خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16624   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس تهران, ایران, حسابداری , 1385-1380
عنوان رساله : ارایه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران
زمینه رساله : بازار سرمایه
استاد راهنما : دکتر اعتمادی

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران, ایران, حسابداری , 1380-1377
عنوان پایان نامه : بررسی قدرت افشااندازه های گوناگون داراییهای نفت و گاز
زمینه پایان نامه : حسابداری
استاد راهنما : دکتر حسین اعتمادی

کارشناسی : صنعت نفت, ایران, حسابداری , 1376-1372