خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33160   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi
علی رضا واعظی
استاد

پست الکترونيکی
vaezi.alireza@znu.ac.ir      vaezi.alireza@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vaezi-alireza

تلفن
   (+98) 241 5152   +98 (0) 24 3305 2438

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، اتاق 16،ص پ 45195-313