خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33205   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

الف- عضویت در هیئت تحریریه مجلات:

عضو هیئت تحریریه مجله Land Degradation and Development

ب- عضویت در انجمن­های علمی:

1- عضو دائم انجمن علوم خاک ایران و انجمن آبخیزداری ایران.

2- نماینده انجمن علوم خاک ایران در استان زنجان

3- نماینده انجمن آبخیزداری ایران در استان زنجان

ج- عضویت در هیئت داوران کنفرانس­ها:

عضو هیئت داوران در یازدهمین، دوازدهمین،سیزدهمین، چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران و کنفرانسهای آبخیزداری ایران.

د- عضویت در کارگروههای علمی:

عضو ستاد  توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست کشور

ه- مسئولیت برگزاری کنگرهها و همایشها:

دبیر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

دبیر نخستین جشنواره ملی دانش آموزی آوای خاک