خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33147   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, فیزیک و حفاظت خاک , 1386-1381
عنوان رساله : مدل سازی مکانی و زمانی فرسایش پذیری در خاکهای آهکی
استاد راهنما : دکتر بهرامی- دکتر صادقی

دکترا : دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک , 1386-1381
عنوان رساله : مدل سازی تغییرات مکانی و زمانی فرسایش پذیری در خاکهای آهکی
زمینه رساله : فرسایش خاک
استاد راهنما : دکتر بهرامی-دکتر صادقی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, خاکشناسی , 1379-1377
عنوان پایان نامه : اثر مصرف کودهای شیمیایی به روش کود-آبیاری بر بازده مصرف کود، کارایی مصرف آب و عملکرد ذرت علوفه ای
زمینه پایان نامه : تغذیه گیاه - روابط خاک، آب و گیاه
استاد راهنما : دکتر مهدی همایی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, خاکشناسی , 1377-1373
عنوان پایان نامه : تغذیه گندم و روشهای کوددهی آن
زمینه پایان نامه : تغذیه و کوددهی
استاد راهنما : دکتر احمد کسرایی