خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26316   بروزرسانی: 05-10-1401

Majid Mirzaie Ataabadi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 الناز پریزاد آبان  1398چینه نگاری و دیرینه شناسی مطالعه سیستماتیک زرافه ها(پستانداران، زوج سمان) در فون میوسن بالایی مراغه و پالئواکولوژی آنها    استاد راهنما
3 زهرا اورک آذر  1398چینه نگاری و دیرینه شناسی مطالعه سیستماتیک فون پستانداران میوسن در لرستان و ارتباط آن با فسیلهای هم سن در مراغه   استاد راهنما
2 فاطمه مروتی مهر  1399چینه نگاری و دیرینه شناسی چینه شناسی، دیرینه شناسی و محیط رسوبی نهشته های حاوی مهره داران دریایی الیگومیوسن در ایران مرکزی و زاگرس   استاد راهنما
1 کامیار کامران شهريور  1401چینه نگاری و دیرینه شناسی بررسی ماکروفسیل های گیاهی گروه شمشک در محدوده البرز غربی (تریاس-ژوراسیک)   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
16 غلام حسین شهریاری علی آباد دي  1391چینه شناسی و فسیل شناسی : بررسی تحول و تکامل زرافه ها در فون موجود در طبقات استخوان دار میوسن مراغه واقع در شمال غرب ایران   استاد مشاور
15 سارا زاهد بهمن  1393دیرینه شناسی و چینه شناسی زیست چینه نگاری سازند قم در جنوب همدان (برش روستای ایوک) بر اساس فرامینی فرا   استاد راهنما
14 خدیجه رزم دیده شهريور  1394Stratigraphy and Paleontology سیستماتیک پستانداران فسیل میوسن بالایی از جنوب دامنه های سهند ، بخش نظر کهریزی ، شهرستان هشترود،    استاد راهنما
13 آریا فرجند شهريور  1394Stratigraphy and Paleontology مطالعه سامانمند اسب های هیپاریونی میوسن بالایی منطقه ایوند بر اساس بقایای دندانی   استاد راهنما
12 لاله داودی بهمن  1394چینه نگاری و دیرینه‌ شناسی‌ دیرین اثر شناسی مهره داران دوران سوم در منطقه طالقان، شمال شرق قزوین   استاد راهنما
11 دیانا شمسی بهمن  1395چینه نگاری و دیرینه شناسی دیرینه شناسی مهره داران سازند آسماری در مقطع لیوس ( شمال شرق دزفول)   استاد راهنما
10 الهام اسداللهی بهمن  1396چینه نگاری و دیرینه شناسی دیرینه شناسی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه (بالایی) در منطقه الشتر، شمال لرستان   استاد راهنما
9 شیما عالیپور بهمن  1396چینه نگاری و دیرینه شناسی دیرینه شناسی و محیط رسوبی سازند قم در منطقه قمچقای، جنوب غرب زنجان   استاد راهنما
8 مریم امن پور بهمن  1396چینه نگاری و دیرینه شناسی دیرینه شناسی مهره داران، زیست چینه نگاری و ریز رخساره های سازند قم در منطقه سرخ آباد همدان   استاد راهنما
7 فاطمه شفیعی بهمن  1397چینه نگاری و دیرینه شناسی ریز چینه نگاری و محیط رسوبی دیرینه نهشته های ماستریختین، جنوب باختر سپید دشت (لرستان)   استاد راهنما
6 محمود فلاح بهمن  1396چینه نگاری و دیرینه شناسی چینه شناسی و دیرینه شناسی گیاهی رسوبات گروه شمشک در برش پاکده، البرز غربی   استاد راهنما
5 آنا اسماعیلی بهمن  1396محیط زیست جانورشناسی بقایای استخوانی مهره داران غار یکه چا در استان مرکزی   استاد راهنما
4 الهام شاهسواری بهمن  1398چینه نگاری و دیرینه شناسی دیرینه شناسی افق های مارنی سازند قم در برش قمچقای (جنوب زنجان)   استاد راهنما
3 محمد حسن پور شهريور  1399چینه نگاری و دیرینه شناسی لیتوفاسیس و دیرینه‌شناسی واحد‌های الیگو-میوسن منطقه خداآفرین (روستای اوجاق‌کندی)، استان آذربایجان شرقی   استاد راهنما
2 سحر کلافی بهمن  1399چینه نگاری و دیرینه شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی ماکروفسیل های گیاهی رسوبات گروه شمشک در برش ایلکلو، البرز غربی   استاد راهنما
1 حبیب اله میرزایی نور علی بهمن  1400چینه نگاری و دیرینه شناسی دیرینه شناسی ماکروفسیل های سازند قم درشمالغرب زنجان (غرب روستای اربط).   استاد راهنما