خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33183   بروزرسانی: 12-07-1402

Ali Reza Vaezi

مدیریت

رئیس دانشکده کشاورزی از 1398 تا 1400

 مدیریت گروه خاکشناسی طی دو دوره از 18/7/1388 تا 27/1/1393