خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33196   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

علایق پژوهشی

با توجه به تخصص (فیزیک-حفاظت خاک) موارد پژوهشی زیر در اولویت تحقیقات قرار دارند: - نقش ویژگیهای فیزیکی خاک در رشد گیاه - تغییرپذیری زمانی ویژگیهای فیزیکی خاک - تأثیر ویژگیهای فیزیکی خاک بر رواناب و فرسایش خاک - کارایی مصرف آب و روشهای بهبود آن - روشهای حفظ و ذخیره آب در خاک - مدل سازی فرسایش خاک و تولید رسوب - خاکورزی و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی خاک، فرسایش خاک و رشد گیاه - مدل سازی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد محصول