خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

علایق پژوهشی

1ـ دوره تاریخ ایران  در قرون ميلادي16-17-18(صفويه- ا فشار يه و زنديه) . 2- تاریخ صفویه بخصوص مقطع سقوط و افشاریه و زندیه.
تاریخ هند میانه و بخصوص کارهای مقایسه ای در باب سنخیتها و ضعفها و قوتهای روابط هند و ايران در اين مقطع تاريخي.

3ـ سلسله قطب شاهيان  هند.

4-بررسی تاریخ هند.

5-متدولوژی و روش شناسی تاریخی.