خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی    
رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگی

خدائی - علی اکبر
4466
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی

نظری - زهرا
2441
کارشناس امور بازنشستگی کارکنان و هیأت علمی

خدائی - رضا
2314
کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمی

مسرور - سیروس
2316
مهمانسرای اشراق

آقای شهیدی - مهمانسرا
2229
مهد کودک

کابلی - ندا
2420