خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, تغییر اقلیم , 1394-1390
عنوان رساله : تحلیل فضایی فشار بخار آب و بررسی سینوپتیکی ناهنجاری های آن در جنوب و جنوب غرب ایران
زمینه رساله : آمار فضایی / سنجش از دور
استاد راهنما : دکتر حسن لشکری - دکتر علی اکبر متکان

کارشناسی ارشد : دانشگاه یزد, ایران, اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی , 1388-1386
عنوان پایان نامه : ارزیابی تکنیک های زمین آمار در تحلیل فضايي شاخص های خشکسالی SPI و EDI، استان بوشهر
استاد راهنما : دکتر غلامعلی مظفری

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی , 1386-1382