خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

شرکت در کارگاههای آموزشی

-چگونگی تدوین دروس الکترونیکی و نحوه ی تهیه ی story board

-معرفی استانداردهای دروس الکترونیک

-کارگاه اموزشی کاربرد نرم افزارهای spss و minitab

-کارگاه اموزشی پزوهشی کرسی های نظریه ی پردازی،نقد و مناظره

-حضور در طرح ضیافت اندیشه استان قدس

کارگاه شیوه تصحیح نسخ خطی - پژوهشگاه علوم انسانی توسط استاد عبدالله انوار.