خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17057   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh
محمد ایمانی برندق
دانشیار

پست الکترونيکی
imani_barandagh@znu.ac.ir      imani_barandagh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/imani-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4332

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371