خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17009   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی مدل حسابداری بهای تمام شده در شرکت ملی گاز 
[   خلاصه طرح] 
همكارمرداد 1390مرداد  1391کاربرذیشرکت ملی گازشرکت ملی گاز
سیستم داده کاوی بودجه کل کشور 
[   خلاصه طرح] 
همكارمهر 1382مهر  1384کاربردیمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ارزیابی درون گروهی 
[   خلاصه طرح] 
همكارارديبهشت 1387مهر  1388کاربرذیدانشگاه ارومیهدانشگاه ارومیه