خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

-عضو مهمان و عضو دائم کنگره ی تاریخ هند

-داور علمی سومین،چهارمین و پنجمین همایش علمی-پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات رضوی