خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
قزلباشان در اناطولی(عثمانی) و ایران عصر صفویه قرون 16 تا 18 میلادی    دي  1390کاربردیمرکز مطالعات و همکاری های بین الملل وزارت علوم