خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17041   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستم های اطلاعاتی حسابداری2. حسابرسی3. بودجه4. حسابداری مدیریت5. 6. 7. 8. حسابداری حسابرسی بودجه