خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

علایق پژوهشی

دیرینه شناسی مهره داران، دیرین اثر شناسی مهره داران، بوم شناسی و تکامل مهره داران

دیرینه شناسی گیاهان، دیرینه شناسی بی مهرگان و ریز دیرینه شناسی