خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17057   بروزرسانی: 21-10-1399

Mohammad Imani barandagh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
17 بهنام اجاقلو خرداد  1392حسابداری بررسي قدرت توضيح دهندگي جريان نقدي عملياتي و عايدي ، در سود تقسيمي هر سهم   استاد راهنما
16 سمانه شاهرضايي شهريور  1392حسابداری تاثير توع سازي كسب و كار بر عملكرد و ارزش شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران   استاد راهنما
15 توحید مشیری بهمن  1391حسابداری بررسی عوامل موثر بر فرآيند بودجه كل كشور بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي    استاد راهنما
14 اکبر آقازاده تير  1391حسابداری ارزیابی کیفیت منابع مالیاتی در ایران از نظر ممیزین مالیاتی   استاد راهنما
13 احمدفضلعلي ليوار تير  1391حسابداری بررسي رابطه معاملا ت با اشخاص وابسته با مكانيزم هاي نظام راهبري شركتي و ارزش بازار شركتهاي بورس تهران   استاد راهنما
12 محمد مهدیخانی تير  1391حسابداری بررسی شکاف دیدگاه مودیان وکادر مالیاتی درباره علل پدیده فرارمالیاتی درایران    استاد راهنما
11 نادر كرامت تير  1392حسابداری استفاده از تحليل سلسله مراتبي در بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي از ديدگاه حسابداران رسمي در ايران   استاد راهنما
10 حميدرضا مرداني بهمن  1391حسابداری تاثير زبان گزارشگري مالي گسترش پذير بر حسابرسي   استاد راهنما
9 ميرجلال ميري بهمن  1391حسابداری بررسي رابطه بين ريسك سود و اجزاي آن با هزينه سرمايه در بورس تهران   استاد راهنما
8 امير شيخ محمدي مهر  1391حسابداری عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران   استاد راهنما
7 شهروز توبره ريزي شهريور  1391حسابداری بررسي اثر خصوصي سازي بر عملكرد بنگاههاي مشمول واگذاري   استاد راهنما
6 توفيق قرباني مهر  1391حسابداری استفاده از رويكرد AHP در بررسي عوامل موثر بر كيفيت مالياتي در ايران   استاد راهنما
5 نويد انصاري خرداد  1391حسابداری آزمون رابطه متغيرهاي حسابداري و نماگرهاي ساختاري بازار سرمايه   استاد راهنما
4 سيامك الهورديزاده خرداد  1390حسابداری اثر چرخه عمر بر سودآوري و رشد بنگاههاي تجاري در شركتهاي بورس تهران   استاد راهنما
3 علي خضري بهمن  1390حسابداری بررسي رابطه ساختار مالكيت و ساختار سرمايه شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران   استاد راهنما
2 يحيي عزيززاده بهمن  1390حسابداری تاثير ويژگيهاي حاكميت شركتي بر محافظه كاري در شركتهاي بورس تهران   استاد راهنما
1 مينا باقر زاده مهر  1391حسابداری بررسي رابطه بين كيفيت سود و سرمايه فكري در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران   استاد راهنما