  احسان قائم مقامیمرتضی موحدی فاضلعلیرضا واعظی
effect of overwintering sunn pest on wheat nutrient uptake
تاثیر تغذیه سن گندم زمستان گذران بر جذب مواد غذایی گندم
دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 2 (1393/11/15صفحات 347-355 

35.  امین وطنیعلیرضا واعظی
Soil loss in Rills and Its Temporal Variation During Rainfall in Different Soil Textures
هدررفت خاک در شیارها و تغییرات زمانی آن طی بارندگی در خاک¬های با بافت مختلف
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره  2008-5133 (1393/08/15صفحات 83-92 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  علی رضا واعظی
مدلسازی رواناب در اراضی کشاورزی منطقه نیمه خشک در شمالغرب ایران
Modeling Runoff from Semi-Arid Agricultural Lands in Northwest Iran
PEDOSPHERE Issue 24(5) (2014-10-17PP. 595-604 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامی
Relationship between Soil Productivity and Erodibility in Rainfed Wheat Lands in Northwestern Iran
رابطه بین باروری خاک و فرسایش پذیری در اراضی گندم
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 16 (2014-10-13PP. 1455-1466 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  ساناز توحیدلوعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدی
Effect of polyvinylacetate on soil compaction and surface resistance, and wheat germination in a marl soil under rainfall simulator
اثر پلی¬وینیل¬استات بر تراکم، مقاومت و جوانه¬زنی¬گندم در خاک مارنی تحت شبیه¬ساز باران
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 21(3) (1393/07/20صفحات 269-282 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  علیرضا واعظیسعیده اکبریمحمد حسین محمدی
Study of rainfall processes in calcareous soils aggregates under laboratory conditions in NW Zanjan, Iran
بررسی فرآیندهای فرسایش بارانی در خاکدانه¬ها تحت شرایط آزمایشگاهی در خاک¬های آهکی شمال غرب زنجان
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 1 (1393/03/01صفحات 87-94 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  علیرضا واعظیحکیمه قره داغلی
Quantification of rill erosion development in marl soils of Zanjanroud watershed in north west of Zanjan, Iran
کمی سازی گسترش فرسایش شیاری در خاکهای مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود در شمال غرب زنجان
آب و خاک شماره 27(5) (1392/11/15صفحات 872-881 
  علمی-پژوهشی
معتبر
29.  علیرضا واعظیاعظم حسین شاهی
Spatial variability of soil properties as affected by flood spreading in Gharacharyan plain
تغییرپذیری مکانی ویژگیهای خاک در اثر پخش سیلاب در عرصه قره چریان زنجان
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 22 (1392/09/30صفحات 29-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  سمیه حمیدی نهرانیعلیرضا واعظی
Effect of polyvinyl Acetate on hydraulic conductivity runof and sediment production in a marl soil
تاثیر پلی وینیل استات بر هدایت هیدرولیکی و تولید رواناب و رسوب در یک خاک مارنی
آب و خاک شماره 4 (1392/08/16صفحات 792-801 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  حیدر حسن زادهعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدی
Runoff variations of different soils in plot scale under the same rainfall events
تغییرات رواناب در ابعاد کرت در نمونه های خاک با بافت مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه سازی شده
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره دوره 44 شماره 3 (1392/08/15صفحات 245-254 

26.  فرخ اسدزادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظیرضا سکوتیمیرزایی سلمان
Effect of plot size on measured runoff and sediment yield from natural rain-storms
اثر اندازة کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 4 (1392/06/15صفحات 69-81 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  سمانه الهیاریاحمد گلچینعلیرضا واعظی
--
مطالعه تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب آب بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود تحت شرایط دیم
پژوهش های تولید گیاهی شماره 20 (1392/05/18صفحات 125-140 
  علمی-پژوهشی
None ISI
24.  علی رضا واعظی
Soil Properties Affecting Rainfall Water Use Efficiency (RWUE) in Wheat Dry-Farming Lands, NW Iran
-
Journal of Agricultural Science Issue 5(6) (2013-06-15PP. 9-19 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  علیرضا واعظیساناز توحیدلو
Iranian joirnal of soil and water research
ویژگیهای فیزیکی خاک و جوانه زنی گندم تحت تاثیر پلی اکریل آمید در خاک مارنی کشاورزی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 43 (1391/12/24صفحات 297-304 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  فرخ اسدزادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظیرضا سکوتیمهدی شرفا
Plot-scale effects on runoff generation under natural single-rainfall events
اثر ابعاد کرت بر تولید رواناب تحت رخدادهای منفرد باران طبیعی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 4 (1391/11/17صفحات 331-338 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  علیرضا واعظیاعظم حسین شاهیپرویز عبدی نژاد
-
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر پخش سیلاب در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان زنجان
علوم آب و خاک شماره 16 (1391/10/13صفحات 149-161 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  علیرضا واعظیمحمد عباسی
-
کارایی روش شماره منحنی رواناب در حوزه آبخیز تهم چای شمال غربی زنجان
علوم آب و خاک شماره 16 (1391/09/17صفحات 209-219 
  علمی-پژوهشی
None ISI
19.  فرخ اسدزادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظیرضا سکوتیمهدی شرفا
Scale Effect on Runoff from Filed Plots under Natural Rainfall
-
AMERICAN-EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SCIENCES Issue 12(9) (2012-10-15PP. 1148-1152 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  علیرضا واعظیسمیه حمیدی نهرانیمحمد حسین محمدیجلال صبا
Efficiency of polyvinyl acetate to decrease runoff and sediment ion a marl soil under the same rainfall events
کارایی پلی وینیل استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تاثیر رخدادهای یکسان باران
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 2 (1391/06/20صفحات 179-184 
  علمی-پژوهشی
معتبر
17.  علیرضا واعظیسید حمید رضا صادقی
Capability of th SCS-CN method in estimating runoff in dry- farming of a semi-arid.....
قابلیت روش شماره منحنی در برآورد در کشتزارهای دیم در ناحیه ای نیمه خشک در شمال غربی ایران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 14 (1391/06/18صفحات 11-23 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  فاطمه بهبهانی مطلقولی ربیعیمهدی طاهریعلیرضا واعظیرحیم خادمی
Effect of Amonium : Nitrate Ratio on Growth and Nitrogen Uptake and Potassium : Sodium Ratio in Two Olive Varieties in Saline Conditions
اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب نیتروژن و نسبت پتاسیم به سدیم در دو رقم زیتون در شرایط شور
به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره  2008-6946 (1391/05/15صفحات 313-329 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  علیرضا واعظیعطیه رستمیمحمد حسین محمدی
Temporal variation of splash of soil.....
تغییرات زمانی فرآیندهای تخریب و پاشمان در خاک مارنی تحت باران شبیه سازی شده
علوم آب و خاک شماره 4 (1390/10/10صفحات 361-371 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
Developing a nomograph for estimating erodibility factor of calcareous soils in north west of Iran
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOLOGY Issue 5 (2011-12-15PP. 93-100 

13.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
Estimation of erodibility factor (k) using the rusle model in some soils of......
برآورد عامل فرسایش پذیری (K) با استفاده از مدل RUSLE دربخشی از خاک های ناحیه نیمه خشک در شمالغربی ایران
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 3 (1390/09/23صفحات 105-124 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  علیرضا واعظیسید حمید رضا صادقی
Evaluating the RUSLE Model and Developing an Empirical Equation for Estimating Soil Erodibility Factor in a Semi-Arid egion
ارزیابی مدل RUSLE و ارائه مدلی تجربی برای برآورد عامل فرسایش پذیری در یک منطقه نیمه خشک
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Issue 9(3) (2011-09-30PP. 912-923 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
Spatial variability of soil erodibility factor (k) of the usle in north west of iran
===
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 12 (2010-01-27PP. 241-252 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
-
عدم قطعیت عامل فرسایش پذیری (k ) برآوردی با استفاده از نمو گراف usle در خاک های آهکی شهرستان هشترود شمال غربی ایران
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1388/11/05صفحات 27-34 
  علمی-پژوهشی
معتبر
9.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
Evaluating the erosivity indices of USLE, MUSLE, RUSLE and USLE-M models in soils of a semi-arid region in northwest of Iran
ارزیابی شاخص¬های فرسایندگی مدل¬های USLE،MUSLE ، RUSLE و USLE_M در خاک¬های
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 4 (1388/09/09صفحات 25-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
-
نمو گرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (k ) در بخشی از خاک های نواحی نیمه خشک در شمال غربی ایران
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 49 (1388/08/05صفحات 69-80 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
-
تغییرات زمانی و مکانی هدررفت خاک تحت باران طبیعی در شمال غرب ایران
مجله مهندسی زراعی(خاکشناسی و ماشین های کشاورزی شماره 1 (1388/05/16صفحات 87-100 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
Determining the estimating error of USLE erodibility factor in calcareous soils of Northwestern Iran
تعیین خطای برآورد عامل فرسایش¬پذیری USLE در خاک¬های آهکی شمال‌غربی ایران
آب و خاک شماره 2 (1387/11/15صفحات 61-71 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
Effect of Physicochemical Properties on Erodibility in Calcareous Soils
اثر ویژگی¬های فیزیکی و شیمیایی بر فرسایش¬پذیری در خاک¬های آهکی
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 1 (1387/11/15صفحات 59-69 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
Factors Affecting Runoff in Dry Farming Lands of Semi-arid Region in Northwestern Iran
عوامل موثر بر رواناب در دیمزارهای ناحیه نیمه خشک در شمالغربی ایران
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 3 (1387/05/15صفحات 113-125 
  علمی-پژوهشی
معتبر
3.  علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیم .ح مهدیان
Spatial variations of runoff in a port of calcareous soils of semi-arid region in northwest of Iran
تغییرات مکانی رواناب در بخشی از خاک¬های آهکی ناحیه نیمه¬خشک در شمال¬غربی ایران
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 5 (1387/04/05صفحات 213-225 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
Modelling Spatial Variations of Soil Erodibility in Semi-arid Regions
مدل¬سازی تغییرات مکانی فرسایش¬پذیری خاک در نواحی نیمه¬خشک
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 1 (1387/02/15صفحات 39-56 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
Predicting soil erosion based on universal soil loss equation in dry farming lands of semi-arid region in north west of Iran
پیش¬بینی فرسایش خاک بر اساس رابطه جهانی فرسایش در کشتزارهای دیم ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایران
پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) شماره 2 (1386/11/15صفحات 13-24 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 144. اولدوز بخشی رادعلیرضا واعظی
ارزیابی کارایی مدل SWAT در براورد رواناب در حوزه آبخیز قلعه چای
Evaluation of the efficiency of SWAT model in estimating runoff in Ghalechay catchment
- مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار مرکز آموزش عالی کاشمر, تهران, 2023-10-07 - 2023-10-07
ملی معتبر 143. سعید صفری ننه کرانعلیرضا واعظی
بررسی اثر شیب دامنه بر طول آبکند در برخی اراضی در غرب استان اردبیل
Investigation of the effect of Hillslopes slope on gully length in some lands in the west of Ardabil province
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
ملی معتبر 142. حسین شمخانیعلیرضا واعظی
برخی عوامل ریخت¬شناسی مؤثر بر تشکیل آب¬کندها در جنوب غرب استان همدان
Factors Affecting the Formation of Gullies in The Southwest of Hamadan Province
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
ملی معتبر 141. حسین پندیعلیرضا واعظی
بررسی تاثیر مشخصات دامنه بر تشکیل آبکندها در جنوب استان گیلان
Investigation effect of area specifications on the formation of Gullies in the south of Guilan province
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
ملی معتبر 140. اولدوز بخشی رادمحمد صادق عسکریعلیرضا واعظیعلی افشاری
برآورد آلودگی عناصر سنگین در خاکهای استان زنجان با استفاده از فن سنجش از راه دور
Estimation of Soil Heavy Metal Pollution in Zanjan Province Using Remote Sensing Technique
Iranian Soil Science Congress موسسه تحقیقات خاک و آب ایران و انجمن علوم خاک ایران, کرج, 2021-10-18 - 2021-10-20
بین‌المللی 139. سعید صفری ننه کرانعلیرضا واعظی
بررسی تأثیر مشخصات دامنه بر سطح مقطع عرضی آبکندها در اراضی غرب استان اردبیل
Investigation of the effect of Hillslopes characteristics on the cross-sectional area of gullies in the western lands of Ardabil province
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-06-10 - 2021-06-10
بین‌المللی 138. حسین شمخانیعلیرضا واعظی
تأثیر برخی از ویژگیهای دامنه بر ظهور آبکندها در مراتع جنوب غرب استان همدان
The Effect of Some Slope Characteristics on The Development of Gullies in The Southwestern Rangelands of Hamadan Province
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-06-09 - 2021-06-10
بین‌المللی 137. حسین پندیعلیرضا واعظی
بررسی تاثیر مشخصات ریخت شناسی آبکندها بر گستر ش آبکندها در جنوب استان گیلا ن
Investigation of the Effect of the Morphological Characteristics of Gullies on the Development of Gullies in South of Guilan Province
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-06-09 - 2021-06-10
ملی معتبر 136. اولدوز بخشی رادعلیرضا واعظی
بررسی توانایی روش شماره منحنی )CN-SCS )در برآورد رواناب در زیرحوضه لیوار در شمال غرب ایران
Study of the capability of SCS-CN method in estimation of runoff in Livar subasin in north west of Iran
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه علوم کشاورزی ساری, ساری, 2020-10-27 - 2020-10-27
ملی معتبر 135. محمد کریمی فیروزجاییسولماز فتح العلومیسیدکاظم علوی پناهمجید کیاورزعلیرضا واعظیآسیم بیسوازقربانی علی
مدلسازی اثر خصوصیات سطح بر شدت دمای نزدیک سطح
MODELING THE IMPACT OF SURFACE CHARACTERISTICS ON THE NEAR SURFACE TEMPERATURE LAPSE RATE
کنفرانس ملی مدیریت بحران دانشگاه تهران, کرج, 1398/07/20 - 1398/07/22
ملی معتبر 134. علی رضا واعظی
فرسایش پذیری خاک
Soil erodibility
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 133. ارمان ذبیحیعلیرضا واعظی
هدررفت نیتروژن از طریق رواناب در کشت گندم دیم طی یک سال زراعی در منطقه نیمهخشک زنجان
Nitrogen losses in rainfed wheat cultivation during a crop year in Zanjan semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 132. علیرضا واعظییاسین صالحیاولدوز بخشی راد
کمیسازی نقش خصوصیات زمینی و ویژگیهای خاک در فرسایش آبکندی در شیبهای ملایم حوزه آبخیز قرنقوچای
Quantifying the role of land characteristics and soil properties in gully erosion in gentle slopes in the Qarranqou Chai watershed
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 131. کامبیز رستمی مانگ هلاتیعلیرضا واعظیسید حمید رضا صادقیحسین عباس آبادی
بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی رسوبات حوزه آبخیز رزین
Investigation of Physical and Chemical Sediments Properties of Razin Basin
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 130. لیدا پیری مقدمعلیرضا واعظی
بررسی نسبت غنی شدن فسفر در رسوب در مزرعه گندم
Investigation of Enrichment ratio of phosphorus in sediment in Wheat field
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 129. الهام محمدیعلیرضا واعظی
تأثیر درجه شیب بر تولید جریان و فرسایش شیاری در خاک های مختلف منطقه نیمه خشک
Effect of slope gradient on flow production and rill erosion in semi-arid soil textures
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 128. یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
استفاده از مالچ گیاهی برای افزایش رطوبت خاک در اراضی دیم
Use of plant mulch to increase soil moisture in rain fed land
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 127. یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
اثرگذاری مالچدهی و جهت خاکورزی بر تولید رواناب در کشت دیم
Effect of mulching and tillage direction on runoff product in dry farming
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 126. محدثه حیدریعلیرضا واعظی
تأثیر کاه و کلش بر ویژگیهای خاک و عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم در کشتزار دیم
The effect of straw mulch on soil properties and wheat grain yield in rainfed field
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 125. مجید فرومدیعلیرضا واعظی
تأثیر شیب سطح بر فرسایش پاشمانی در خاک های مختلف
Effect of surface slope on splash erosion in different soils
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 124. علیرضا واعظیاولدوز بخشی رادیاسین صالحی
تأثیر شیب بر ظهور آبکندها در کشتزارهای دیم شمال غرب ایران
Effect of slope on gully development in agricultural rainfed lands in northwest of Iran
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 123. عادله علی جانپورشلمانیعلیرضا واعظیمحمودرضا طباطبایی
مقایسه پایداری خاکدانه در دو اقلیم خیلی مرطوب و نیمهخشک )مطالعه موردی: حوزههای آبخیز کسیلیان و سعیدآبادچای(
Comparison of soil aggregate stability in two very humid and semi-arid regions (Case Study: Kasilian and Said Abad Chai watersheds)
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 122. جلال حیدریعلیرضا واعظیمحمد امیر دلاور
تعیین عوامل مؤثر بر تولید رواناب و رسوب در نوارهای کشت گندم در کشتزارهای دیم
Determination of factors affecting runoff and soil loss in wheat furrows in rainfed lands
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 121. علیرضا واعظییاسین صالحیاولدوز بخشی راد
بررسی پراکنش مکانی فرسایش آبکندی در اراضی دیم حوزه آبخیز قرنقوچای
Investigation of spatial distribution of gully erosion in the Qarranqou Chai watershed
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه ارومیه, زنجان, 2019-07-16 - 2019-07-17
ملی معتبر 120. علیرضا واعظیاولدوز بخشی رادیاسین صالحی
پایش روند آبدهی حوزه آبخیز قلعه چای و بررسی علل آن
Evaluation the process of discharge and its effective factors in Ghele-Chay catchment area
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه ارومیه, زنجان, 2019-07-16 - 2019-07-17
بین‌المللی 119. سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهD. SauretteAsim Biswas
پیش بینی وضعیت ویژگیهای خاک با استفاده از نقشه برداری رقومی خاک در حوزه آبخیز بالیخلو چای در ایران
Prediction of static soil properties using digital soil mapping in Balikhlu-Chay watershed in Iran
Profiling change: A century of soil science انجمن علوم خاک کانادا, Canada, 2019-07-09 - 2019-07-13
بین‌المللی 118. سولماز فتح العلومیعلیرضا واعظیسیدکاظم علوی پناهAsim Biswas
مدل سازی دمای خاک بر اساس شاخصهای خاک و زیست محیطی در فصل سرد
Modeling of Soil Temperature Based on Soil and Environmental Characteristics in Cold Season
Pedometrics دانشگاه گلف, Canada, 2019-06-02 - 2019-06-06
بین‌المللی 117. مجید فرومدیعلیرضا واعظی
تغییرات تنش برشی در شیارها تحت تأثیر شدت باران در خاک مارنی
Variations of shear stress in rills under rainfall intensity in a marl soil
- دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 2018-09-04 - 2018-09-05
ملی معتبر 116. علیرضا واعظیفائزه محبییاسین صالحی
بررسی اثر شیوه مدیریت اراضی بر طول آبکندها در بخشی از دیمزارهای شهرستان خدابنده
Investigating the effect of land management on gully lengths in rainfed of Khodabandeh County
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-29
ملی معتبر 115. الهام زنگارکی فراهانیعلیرضا واعظیمحمد صادق عسکری
وابستگی محتوای رطوبتی خاک به ویژگیهای باران در دامنههای مرتعی با شیب های مختلف
Dependency of soil water content on rainfakll properties in pasture hillslopes
کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1396/11/17 - 1396/11/18
ملی معتبر 114. نادیا امامیاکبر حسنیعلیرضا واعظیمحمد بابااکبری ساری
تاثیر کاربرد باکتری پانتوآ آگلومرانز بر رشد و کیفیت چمن و مقایسه آن با کود اوره
The Effect of Pantoea agglomerans bacteria on growth and quality of grass and its comparison with urea fertilizer
- دانشگاه گنبدکاووس, گنبدکاووس, 2018-01-25 - 2018-01-25
ملی معتبر 113. محدثه حیدریعلیرضا واعظیکامران افصحیجعفر نیکبخت
تغییرات زمانی فرسایش شیاری در نوارهای کشت طی مراحل رشد گندم دیم
Temporal variation in rill erosion in cultivation strips during the growth stages of rainfed wheat
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 112. مجید فرومدیعلیرضا واعظی
رابطه بین فرسایش پذیری شیاری و شدت باران در خاک رسی
The relationship between rill erodibility and rainfall intensity in a clay soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 111. خالد حاجی ملکیعلیرضا واعظیسرمدیان فریدونوید کراوجعفر صوفیان
توزیع مکانی و دینامیکی رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر ماهواره SMAP در حوزه آبخیز سیمینه-زرینه بوکان
Spatial and dynamic distribution of surface soil moisture using by SMAP satellite images in Simine-Zarine watershed, Boukan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 110. زهرا حقانیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
تاثیر شیب دامنه بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در جویچه های کشت دیم گندم
Effect of hillslope gradient on flow hydraulic characteristics in the cultivation furrows in a wheat rainfed land
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 109. خدیجه سهندیعلیرضا واعظینسرین صادقیان
تاثیر ساختمان خاک بر فرسایش شیاری و بین شیاری در خاکهای با بافت مختلف
ٍEffect of soil structure on rill and interrill erosion in soil with different soil texture
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 108. لیدا پیری مقدمعلیرضا واعظی
هدررفت نیتروژن و فسفر در فصول مختلف رشد گندم دیم در منطقه نیمه خشک زنجان
Nitrogen and phosphorous losses in different seasons of dry wheat growth in semi-arid region of Zanjan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 107. مجید باقریعلیرضا واعظیکامران افصحی
حفظ آب خاک در اراضی دیم گندم با تغییر جهت کشت و تراکم کشت
Soil water conservation in wheat rainfed lands using modification of plough direction and plant density
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 106. سمیرا رضایی پورعلیرضا واعظیمحمد بابااکبری ساریفریباالسادات حسینی
حفظ آب خاک با کاربرد مالچ کاه و کلش گندم در کشتزاردیم منطقه نیمه خشک
Soil water conservation using straw mulch application in rainfed lands of semi-arid region
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 105. فریباالسادات حسینیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیسمیرا رضایی پور
بررسی عوامل مؤثر بر حفظ رطوبت خاک در دامنه¬های شیبدار در منطقه نیمه¬خشک
Study of factors controlling soil moisture in hillslopes of semi-arid region
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 104. کلثوم مصطفی زادهمحمد حسین محمدیجعفر نیکبختعلیرضا واعظی
ارزیابی مدل اصلاح شده یانگ جهت تبیین زهکشی خاک در ستون‌های بزرگ آزمایشگاهی
Evaluation of modified Youngs model to express soil drainage in large soil columns
-- دانشگاه تهران, تهران, 2015-09-23 - 2015-09-23
ملی معتبر 103. لیدا پیری مقدمعلیرضا واعظیاحمد گلچین
هدررفت آب و خاک تحت تاثیر جهت شخم در دیم زار گندم
Soil and water losses in drylands as affected by plow direction
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 102. علیرضا واعظیمحمد عباسیجلال حیدری
نفوذپذیری خاک تحت تأثیر کاربری¬ زمین در حوزه آبخیز تهم¬چای در منطقه نیمه¬خشک
Soil in filtration rate variation in relation to land use in the TahamChai catchment in a semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر (عج), رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 101. مژگان نوقانعلیرضا واعظی
تأثیر طول کرت بر رواناب سطحی در زمین شیب¬دار در منطقه نیمه خشک
Effect of plot length on surface runoff in slope lands in a semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر (عج), رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 100. علیرضا واعظیناصر فکوری ایوندکامبیز رستمی مانگ هلاتی
بررسی قابلیت تولید جریان سطحی بین شیارها طی بارندگی در خاک های با بافت مختلف
Study of surface flow potential between the rills in different soil textures
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر (عج), رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 99. زهرا رمضانیعلیرضا واعظیفاطمه بابائی
تعیین تراکم درز و شکاف خاک به وسیله نرم‌افزار GSA Image Analyser
Investigation on the temporal variations of rainfall erosion processes in an agricultural marl soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر (عج), رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 98. علیرضا واعظیعطیه رستمیسمیه حمیدی نهرانی
بررسی تغییرپذیری زمانی فرآیندهای فرسایش بارانی در خاک مارنی کشاورزی
Investigation on the temporal variations of rainfall erosion processes in an agricultural marl soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر (عج), رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 97. فاطمه بابائیعلیرضا واعظیمهدی طاهریمحسن احدنژاد
بررسی رابطه کربن آلی خاک و شاخص های توپوگرافی در مزارع گندم دیم
Relationship between soil organic matter and topographic indices in rainfed wheat lands
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصررفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 96. زهرا بیاتعلیرضا واعظی
تاثیر جهت و موقعیت روی شیب بر برخی از ویژگیهای خاک در منطقه نیمه خشک
Effect of slope direction and location on some soil properties in a semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 95. علیرضا واعظیمهران بهتری
مطالعه رابطه بین نفوذ آب باران و مقدار رطوبت اولیه در خاک¬¬های بافت مختلف
Relationship between rain water infiltration and initial water content in soil textures
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 94. احسان زرین آبادیعلیرضا واعظی
تأثیر مدیریت شخم بر هدررفت آب و خاک در دیم¬زارها
Effect of plough management on soil and water losses in rainfed lands
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 93. مهدی عبادیعلیرضا واعظی
بررسی پاشمان¬ ذرات اولیه خاک تحت تأثیر شیب با استفاده از باران¬های شبیه¬سازی شده
Study on Splash of soil particles under slope gradients using simulated rainfalls
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 92. علیرضا واعظیمجتبی کردمحمد حسین مهدیان
بررسی تولید رواناب در خاک های با بافت مختلف با استفاده از شبیه ساز باران
Investigating runoff in different soil textures using the rainfall simulator
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 91. مروارید احمدیعلیرضا واعظی
بررسی هدررفت خاک ناشی از قطره باران و رواناب سطحی در منطقه نیمه خشک
Evaluation of soil loss caused by raindrop and surface runoff in a semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 90. احسان زرین آبادیعلیرضا واعظیفاطمه بابائی
عملکرد گندم دیم تحت تاثیر جهت شخم در درجات مختلف شیب
Rainfed winter wheat yield as affected by plough direction in different slope gradients
-- موسسه تحقیقات خاک و آب-هتل المپیک, تهران, 2014-12-09 - 2014-12-10
ملی معتبر 89. فرزاد بشارتعلیرضا واعظی
بررسی توان تولید رواناب و رسوب در بارانهای با الگوی توزیع زمانی متفاوت در منطقه نیمه خشک
ُStudy of runoff and sediment in some rainfalls with different temporal distribution patterns in a semi-arid region
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-30
ملی معتبر 88. مژگان نوقانعلیرضا واعظی
ذخیره آب در خاک تحت تاثیر اندازه کرت در زمین های شیبدار
Soil water storage as affected by plot size in sloped lands
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-30
ملی معتبر 87. زهرا بیاتعلیرضا واعظیفاطمه بابائیکامران مروج
بررسی تاثیر جهت شیب بر وقوع فرسایش سطحی در منطقه نیمه خشک
Study of slope orientation on surface erosion in a semiarid region
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 86. مروارید احمدیعلیرضا واعظی
نقش ضربه قطرات باران در ذخیره آب در خاک تحت شدتهای مختلف باران
The role of raindrop impacts on soil water retention under different rainfall intensities
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-30
ملی معتبر 85. فرخ اسدزادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظیرضا سکوتی
مقایسه تغییرات روان آب و رسوب اندازه گیری شده از تکرارهای کرتهای فرسایشی
Comparsion of runoff and sediment from erosional plots replicates
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-30
ملی معتبر 84. احسان زرین آبادیعلیرضا واعظیمحمد امیر دلاورفاطمه بابائی
تاثیر روش شخم بر فرسایش خاک در شیب های کوتاه
ٍEffect of plough method on soil erosion in short slopes
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 83. هاجر محمدصادقیبهرام ملکی زنجانیمحمد رضا نقویآریا کیا الیاسغفاریان مقرب محمد هادی علیرضا واعظی
گیاه پالایی عناصر سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاه دارویی Brassica nigraدر شرایط درون شیشه ای
Evaluation on the potential of phytoremediation in medicinal plant (Brassica nigra ) under in vitro condition
Congress Iranian gonetics sociely دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2014-05-24 - 2014-05-26
ملی معتبر 82. سیده فاطمه اسلامیعلیرضا واعظی
بررسی تأثیر ساختمان خاکدانه بر عمق رواناب تحت بارانهای شبیه سازی شده در منطقه ای نیمهخشک
Effect of aggregates on runoff production under simulated rainfalls in a semi-arid regions
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 81. عباسی محمدعلیرضا واعظیمهدی طاهریطاهری میثم
اهمیت مدیریت کاربری زمین درتولید رواناب سطحی در حوزه آبخیز تهم زنجان
Importance of land use management in surface runoff prodution in the Taham Catchment, Zanjan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 80. فرخ اسازادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظی
نقش تغییرات زمانی شدت بارندگی در اثر مقیاس کرتهای رواناب
Intraction of temporal variation of rainfall intensity and runoff plot scales
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 79. امین وطنیعلیرضا واعظی
بررسی قابلیت تولید رواناب در شیارها در خاکهای با بافت مختلف با استفاده از شبیه ساز باران
Study of runoff production of rills in different soil textures using a rainfall simulator
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 78. یونس رستمیعلیرضا واعظی
تعیین مؤثرترین پایه زمانی شدت بارندگی برای بیان فرسایندگی باران در منطقه نیمه خشک
Determination of effective rainfall intensity duration to state the rainfall erosivity in a semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 77. فرزاد بشارتعلیرضا واعظی
بررسی تأثیر توزیع زمانی شدت بارندگی بر هدررفت خاک با استفاده از باران شبیه سازی شده
Investigating the effect of temporal distributionof rainfall intensity on soil loss using the simulated rainfall
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 76. سیده فاطمه اسلامیعلیرضا واعظی
بررسی رفتار ساختمان خاک از نظر ذخیره آب باران در مناطق نیمه خشک
Study of soil behavior in storaging rainwater in semi-arid regions
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 75. حیدر حسن زادهعلیرضا واعظی
طراحی یک دستگاه شبیه ساز باران جهت بررسی فرآیندهای رواناب و رسوب در صحرا
Design of a rainfall simulator to study of runoff and erosion processes in field
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 74. حیدر حسن زادهعلیرضا واعظی
بررسی هدررفت خاک در بافتهای مختلف در برخی خاکهای مناطق نیمهخشک
Study of soil loss in soil textures in a semi-arid region
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 73. زهرا رمضانیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدی
تغییرات زمانی برخی ویژگیهای فیزیکی خاک سطحی در دو خاک رسی و لومی تحت باران شبیه سازی شده
Temporal variation of physucal surface soil properties in clay and loam under simulated rainfalls
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
بین‌المللی 72. سیده فاطمه اسلامیعلیرضا واعظی
بررسی تولید رواناب ناشی از ساختمان خاک تحت باران های یکسان
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1392/02/18 - 1392/02/19
بین‌المللی 71. حیدر حسن زادهعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدی
رابطه بین روانب و نفوذ پذیری در بافت های مختلف خاک تحت تاثیر باران
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1392/02/18 - 1392/02/19
بین‌المللی 70. سعیده اکبریعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدی
رابطه بین فرسایش پاشمانی و ویژگی های خاک در برخی خاک های مناطق نیمه خشک
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان, کرمان, 1392/02/18 - 1392/02/19
ملی معتبر 69. سیده فاطمه اسلامیعلیرضا واعظی
بررسی رفتار ساختمان خاک از نظر ذخیره آب باران در مناطق نیمه خشک
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/09/21
ملی معتبر 68. سیده فاطمه اسلامیعلیرضا واعظی
بررسی تاثیر اندازه خاکدانه بر مدیریت تولید رواناب تحت بارانهای یکسان
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/09/21
ملی معتبر 67. لیلا مسلمیعلیرضا واعظیاحمد گلچینفرید شکاری
تاثیر ویژگیهای خاک بر عملکرد گندم در بخشی از خاکهای منطقه نیمه خشک زنجان
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/20 - 1391/09/21
ملی معتبر 66. سمانه الهیاریاحمد گلچینعلیرضا واعظیحمید باقری
مطالعه کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب آب بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی دو رقم نخود دیم
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1391/12/19 - 1391/12/20
ملی معتبر 65. سعیده اکبریعلیرضا واعظی
تاثیر باران بر تخریب خاکدانه ها در خاکهای با بافت مختلف
-
همایش ملی خاک ، کشاورزی پایدار دانشگاه ملایر, ملایر, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 64. ناصر فکوری ایوندعلیرضا واعظی
فرسایش بین شیاری طی بارندگی با بافت مختلف
-
همایش ملی خاک ، کشاورزی پایدار دانشگاه ملایر, ملایر, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 63. امین وطنیعلیرضا واعظی
تغییرات زمانی تولید رسوب در فرسایش شیاری در خاکهای مختلف
-
همایش ملی خاک ، کشاورزی پایدار دانشگاه ملایر, ملایر, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 62. فاطمه نظریانعلیرضا واعظیپرویز عبدی نژاد
تغییرات ویژگیهای خاک در جهات مختلف شیب در عرصه های مارنی
-
همایش ملی خاک ، کشاورزی پایدار دانشگاه ملایر, ملایر, 1391/12/17 - 1391/12/17
بین‌المللی 61. حیدر حسن زادهعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجعفر صوفیان
ذخیره آب باران در بافتهای مختلف خاک در منطقه ای نیمه خشک در استان زنجان شمال غربی ایران
Rainwater storage in different soil textures in a semi-arid region in zanjan province north west of iran
== انجمن سیستمهای سطوح آبگیر مشهد, مشهد, 2012-12-12 - 2012-12-13
بین‌المللی 60. مهران بهتریعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجعفر نیکبخت
اثر رطوبت اولیه خاک بر ذخیره آب باران در خاک های مختلف
Effect of initial soil moisture on rainwater storage in different soils
== انجمن سیستمهای سطوح آبگیر مشهد, مشهد, 2012-12-12 - 2012-12-13
ملی معتبر 59. علیرضا واعظیحیدر حسن زادهمحمد حسین محمدی
بررسی زمان شروع و مقدار رواناب در خاکها تحت رخدادهای یکسان باران
-
همایش ملی مدیریت جامع منابع آب دانشگاه ساری, ساری, 1391/06/20 - 1391/06/21
ملی معتبر 58. علیرضا واعظیاعظم حسین شاهیپرویز عبدی نژاد
تاثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در دشت قرهچریان، زنجان
-
همایش ملی مدیریت جامع منابع آب دانشگاه ساری, ساری, 1391/06/20 - 1391/06/21
بین‌المللی 57. صدیقه بهرامیعلی سلیمانیولی ربیعیعلیرضا واعظی
تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر خصوصیات کیفی سیب رقم گرانی اسمیت
-
International Conference of Biology دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 56. فرخ اسدزادهمجید گرجیرضا سکوتیعلیرضا واعظیمهدی شرفا
-
plot size effect on measured runoff volume from bare soil condition under natural rainfall
International Soil Science Congress چشمه - آلتین یونس, Turkey, 2012-05-15 - 2012-05-17
بین‌المللی 55. علیرضا واعظیسمیه حمیدی نهرانیمحمد حسین محمدی
-
Controlling soil loss using polyvinyl acetate (pv Ac) in a highly erodible marl soil in NW Iran
International Soil Science Congress چشمه - آلتین یونس, Turkey, 2012-05-15 - 2012-05-17
بین‌المللی 54. علیرضا واعظیساناز توحیدلومحمد حسین محمدی
-
Effect of polyacrylamide (PAM) on physical properties related to germination in an agricultural marl soil in north west of Iran
International Soil Science Congress چشمه - آلتین یونس, Turkey, 2012-05-15 - 2012-05-17
بین‌المللی 53. علی رضا واعظی
-
Soil degradation and wheat yield in dry-farming lands in a semi-arid region Iran
International Soil Science Congress چشمه - آلتین یونس, Turkey, 2012-05-15 - 2012-05-17
ملی معتبر 52. فرخ اسدزادهمنوچهر گرجیعلیرضا واعظیرضا سکوتیمهدی شرفا
ارزیابی اثر کرت های صحرایی بر میزان رواناب حاصله از رخدادهای بارندگی
Evaluating the effect of field plot scale on runoff generation rate under rainfall events
کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1390/12/09 - 1390/12/10
بین‌المللی 51. علی رضا واعظی
کارایی مصرف آب باران در گندم دیم در ناحیه ای نیمه خشک در شمال غرب ایران
Rainfall water use efficiency of winter wheat in a semi-arid region in nw iran
کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی سالن کنفرانس های صدا و سیما, تهران, 1390/07/19 - 1390/07/23
ملی معتبر 50. علیرضا واعظیسمیه حمیدی نهرانیمحمد حسین محمدیجلال صبا
رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متاثر از مصرف پلی وینیل استات
The relationship between runoff and sediment production in Marni soil affected by polyvinyl acetate consumption
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 49. علیرضا واعظیاعظم حسین شاهیپرویز عبدی نژاد
تاثیر پخش سیلاب بر فراهمی آب گیاه در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 48. علیرضا واعظیحکیمه قره داغلیمهرداد سبحانی جهانی
ویژگیهای خاک موثر بر فرسایش شیاری در عرصه های مارنی غرب زنجان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 47. علیرضا واعظیمحمد عباسیمهرداد سبحانی جهانی
تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بر پایداری خاکدانه ها در حوزه آبخیز تهم چای، زنجان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 46. علیرضا واعظیعطیه رستمیمحمد حسین محمدی
رابطه بین تخریب و تراکم خاکدانه ها در خاک کشاورزی مارنی تحت تاثیر قطرات باران
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 45. علیرضا واعظیشکوه کریمیمحمد حسین محمدی
تخریب خاکدانه تحت تاثیر بارندگی پیشین در دو کاربری کشاورزی و بکر
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 44. سمانه عبداللهیمحمد امیر دلاورپرویز شکاریعلیرضا واعظی
ارزیابی زمین آماری توزیع مکانی غلظت روی در منطقه انگوران زنجان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 43. علیرضا واعظیساناز توحیدلومحمد حسین محمدی
رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 42. سیما میناخانیمحمد حسین محمدیعلیرضا واعظی
ارزیابی دو مدل پخشیدگی-توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیراشباع
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 41. سیما میناخانیمحمد حسین محمدیعلیرضا واعظی
بررسی الگوی پخشیدگی هیدرودینامیکی در دامنه ای از جریانهای غیراشباع ماندگار در خاکهای مختلف
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 40. علیرضا واعظیهاشم آرام
اهمیت تعیین تغییرات زمانی فرسایندگی باران برای برنامه ریزی بهتر اقدامات حفاظت خاک (مطالعه موردی در حوزه آبخیز مهارلو)
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 39. علیرضا واعظیابراهیم احمدزاده ثانی
بررسی تاثیر کم آبیاری بر بهره وری آب در سیستم آبیاری قطره ای نواری در کشت ذرت علوفه ای
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 38. احسان قائم مقامیمرتضی موحدی فاضلعلیرضا واعظیفرید شکاری
تاثیر تغذیه سن گندم Eurygaster integriceps P.(Hemiptera:Scutelleridae) بر جذب ریشه ای نیتروژن در گندم
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 37. احسان قائم مقامیمرتضی موحدی فاضلعلیرضا واعظیفرید شکاری
میزان جذب فسفر توسط گیاه گندم تحت تاثیر تغذیه سن گندم Eurygaster integriceps P.(Hemiptera:Scutelleridae در شرایط کشت هیدروپونیک
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 36. نوشین بختیاریولی ربیعیمهدی طاهریعلیرضا واعظیاسماعیل سهرابی
اثر متقابل شوری و بیکربنات محلول غذایی بر فتوسنتز، تعرق و هدایت روزانه ای در دو رقم زیتون
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 35. سعیده میرزائی دولت آبادرضا فتوتفرید شکاریعلیرضا واعظیحسین جعفری
ارزیابی تجمع نانو ذرات فایتولیت در توده های بومی جو
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 34. فاطمه بهبهانی مطلقمهدی طاهریولی ربیعیعلیرضا واعظی
بررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب عناصر پر مصرف در دو رقم زیتون
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 33. محمد عباسیعلیرضا واعظی
تاثیر کاربریهای مختلف بر نفوذپذیری خاک در حوزه آبخیز تهم، زنجان
Effect of different land uses on soil infiltrability in Taham watershed, Zanjan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 32. علیرضا واعظیابراهیم احمدیمهدی شهسواریجلال صبا
کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای تحت تاثیر کود-آبیاری قطره ای ازت
Water use efficierncy in forage corn as affected by nitrogen trickle fertigation
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 31. اعظم حسین شاهیعلیرضا واعظیپرویز عبدی نژاد
تغییرات میزان آب قابل دسترس گیاه در خاک در ایستگاه پخش سیلاب قره چریان، زنجان
Variations of Available water in Grehcharyan's flood-spreading plain, Zanjan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 30. سمیه حمیدی نهرانیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجلال صبا
تغییرات زمانی تولید رواناب و هدررفت خاک تحت باران شبیه سازی شده
Temporal variations of runoff generation and soil loss under simulated rainfall
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 29. سمیه حمیدی نهرانیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجلال صبا
کارایی پلی وینیل استات در مهار تولید رسوب در خاگ مارنی
Efficiency of polyvinyl acetate in controlling sediment in a marl soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 28. فاطمه خان محمدیعلیرضا واعظی
تاثیر ویژگیهای شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه در عرصه های مارنی
Effect of chemical soil properties on aggregate stability in marl areas
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 27. حکیمه قره داغلیعلیرضا واعظیمهرداد سبحانی جهانی
تاثیر ویژگیهای خاک بر فرسایش شیاری در حوزه آبخیز تهم، استان زنجان
Effect of soil properties on rill erosion in Taham watershed, Zanjan province
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 26. حکیمه قره داغلیعلیرضا واعظیمهرداد سبحانی جهانی
اثر ویژگیهای خاک بر پایداری خاکدانه در عرصه های مارنی منطقه سرچم، غرب زنجان
Effect of soil properties on aggregate stability in Sarcham marl area, West of Zanjan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 25. وحیده محمودزادهاحمد گلچینعلیرضا واعظیفاطمه بابائی
مطالعه برخی عوامل موثر بر جذب سطحی کادمیم در یک خاک آهکی
Study of some factors affecting Cd adsorption in a calcareous soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 24. ساناز توحیدلوعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیابراهیم احمدی
جوانه زنی گندم تحت تاثیر مصرف پلی وینیل استات در خاک کشاورزی ناپایدار تحت باران شبیه سازی شده
Wheat seed germination as affected by PVAc in a sensitive agricultural soil under simulated rainfall
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 23. شکوه کریمیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدی
اثر رطوبت اولیه بر پاشمان ذرات خاک تحت باران شبیه سازی شده
Effect of initial soil moisture on soil particles splash under simulated rainfall
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 22. ساناز توحیدلوعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیابراهیم احمدی
اثر پلی وینیل استات بر تراکم و مقاومت خاک مارنی در برابر ضربه قطرات باران
Effect of PVAc on compation and surface resistance in a marl soil as affected by rainfall drop impacts
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 21. علیرضا واعظیمحمد عباسیمهرداد سبحانی
بررسی نقش بندهای اصلاحی در حفاظت خاک در حوزه آبخیز تهم، زنجان
-
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز, تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 20. علیرضا واعظیمحمد عباسی
کارایی بندهای حفاظتی در جلوگیری از ورود فلزات سنگین از طریق رواناب ها به دریاچه سد تهم
efficiency of check dams in prevention of heavy...
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران امور آب زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 19. علیرضا واعظیحکیمه قره داغلیمهرداد سبحانی جهانی
برآورد سرعت رواناب در آبراهه های تحت فرسایش در حوزه آبخیز زنجان رود
estimation of runoff velocity in erosional water...
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران امور آب زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 18. علیرضا واعظیسمیه حمیدی نهرانیمحمد حسین محمدی
حفظ آب باران و کاهش روانب سطحی با مصرف پلی وینیل استات در خاک مارونی در حوزه آبخیز زنجانرود
rainwater conservation and surface runoff reduction....
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران امور آب زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 17. سمانه عبداللهیمحمد امیر دلاورپرویز شکاریعلیرضا واعظی
ارزیابی زمین آماری توزیع مکانی غلظت سرب خاک سطحی در منطقه انگوران زنجان
geostatistical evaluation of spatial.....
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه سنندج, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 16. احسان قائم مقامیمرتضی موحدی فاضلعلیرضا واعظیفرید شکاری
بررسی اثر تغذیه سن گندم Eurygaster integriceps P.(Hemiptera:Scutelleridae) بر مصرف پتاسیم در گندم
-
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 15. علیرضا واعظیجعفر نیکبخت
استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای مصرف کود ازتی در ذرت علوفه ای
-
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 14. علی رضا واعظی
چگونگی پیش بینی مقدار فرسایش بادی با استفاده از مدل RWEQ وWEQ
-
همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/27 - 1389/11/28
ملی معتبر 13. علی رضا واعظی
کاربرد مالچ های نفتی در مهار فرسایش بادی و تثبیت شن های روان
-
همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه یزد, یزد, 1389/11/27 - 1389/11/28
ملی معتبر 12. علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
برآورد عامل فرسایش پذیری بر اساس مدل Rusle در بخشی از خاک های آهکی شمال غرب ایران
-
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس, نورآباد, 2010-04-28 - 2010-04-29
ملی معتبر 11. علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
مدلسازی تغییرات مکانی رواناب در بخشی از خاکهای آهکی در شمالغربی ایران
Modeling runoff spatial variations in a parts of calcareous soils in north west of Iran
Iranian Soil Science Congress پردیس کشاورزی و منابع گرگان - دانشگاه گرگان, کرگان, 2009-07-12 - 2009-07-15
ملی معتبر 10. علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
نموگرافی جدید برای برآورد فرسایش¬پذیری (K) در خاکهای نواحی نیمه¬خشک
A new nomograph for estimating erodibility factor (K) in soils of semi-arid regions
Iranian Soil Science Congress پردیس کشاورزی و منابع گرگان - دانشگاه گرگان, کرگان, 2009-07-12 - 2009-07-15
ملی معتبر 9. علیرضا واعظیحسینعلی بهرامیسید حمید رضا صادقیمحمد حسین مهدیان
مدلسازی نسبت تحویل رسوب در خاک¬های آهکی نواحی نیمه¬خشک
Modeling sediment delivery ratio in calcareous soils of semi-arid regions
Iranian Soil Science Congress پردیس کشاورزی و منابع گرگان - دانشگاه گرگان, گرگان, 2009-07-12 - 2009-07-15
ملی معتبر 8. رسول عبداله نیااحمد گلچینعلیرضا واعظی
تاثیر کشت و کار بر مقدار عناصر ماکرو در خاکهای با pH مختلف
-
Iranian Soil Science Congress پردیس کشاورزی و منابع گرگان - دانشگاه گرگان, گرگان, 2009-07-12 - 2009-07-15
ملی معتبر 7. علی رضا واعظی
رابطه بین راندمان بارندگی و ویژگی¬های خاک در نواحی نیمه¬خشک
Relationship between rainfall efficiency and soil properties in the semi-arid regions
nternational conference of water crisis دانشگاه زابل, زابل, 2009-03-10 - 2009-03-12
بین‌المللی 6. علی رضا واعظی
ویژگیهای خاک موثر بر رواناب در خاکهای آهکی شمال غرب ایران
Soil properties affecting runoff in calcareous soils , northwestern Iran
Recent Advances in Water Resources, Hydraulics & Hydrology دانشگاه کمبریج انگلستان, a, 2009-02-24 - 2009-02-26
ملی معتبر 5. علی رضا واعظی
تغییرپذیری مکانی عملکرد دانه گندم در خاکهای آهکی هشترود در شمالغرب ایران
Spatial variability of wheat grain yield in calcareous soils of Hashtroud in north west of Iran
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 4. علی رضا واعظی
اثر ویژگیهای خاک بر عملکرد دانه گندم در بخشی از زمین¬های دیم شمالغرب ایران
Effect of soil properties on wheat grain yield in a part of the dry-farming lands, northwestern Iran
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 3. علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
تعیین حساسیت خاکها به فرسایش ابی در نواحی نیمه خشک شمالغربی ایران
Determination of soils sensitivity on water erosion in the semi-arid regions in north west of Iran
National conference on Engineering geology and Environment, Iran دانشگاه تربیت معلم تهران, تهران, 2008-02-25 - 2008-02-27
ملی معتبر 2. علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
اثر ویژگی¬های خاک بر رواناب در خاکهای آهکی ناحیه نیمه خشک شمالغربی ایران
Effect of soil properties on runoff in calcareous soils in a semi-arid region in northwestern Iran
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه تهران, کرج, 2008-02-20 - 2008-02-21
بین‌المللی 1. علیرضا واعظیح .ا بهرامیس.ح.ر صادقیم .ح مهدیان
عوامل موثر بر رسوب در خاکهای آهکی شمالغربی ایران
Factors Affecting Sediment in Calcareous Soils of Northwestern Iran
Annual International Conference on Soils, Sediments and Water دانشگاه ماساچوست آمریکا, United States, 2007-10-16 - 2007-10-16