خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

مقالات عمومی (علمی - ترویجی)

 

 

1-            میرزایی عطاآبادی، م. 1377، حشرات در کهربا، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 12، شماره 10، ص. 20.

2-            میرزایی عطاآبادی، م. و حاج صالحی، ا. 1377، همانند سازی انسان: معجونی از بیم و امید، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 13، شماره 4، صص. 43-44.

3-            میرزایی عطاآبادی، م.، موسوی، م. و. امامی، ه. 1378، ردپاهای 50 میلیون ساله در شرق ایران ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 13، شماره 11، ص. 26.

4-            میرزایی عطاآبادی، م. 1379، ردپای دایناسور ها در عصر رایانه، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 14، شماره 5، ص. 41.

5-            میرزایی عطاآبادی، م. 1380، آیا علم خطرناک است، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 14، شماره 10، ص. 2-3.

6-            میرزایی عطاآبادی، م. 1380، گرانترین دایناسور تاریخ ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 15، شماره 9، صص. 25-24.

7-            میرزایی عطاآبادی، م. 1380، سوپر کروکودیل صحرا ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 16، شماره 8، ص. 51.

8-            میرزایی عطاآبادی، م. و خسروی، ع. 1381، به دنبال دایناسورهای ایرانی در کرمان ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 17، شماره 4، صص.22-23.

9-           میرزایی عطاآبادی، م. 1382، همانیم که می خوریم؟ تغییر چهره ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 17، شماره 8، صص.25-24.

10-                میرزایی عطاآبادی، م. 1382، نبش قبر ژنتیکی ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 17، شماره 9، صص.14-16.

11-                میرزایی عطاآبادی، م. 1382، آلفرد وگنر کوپرنیک ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 18، شماره 1، صص. 47-46.

12-                میرزایی عطاآبادی، م. 1382، راجای دایناسور ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 18، شماره 3، ص. 26.

13-                میرزایی عطاآبادی، م. 1382، زمین بی قرار ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 18، شماره 4، صص. 26-28.

14-                میرزایی عطاآبادی، م. 1382، دانش انسانی عقب تر از تکنولوژی است ، روزنامه شرق، سال 1، شماره 119، صفحه علم.

15-                میرزایی عطاآبادی، م. 1383، گهواره بشریت ، روزنامه شرق، سال 1، شماره 167، صفحه علم.

16-                نقدی، س. و میرزایی عطاآبادی، م. 1383منشا حیات و تکامل زیستی ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 18، شماره 11، صص.15-14.

17-                میرزایی عطاآبادی، م. 1383، شواهد زمین شناسی از طوفان نوح ، روزنامه شرق، سال 1، شماره 183، صفحه علم.

18-                میرزایی عطاآبادی، م. 1383، فقدان دایناسورهای ماده راز انقراض آنها ، روزنامه شرق، سال 1، شماره 185، صفحه علم.

19-                میرزایی عطاآبادی، م. 1383، سونامی، امواجی که آهنگ مرگ می نوازد، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 19، شماره 4، ص. 48.

20-                میرزایی عطاآبادی، م. 1383، جدیدترین نظریه در مورد انقراض دایناسور ها ، روزنامه شرق، سال 1، شماره 205، صفحه علم.

21-                میرزایی عطاآبادی، م. 1384، نیکولاس استنو ، اطلاعات علمی (نشریه علمی موسسه اطلاعات)، سال 19، شماره 8، صص. 46-47.

22-                میرزایی عطاآبادی، م. 1390، این یک دایناسور نیست، سرزمین من (ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی موسسه همشهری)، شماره 4، ص. 21.

23-                میرزایی عطاآبادی، م. 1391، دایناسورهای ایرانی منتظر مایند ،دانش روز، دوره جدید، شماره 3، صص. 35-36.

24-                میرزایی عطاآبادی، م. 1391، کرگدن، فیل و زرافه های ایران، سرزمین من (ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی موسسه همشهری)، شماره 15 ، صص 42-57.

25-                             میرزایی عطاآبادی، م. 1392، دایناسورها در ایران، سرزمین من (ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی موسسه همشهری)، شماره 31 ، صص 36-43.

 

 

 

مقالات در نشریات دانشجویی