خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

مقالات در کتاب ها

1- Mirzaie Ataabadi, M., Liu, L., Eronen, J.T., Bernor, R.L, and Fortelius M., 2013, Continental Scale Patterns in Neogene Mammal Community Evolution and Biogeography: A Europe-Asia Perspective. In Fossil mammals of Asia: Neogene Biostratigraphy and Chronology, ed. W. Xiaoming, M. Fortelius and L. Flynn. New York: Columbia University Press, pp. 629-655 (ISBN 9780231150125).

2- Mirzaie Ataabadi, M., Bernor, R.L, Kostopolus, D., Wolf, D., Orak, Z., Zaree, G., Nakaya, H., Watabe, M. and Fortelius M., 2013, Recent Advances on Paleobiological Research of the Late Miocene Maragheh Fauna, Northwest Iran. In Fossil mammals of Asia: Neogene Biostratigraphy and Chronology, ed. W. Xiaoming, M. Fortelius and L. Flynn. New York: Columbia University Press, pp. 544-563(ISBN 9780231150125).

4- میرزایی عطاآبادی، م. 1380، بررسی مقدماتی بقایای دندان فیل از رسوبات کواترنری ناحیه روانسر، در کتابروانسر:باستان شناسی، زمین شناسی، جغرافیا و فرهنگ، انتشارات طاق بستان، صص. 72-77 (شابک X964555179).

5- میرزایی عطاآبادی، م. 1397، ویراستار علمی، در کتاب: دانشنامه زمین، انتشارات ایده پردازان چکاد.

6- میرزایی عطاآبادی، م. 1398، ایران پیش از تاریخ، در کتاب: تاریخ ایران، انتشارات طلایی.

 

سخنرانی مدعو/کلیدی در مجامع علمی

  1. میرزایی عطاآبادی، م. 1393، مراغه: دریچه ای بر تنوع زیستی اواخر میوسن (نه میلیون سال پیش) در شمال غرب ایران،نشست علمی بررسی ارتباط انسان و جانوران از نگاه باستان شناسی، تاریخ و تنوع زیستی، موزه ملی ایران (سخنران مدعو).
  2. میرزایی عطاآبادی، م.1398.محیط دیرینه و  تغییرات آب و هوایی دامنه های سهند در میوسن بالایی (8-6 میلیون سال پیش). همایش سهند، دانشگاه مراغه (سخنران مدعو).
  3. میرزایی عطاآبادی، م.، حسن پور، م.، اورک، ز. و مهدی زاده، ی .1399. مهره داران کواترنری دشت مغان، شمال غرب ایران. سیزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، دانشگاه اصفهان،(سخنران کلیدی).

داوری مقالات بین المللی

(2011) Paläontologische Zeitschrift

(2014) Geopersia

(2019) Arabian Journal of Earth Sciences

(2020) Journal of Persian Gulf

داوری مقالات داخلی

مجله علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور (1384، 1393، 1394، 1395، 1396، 1400)

گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور (1391-1394)

مجله رخساره های رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد (1392، 1398)

مجله جنگل ایران، انجمن جنگل داری ایران (1392)

مجله پژوهش های چینه نگاری و دیرینه شناختی، دانشگاه پیام نور (1393)

مجله پژوهش های چینه شناسی و رسوب شناسی، دانشگاه اصفهان (1398-1393)

مجله  دیرینه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد (1396)

مرور کتاب های خارجی

Mirzaie Ataabadi, M., 2008, Atlas of Creation by Harun Yahya (Adnan Oktar), Salam (Resalat Islamic society in Finland magazine), No. 4, P. 30.

مرور کتاب های فارسی

1-    میرزایی عطاآبادی، م. 1391، ابهت دایناسورهای دوست داشتنی ما (نقدی بر کتاب فرهنگ نامه دایناسورها، دانش روز، دوره جدید، شماره 4، صص. 68-69.