خانه :: اساتید :: اخبار

Khosrow Kamali Sarvestani
خسرو کمالی سروستانی
استادیار

پست الکترونيکی
khkamalis@znu.ac.ir      khkamalis@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/kamali-khosro

تلفن
--------------   --------------   +98 (0) 24 3305 4177

فکس
------------------------   +98 (0) 24 3228 -

آدرس 
زنجان- کیلومتر10جاده میانه-دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی ،طبقه دوم، اتاق شماره 334 اساتید، ص پ 45195-313