خانه :: اساتید :: اخبار
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ساماندهی مرکز رشد دانشگاه زنجان
ارزیابی کیفی اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی طبقه همکف ساختمان فضای کار دفاتر مرکز رشد دانشگاه زنجان در سال 1402 ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی

 (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی طبقه همکف ساختمان فضای کار دفاتر مرکز رشد دانشگاه زنجان در سال 1402، را از طریق انجام ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و ساختمان و حداقل پایه 5) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1402/12/21 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 201

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  2002003798000014

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ 1402/12/21 تا ساعت 18 مورخ  1402/12/27 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت ارسال پاسخ استعلام سامانه ستاد: تا ساعت 14 بعد از ظهر  مورخ  1403/01/18

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی 33052607 - 33052550

روابط عمومی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 20-12-1402