خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن دیرینه شناسی مهره داران (1383 تا 1391)

اتحادیه دیرینه شناسان (1386 تا 1391)

انجمن اروپایی دیرینه شناسی مهره داران (1386 تا 1391)

سازمان بین المللی دیرینه شناسی گیاهی (1387 تا 1391)

انجمن زمین شناسی فنلاند (1386-1389)

انجمن زمین شناسی ایران (1377 تا کنون)

انجمن دیرینه شناسی ایران (1390 تا کنون)