خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فسیل شناسی مهره داران، بی مهرگان و گیاهان2. زمین شناسی تاریخی و فیزیکی