خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17041   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

نظارت بر طرح : بررسی تاثیر ساختارسرمایه برعملکردمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (باتاکیدبرنوع صنعت) دانشگاه آزاد اردبيل

داوري طرح: بررسي كيفيت حسابرسي در بازار خدمات حسابرسي ايران   دانشگاه ايلام

داوري طرح نقش استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در بهبود فرآيند هاي مالياتي دانشگاه آزاد اردبيل

داوري طرح: بررسي مقايسه اي قدرت توضيحي معيارها   دانشگاه آزاد اروميه

داوري طرح: رابطه سودهاي غير منتظره و عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي بورس تهران  دانشگاه آزاد اروميه

داوري طرح: بررسي اخلاقي بودن پديده فرار مالياتي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد حسابداري در منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه آزاد اروميه

داور مقاله: بررسي تاثير تجارت و مبارزه با فساد روي شاخص توسعه انساني كشورهاي با توسعه انساني با لا(فصلنامه پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي)

داور مقاله:  ميزان بهينه تسهيلات ارائه بانكي به بخش خصوصي(فصلنامه  پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي)

داور مقاله: تامين مالي شركتها از طريق بدهي و كيفيت سود(پژوهشهاي تجربي دانشگاه الزهرا)

داور مقاله: :تاثير چرخه تجاری بر پايداری مدل های پيش بينی ورشکستگی(پژوهشهاي تجربي دانشگاه الزهرا

داور مقاله: توانايی ماشين بردار پشتيبان در پيش بينی درماندگی مالی(پژوهشهاي تجربي دانشگاه الزهرا)

داور مقاله: ارزيابی کارايی مکانيزم‌های حاکميت شرکتی و محافظه‌کاری در پيش‌بينی عملکرد مالی شرکت های  بورس تهران(پژوهشهاي تجربي دانشگاه الزهرا)

داور مقاله: تاثير ساختار مالكيت بر ارزش افزوده سرمايه فكري (پژوهشهاي تجربي دانشگاه الزهرا)

ویراستار علمی:  كتاب: افته هاي حسابداري(دانشگاه آزاد اروميه)

ویراستار علمی:كتاب انگليسي براي دانشجويان حسابداري (دانشگاه آزاد اردبيل)

ویراستار علمی: كتاب حسابداري شركتها(دانشگاه آزاد اردبيل)

ویراستار علمی:ویراستاری علمی کتاب اصول حسابداری 3 (دانشگاه اروميه(

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1714:مقاله: به شرکتهایی که در سر هوای جهانی شدن دارند

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1716:مقاله: به شرکتهایی که در سر هوای جهانی شدن دارند

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1717:مقاله: به شرکتهایی که در سر هوای جهانی شدن دارند

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1718:مقاله: به شرکتهایی که در سر هوای جهانی شدن دارند

نشريه شماره 6،7،8و9  يوسف زهراي دانشگاه ارومیه : مقاله اي درباره زندگي و شخصيت علامه جعفري