خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 فاطمه یاقوتی دي  89تاریخ انعکاس اداب ورسوم اجتماعی ایرانیان عصر صفوی در سفرنامه های اروپایی   
12 راضیه خاقانی اسفند  89تاریخ بررسی "کارکردکاروانسرا" در سلسله صفوی  
11 ابراهیم باقریان بهمن  1389تاریخ الفاظ معرب و دخیل در "معجم تاج العروس من جواهرالقاموس" و تبیین مضامین ان در تمدن اسلامی   استاد مشاور
10 علی حسنلو دي  1389تاریخ انتقال علوم به جهان اسلام در عصرهارون رشیدومامون   استاد مشاور
9 زهرا خدادادی پری خرداد  1390تاریخ تمدن عزاداری ازنگاه مشاهیرسیاحان غربی عصرصفویه   استاد راهنما
8 گلاب مرادی اسفند  1389تاریخ تمدن تاریخ نگاری در عصر صفوی   استاد راهنما
7 سیده مهدیه مدنی شهريور  1391تاریخ تمدن بررسی تطبیقی تاریخ نویسی فارسی در دودوره صفویه ومغولان کبیرهند(اکبرنامه-نقاوه الاثارفی ذکرالاخبار-اقبال نامه-منتخب التواریخ-تاریخ)   استاد راهنما
6 زهراامیری خرداد  1390تاریخ تمدن قهرمانه و نقش سیاسی او در عصر دوم عباسی (232-334 ه.ق)    استاد مشاور
5 محمدعبدالملکی شهريور  1392تاریخ تمدن نقش اقتدار سیاسی در حکومت شاه عباس اول (996-1038ه.ق)    استاد راهنما
4 زراعت پیشه شهريور  1392تاریخ تمدن نقش اقتدار سیاسی در حکومت شاه اسماعیل اول    استاد راهنما
3 فاطمه سلطان محمدی اسفند  1392تاریخ تمدن مقایسه دیدگاههای سید جمال الدین اسدآبادی و امام خمینی در مورد استعمار- استبداد و بیداری اسلامی    استاد راهنما
2 زهرا سلیمانی اسفند  1392تاریخ تمدن تاریخ هنرمساجددوره قاجارشهرزنجان    استاد راهنما
1 محمدکرمی اسفند  1392تاریخ وتمدن سیراهتمام زمامداران اسلامی به امرتعلیم وتربیت(آموزش وپرورش)تاعهدمغول   استاد مشاور