خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15136   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 داور در مجلله بررسی های حسابداری دانشگاه تهران

داور مجله پژوهشهای حسابداری دانشگاه الزهرا

داور مجله  دانش  حسابداری دانشگاه کرمان

جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران